C'eysun 1
UDI

C'eysun 1

1
İsrailluğoy Misirə bakala vəzyət
1İak'ovaxun, yəni İsrailaxun sagala içoğoy külfətəl ext'i Misirə hari iz ğarmoğoy s'iyurxo metərey: 2Ruven, Simeon, Levi, İuda, 3İssak'ar, Zevulun, Binyamin, 4Dan, Naft'ali, Gad, Aşer. #1:1-4 Burq. 46:8-27 5İak'ovi külfəti say, Misirə bakala iz ğar İosifi külfətəxun sagala, bütüm yetmiş taney.
6Vaxt' c'ovaneki, İosif, iz viçimux saal t'e nəsil p'ure. 7Ama israilluyox gelebaki avuzebaksay, içoğoy sayal avuzebaksay, şorox zorbat'un baksay; t'e ölkə şot'oğoxun buyebaksay. #1:7 Ap'ost'. 7:17
8Oşa t'etər sa vədəne hari ki, Misirə İosifa nu çalxala sa padçağe taxt'a laśi. #1:8 Ap'ost'. 7:18 9Şot'in iz azuk'a pine: «Běğanan, israilluyox içoğoy saya görə yaxun gele hamal zorbat'un. 10Yan k'ənesa biyan buq'on, tenesa samalal avuzbakalt'un. Sa dava bakayin isə beşi düşmənxo gərbaki beş loxol ěqğalt'un, yax tabi nu bakiyal ölkinəxun c'eğalt'un». #1:10 Ap'ost'. 7:19
11Metərluğen, misirluğon israilluğoy loxol q'əddar nəzərətçiyoxt'un laxi ki, şot'oğo bı̌hi əşlen əzyətq'at'un tadi. İsrailluğonal faraoneynak' P'it'om saal Ramses uk'ala ambarla şəhərmuxt'un biq'i. 12Ama israilluğo əzyət tast'unen şorox t'e ölkinə samalal gelebaki avuzt'un baksay. Kot'o görəl misirluğon israilluğoxun lap gelet'un zap'esa burqi, 13şot'oğo lap gele sıxışt'ırişi koruğ tast'at'un burqi. 14Misirluğon israilluğo bı̌hi əşurxon - oč'i ç̌axç̌uxp'est'i, kərpiç bot'est'i, çöle hər cürə əşurxo zülüm tast'un əşp'est'i şot'oğoy yəşəyinşə ağut'unbsay.
Faraoni mamaçiğo tadi əmir
15Misiri padçağen sunt'ay s'i Şifra, t'e sunt'ay s'i isə P'ua bakala əbrani mamaçiğo pine: 16«Běğanan, əbrani çupuxxoy əyel bakat'an əgər əyel ğar bakayin, şot'o besp'anan, xuyərmoğo isə efanan». 17Ama mamaçiğon Buxačuğo çalxsuna görə Misiri padçağen şot'oğo əmirbi k'inək' tet'unbsay, ğar əyloğo dirist't'un efsay.
18T'e vədə Misiri padçağen mamaçiğo k'alpest'i şot'oğo pine: «Het'aynak'nan metər bsa? Het'aynak'nan ğar əyloğo dirist' efsa?» 19Mamaçiğon faraona pit'un: «Şot'aynak' ki, əbraniğoy çupuxxo misirluğoy çupuxxo k'inək' tet'un, şorox gele elmuxlat'un, mamaçiyox eğamin şot'oğoy əyel baneksa». 20Metərluğen, Buxačuğoy azuk' gelebaki avuzebaksay. Buxačuğon mamaçiğoval İz şaat'luğane ak'est'i. 21Şot'in İçu çalxsuna görə mamaçiğo ailəne tadi.
22Faraonen bütüm iz azuk'a əmirbi pine: «Əbraniğoy nanaxun bakala bütüm ğar əyloğo Nil oqe boş bosanan, xuyərmoğo isə efanan». #1:22 Ap'ost'. 7:19

© Translation Services International Ltd.


Learn More About Udi

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.