YouVersion Logo
Search Icon

ỌMWỤ ỌDADA 1

1
Jaabwọ ká Ohe Oluhye Họ Odehe ọlẹ
1Bwu ọmwụ ọdada, Ohe Oluhye họ uhye-ọgba bala odehe ọlẹ. 2Ụka ọọwa, odehe la jigi-jigi lụmẹ. Ọ da luhwo-luhwo. Ọ da wururu lala ụjẹ nya enyi okpori-kpori. Ọ chị owu kpịlẹ lala ẹkpẹ. Enyi-enyi kem a myị odehe tọlọng lẹ. Ụka ọọwa, Olegu nya Ohe Oluhye juwa ga tụ enyi-enyi ọọwa da ịnyịnyịịnyị. 3Ụka ọọwa, Ohe Oluhye yẹkẹẹ, “Ahịgboo, chị ka ẹga myị ẹga nya odehe ọlẹ mẹ.” Ọọwa lẹ, ahịgboo a chị odehe ọlẹ wuu jaabwọ ká Ohe Oluhye ya lẹlẹ. 4Ụka ká Ohe Oluhye yẹ ahịgboo ọọwa, ọ họ́ọ lụmẹ. Ụka ọọwa, Ohe Oluhye chị ahịgboo ọọwa ebwo hi ukpowu. 5Ohe Oluhye wụrụ ẹnyị nya ahịgboo ọọwa “ahị ọpyẹpyẹ.” Ọ wụrụ ukpowu ọọwa “odu ohihi.” Ụka nya ụtụrụ bala ụka nya obyi juwa lẹnụtụrụ nya ọgbanyẹ ọọwa.
6Ohe Oluhye myịmyị ya ẹla lẹnụtụrụ oheeye yẹkẹẹ, “Egbamwụ, hyeehe ká chị enyi oluhye bala enyi oleji ebwo hi awụlẹ mẹ.” 7Ọọwa lẹ, egbamwụ à hyeehe jaabwọ ká Ohe Oluhye ya lẹ, Ohe Oluhye a họ lẹ, egbamwụ ọọwa a chị enyi oluhye ebwo hi enyi oleji lẹlẹ. 8Ohe Oluhye wụrụ ẹnyị nya egbamwụ ọọwa, “uhye-ọgba.” Ụka nya ụtụrụ bala ụka nya obyi juwa lẹnụtụrụ oheeye ọọwa ịnyịnyị.
9Ohe Oluhye myịmyị yẹkẹẹ, “Enyi ọlịpyị, chị ebwo hi ịpyị chajị ká ịpyị a hyeehe mẹ.” Ọọwa lẹ, enyi oleji a chị ebwo hi ịpyị ịnyịlẹhị lẹlẹ. 10Ohe Oluhye wụrụ ẹnyị nya ẹga ọ-chọhụ ọọwa “ịpyị,” ọ wụrụ enyi ọyịlọlọ ịlẹga datị-datị ọọwa “ihu ịtụka.” Ụka ká Ohe Oluhye yọọ, ọ họ́ọ lụmẹ. 11Ohe Oluhye myịmyị yẹkẹẹ, “Anụ apwụ bala amẹ wuu tụ ekeji ị-nwụ egbe bala ekeji i-ju ajẹ la datị-datị, anụ bwu kpehe bwu ịpyị mẹ.” Ọọwa lẹ, ị bwu kpehe ịnyịlẹhị lẹlẹ. 12Ụma nya apwụ bala amẹ datị-datị wuu bwu kpehe bwu ịpyị tụ ekeji i-ju ajẹ wuu bala ekeji ị-nwụ egbe datị-datị jaabwọ ká ụma nyaa la kaka ba wuu bwu kpehe ịnyịlẹhị. Ụka ká Ohe Oluhye yaa, ị họ́ọ lụmẹ. 13Ụka nya ụtụrụ bala ụka nya obyi juwa lẹnụtụrụ ọhata ọọwa.
14Ụka ọọwa, Ohe Oluhye myịmyị yẹkẹẹ, “Anụ ang i-hu ahịgboo ha, anụ hyeehe ụ-ụwa o-oye ọlaanyị nya egbamwụ oluhye-ọgba, kanụ chị ahị ọpyẹpyẹ ebwo hi odu ohihi mẹ. Chajị ká ụka nya ịnyịrọ ochipwuu bala ụka nya ohu ọhọhọ, tụ ụka nya ụhyọọ bala ụka nya inehe ka jẹ-ẹ ji mẹ. Ká ụtụrụ ọwawa bala epwihi ọwawa bala ọya ọwawa bala ẹka ọwawa ka jẹ-ẹ ji ịnyịnyị mẹ.” 15Ohe Oluhye myịmyị yẹkẹẹ, “Anụ ang i-hu ahịgboo ha ịwẹ, anụ hu ahịgboo ha alodehe ọlẹ wuu moo!” Ọọwa lẹ, ọ lịnyị ịnyịlẹhị lẹlẹ. 16Ịịwẹ, Ohe Oluhye a họ ẹnụ bala ọya lẹ. Ẹnụ kọọwa ri ọtụka gụ lẹ, ọwa, Ohe Oluhye a ya nyị chị lụka nya ahị ọpyẹpyẹ lẹ. Ọya kọọwa ri ochiche gụ lẹ, ọwa Ohe Oluhye a ya, nyị hụ́ lụka nya odu ohihi mẹ ịnyịnyị lẹ. Ohe Oluhye họ ịdịchụ ịnyịnyị. 17Ohe Oluhye họ ẹnụ bala ọya bala ịdịchụ chọpịla ụ-ụwa u-uhye-ọgba kị ka hu ahịgboo ha alodehe lụka nya ẹnụ bala alodu. 18Ohe Oluhye họ ẹnụ chajị ká ẹnụ a ka ri ang o-hu ahịgboo ha alodehe lụka nya ahị ọpyẹpyẹ. Ká ọya bala ịdịchụ a ka ri ang o-hu ahịgboo ha alodehe lụka nya odu ohihi ịnyịnyị. Ohe Oluhye họ ịnyị chajị ká ahịgboo ka chị ahị ọpyẹpyẹ bala odu ohihi ebwo hi awụlẹ ịnyịnyị. Ụka ká Ohe Oluhye yaa lẹ, ị họ́ọ lụmẹ. 19Ụka nya ụtụrụ bala ụka nya obyi juwa lẹnụtụrụ ohene ịnyịnyị.
20Ụka ọọwa, Ohe Oluhye myịmyị yẹkẹẹ, “Anụ ụma nya ang myị ang ịlọhịhị, ịlẹpwụ nya enyi wuu, anụ ji mẹ. Anụ ịchịnụ wuu bala ang myị ang ịhụhụ wuu, anụ ji ịnyịnyị mẹ.” Ọọwa lẹ, ịịwa wuu a juwa ịnyịlẹhị jaabwọ ká Ohe Oluhye ya lẹlẹ. 21Ịịwẹ Ohe Oluhye a họ ụma nya iyenyi ịtụka bala ichiche datị-datị tụ ang myị ang ịkịla wuu ịlẹ kị juwa hịhị ẹ-ẹpwụ enyi lẹ. Ịnyịnyị, ọ họ ụma nya ịchịnụ myị ịchịnụ ịlẹ kị kaa hụhụ wuu datị-datị lẹ. Ụka ká Ohe Oluhye yaa lẹ, ị họ́ọ lụmẹ. 22Ụka ọọwa, Ohe Oluhye wahị kụrwaa byaa yẹkẹẹ, “Anụ ang ịlẹ kam họ ẹ-ẹpwụ nya enyi bala ang ịhụhụ wuu, anụ pyẹ kanụ ma anyị myị ẹpwụ nya enyi bala uhye-ọgba wuu moo!” 23Ụka nya ụtụrụ bala ụka nya obyi juwa lẹnụtụrụ ọharụ ọọwa ịnyịnyị.
24Ohe Oluhye myịmyị ya ẹla yẹkẹẹ, “Anụ iyo ehe wuu tụ ụma nya iyo ịlẹpwa wuu datị-datị bala anụ iyo ịlẹ wuu kanụ kaa kpa apwụ nyanụ gbileji bala anụ ụma nya iyo ịlẹpwamẹ wuu datị-datị, anụ ji mẹ.” Ọọwa lẹ, ụma nya iyo ehe ịwẹ wuu a jam odehe ọlẹ ịnyịlẹhị jaabwọ ká Ohe Oluhye ya lẹlẹ. 25Ịịwẹ, Ohe Oluhye a bwu họ anyị-iyo myị anyị-iyo ilodehe ọlẹ wuu lẹ. Ọ họ iyo wuu tụ ụma nya ịlẹ kị ri iyo myị iyo ịlẹpwa bala ụma nya iyo myị iyo ịlẹpwamẹ bala iyo myị iyo ịlẹ wuu kị kaa kpa apwụ nyaa gbileji. Ụka ká Ohe Oluhye yaa lẹ, ị họ́ọ lụmẹ. 26Ụka ọọwa, Ohe Oluhye myịmyị yẹkẹẹ, “Anụ kẹwẹ kahị họ ọngịnyị ehe la ụma nya ịlọhị chajị ká ọngịnyị ehe ọọwa ka ju abwụma nyahị mẹ. Chajị ká ọngịnyị ehe ọọwa ka ri olegbeju nya ang myị ang ilodehe ọlẹ wuu, tụ iyo myị iyo ịlẹpwụ nya enyi wuu bala ịchịnụ myị ịchịnụ iluhye-ọgba wuu bala anyị-iyo myị anyị-iyo ịlẹpwa wuu bala iyo myị iyo ịlẹ wuu kị kaa kpa apwụ nyaa gbileji mẹ.” 27Ịịwẹ, Ohe Oluhye a bwu họ ọngịnyị ehe la ụma nya ịlọmwụ, chajị ká ọngịnyị ehe ọọwa ka ju abwụma nya Ohe Oluhye lẹ. Ịnyị, Ohe Oluhye a họ ọlẹng nya ọgbanyẹ-ọgbanyẹ bala ọnyang nya ọgbanyẹ-ọgbanyẹ lẹlẹ. 28Ọọwa, Ohe Oluhye à wahị kụrwaa byaa yẹkẹẹ, “Anụ ma anyị kanụ pyẹ myị ẹga myị ẹga nya odehe ọlẹ wuu mẹ. Kanụ kụrụ odehe ọlẹ wuu bala ang myị ang ọlẹ kọ juwa ẹ-ẹpwụ nyamwụ wuu ịnyịnyị, tụ iyenyi ịlẹpwụ nya enyi wuu bala ịchịnụ iluhye-ọgba wuu bala ang myị ang ịkịla ịlẹ wuu kị juwa hịhị odehe ọlẹ wuu mẹ.” 29Ohe Oluhye myịmyị byaa yẹkẹẹ, “Anụ wo mẹ! M̀ hu ajẹ bala egbe nya ekeji myị ekeji wuu tụ apwụ bala amẹ ilodehe ọlẹ wuu hanụ, kị ka ri ang oriri nyanụ lẹ.” 30Ohe Oluhye myịmyị yẹkẹẹ, “M̀ hu amẹ bala apwụ wuu ha iyo myị iyo ịlẹpwamẹ wuu bala ịchịnụ myị ịchịnụ iluhye-ọgba wuu bala iyo myị iyo ịlẹ wuu kị kaa kpa apwụ nyaa gbileji, tụ ang myị ang ịkịla wuu ịlẹ kị la ọhịhị, chajị ká apwụ bala amẹ ịịwa, ka ri ang oriri nyaa ịnyịnyị lẹ.” Ọọwa lẹ, apwụ bala amẹ, a ri ang oriri nya anyị-iyo myị anyị-iyo wuu ịnyịlẹhị jaabwọ ká Ohe Oluhye ya lẹlẹ. 31Ụka ká Ohe Oluhye yẹ ang myị ang ịlẹ wuu kọ họ lẹ, ị họ́ọ lụmẹ. Ụka nya ụtụrụ bala ụka nya obyi juwa lẹnụtụrụ ọharwọnyẹ ọọwa ịnyịnyị.

Currently Selected:

ỌMWỤ ỌDADA 1: IBNO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy