ၥ မိ 11
PWOKYN2

ၥ မိ 11

11
11
ဘၫဘလၭအတၨၭထၪ့ထီၫ ဆၧချဲၩ့အဆၧဘံၪဘူၪ.
1တၭဂၪ့ခိၪဖိၪအီၪ လၧအလၨလမံၩ့ဎး ဒဲအဆၧချဲၩ့ 2လမံၩ့ဎးထီးအလူၬလီၫ.- ဆၧမၩအၥၭလၧၦၡၩစဲၪ့ ထၪ့ခွံၬ လ့ၩစိၩမုထၪ့လခီၫအဘိၩ့ဘၭနီၪတၭ, အဝ့ၫ ၥံၪဒၪန့ဆၧပျၩ့အီၪ လၧခးၡဲနၫအဖၧၩ့တၭ, အီၪဝ့ၫထီး နီၪလီၫ.
3တၭအဝ့ၫၥံၪစံၭလိၬအၥၭဆုၬဆုၬ, ဂဲၫဘီၪ. မၩၡီၩ့ အၩ့ကတဲၩတၭ, ဎူထၪ့အၪအၪလ့ၬဘီၪ. တၭအဝ့ၫၥံၪ အီၪလၧအၩ့ကတဲၩ လၧလိးအလး, ဒဲကျဲၩ့တံၭခိလီၪ့ 4လၧၥယိၭအလးလီၫ.- တၭအဝ့ၫၥံၪစံၭဝ့ၫ, ဂဲၫဘီၪ, ပမိမၩၡီၩ့ဒိၩ့လဒိၩ့လၧပဂး, ဒဲတၨၭအထီၫလၧအခံၫ ထိၭထၪ့ဘၭ လၧမူၭခိၪအဖၧၩ့လဖျိၪ့, ဒဲမၩၡီၩ့ပမံၩ့ လမံၩ့ဘဲၫၥိၭ ပထီးလၩ့မုလၩ့ဖၭ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဎံၩ့ 5လ့ၬလဂ့ၩလီၫ.- တၭယဟိဝၩဂဲၫလၩ့ယိဝ့ၫ ဒိၩ့လဒိၩ့ 6ဒဲတၨၭထီၫ လၧၦၡၩမၩထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫ.- ယဟိဝၩစံၭ ဝ့ၫဒၪ,ယိခွါ, ၦၡၩမွဲၦလဆၨၩဎး, အဆၧချဲၩ့လမံၩ့ဎး ထီးအလူၬတၭ, မၩထၪ့ၥၫ့ဆၧယီၩတၭ, ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ ကယဲဆၧလၧအကိၪ့ မၩဆၧလမံၩ့လါလါ, ဆၧမိပဒၩ့ 7ထၬဝ့ၫနးမံၩ့အ့ၬ.- ဂဲၫဘီၪ, မွဲပမိလ့ၩလၩ့ၡီၩ့တၭ, မၩ ဘံၪဘူၪအဝ့ၫၥံၪ အဆၧချဲၩ့ ဘဲၫၥိၭအထီးနၪၥ့ၪလိၬ အဆၧချဲၩ့ဆုၬဆုၬလဂ့ၩ.
8ယဟိဝၩမၩလၩ့မုလၩ့ဖၭအဝ့ၫၥံၪ လၧဂၪ့ခိၪထၧၫ့ 9ဖျိၪ့ယၫတၭ, အဝ့ၫၥံၪလမၩလၧၩ့ဘၪဒိၩ့နီၪလီၫ.- မၩ အၥၭဘဲၫနီၪတၭ, အမံၩ့မွဲဘၫဘလၭနီၪ, အဂဲးဘဲၫ ယီၩထီးနီၪယဟိဝၩ မၩဘံၪဘူၪဂၪ့ခိၪဖိၪ ထီးအလူၬ အဆၧချဲၩ့ ဒဲထီးနီၪယဟိဝၩ မၩလၩ့မုလၩ့ဖၭအဝ့ၫ ၥံၪလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ ထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫလီၫ.
စၡံၫ့အဆၨၩအဆၬအဂဲး.
(ၥ ကွ့ၭ ၥ:၂၄-၂၇)
10တၭအယီၩ မွဲစၡံၫ့အဆိၩလဖၪလီၫ. တၭထံၫလုၬ ဘံၭဆၧအလးခဲၫ့နံၫနံၪ့နီၪ စၡံၫ့ အီၪဝ့ၫအနံၪ့လယၩ 11တၭ,ထၪ့ဖိၪစအၫဖၭစၭလီၫ.- တၭစၡံၫ့အီၪဝ့ၫလၧ အထၪ့ဖိၪစအၫဖၭစၭအလးခဲၫ့နီၪ, အနံၪ့ယဲယၩတၭ, ထၪ့ဖိၪအဖိၪမုၪၥံၪ, ဒဲအဖိၪခွၫၥံၪလီၫ.
12စအၫဖၭစၭအီၪဝ့ၫ အနံၪ့ၥၧၫ့ဆံၫယဲနံၪ့တၭ, ထၪ့ဖိၪ 13စၡၫလၫလီၫ.- စအၫဖၭစၭအီၪဝ့ၫ လၧအထၪ့ဖိၪစၡၫ လၫအလးခဲၫ့နီၪ အနံၪ့လံယၩၥၧၫ့နံၪ့တၭ, ထၪ့ဖိၪအ 14ဖိၪမုၪၥံၪဒဲအဖိၪခွၫၥံၪလီၫ.- စၡၫလၫအီၪဝ့ၫအနံၪ့ၥၧၫ့ 15ဆံၫတၭ, ထၪ့ဖိၪစအံဘၧၫလီၫ.- စၡၫလၫအီၪဝ့ၫလၧ အထၪ့ဖိၪစအံဘၧၫအလးခဲၫ့နီၪ အနံၪ့လံယၩၥၧၫ့နံၪ့ တၭ,ထၪ့ဖိၪ အဖိၪမုၪၥံၪဒဲအဖိၪခွၫၥံၪလီၫ.
16စအံဘၧၫအီၪဝ့ၫ အနံၪ့ၥၧၫ့ဆံၫလံနံၪ့တၭ, ထၪ့ဖိၪ 17စပံလ့ၭလီၫ.- စအံဘၧၫအီၪဝ့ၫ လၧအထၪ့ဖိၪ စပံလ့ၭ အလးခဲၫ့နီၪ အနံၪ့လံယၩၥၧၫ့ဆံၫတၭ, ထၪ့ဖိၪအဖိၪ 18မုၪၥံၪဒဲအဖိၪခွၫၥံၪလီၫ.- စပံလ့ၭအီၪဝ့ၫအနံၪ့ၥၧၫ့ဆံၫ 19တၭ,ထၪ့ဖိၪစရုၫလီၫ.- စပံလ့ၭအီၪဝ့ၫ လၧအထၪ့ဖိၪ စရုၫအလးခဲၫ့နီၪ အနံၪ့နံၫယၩ ခွံၫနံၪ့တၭ, ထၪ့ဖိၪအ 20ဖိၪမုၪၥံၪဒဲအဖိၪခွၫၥံၪလီၫ.- စရုၫအီၪဝ့ၫအနံၪ့ၥၧၫ့ဆံၫ 21နံၫနံၪ့တၭ, ထၪ့ဖိၪစစံရၧၭလီၫ.- စရုၫအီၪဝ့ၫလၧအ ထၪ့ဖိၪစစံရၧၭအလးခဲၫ့နီၪ အနံၪ့နံၫယၩနွ့ၫနံၪ့တၭ, 22ထၪ့ဖိၪအဖိၪမုၪၥံၪ ဒဲအဖိၪခွၫၥံၪလီၫ.- စစံရၧၭအီၪဝ့ၫ 23အနံၪ့ၥၧၫ့ဆံၫတၭ, ထၪ့ဖိၪစနၫဟီၫလီၫ.- စစံရၧၭအီၪ ဝ့ၫလၧအထၪ့ဖိၪ စနၫဟီၫအလးခဲၫ့နီၪ အနံၪ့နံၫယၩ တၭ,ထၪ့ဖိၪအဖိၪမုၪၥံၪ ဒဲအဖိၪခွၫၥံၪလီၫ.
24စနၫဟီၫအီၪဝ့ၫအနံၪ့ နံၫဆံၫခွံၫနံၪ့တၭ, ထၪ့ဖိၪစတံ 25ရၫလီၫ.- စနၫဟီၫအီၪဝ့ၫ လၧအထၪ့ဖိၪစတံရၫအလး ခဲၫ့နီၪအနံၪ့လယၩလဆံၫခွံၫနံၪ့တၭ, ထၪ့ဖိၪအဖိၪမုၪ 26ၥံၪဒဲအဖိၪခွၫၥံၪလီၫ.- စတံရၫအီၪဝ့ၫအနံၪ့နွ့ၫဆံၫတၭ, ထၪ့ဖိၪစအၫဘြၫ့, စနၫဟီၫ, ဒဲစဟၫရၫ့လီၫ.
စတံရၫအဆၨၩအဆၬအဂဲး.
27တၭအယီၩမွဲစတံရၫအဆိၩလဖၪလီၫ. တၭစတံရၫ ထၪ့ဖိၪစအၫဘြၫ့, ဒဲစနၫဟီၫ, ဒဲစဟၫရၫ့လီၫ. တၭ 28စဟၫရၫ့နီၪထၪ့ဖိၪ စလီၭလီၫ. အဖါစတံရၫလချႃၭၥံၫ ဒံၭဘၪတၭ, စဟၫရၫ့ ၥံၫလၧခးလၧအအီၪဖျဲၪဝ့ၫလၧ အဖၧၩ့, လၧၦခၫလဒံအၫဖိၪ အဒိၩ့အၧၫ အဖၧၩ့နီၪ 29လီၫ.- တၭစအၫဘြၫ့, ဒဲစနၫဟီၫန့အမၫၥံၪလီၫ. တၭ စအၫဘြၫ့ အမၫအမံၩ့မွဲနးစၫရ့ၫ, ဒဲစနၫဟီၫ အမၫအ မံၩ့မွဲနးမံလကၫ, စဟၫရၫ့အဖိၪမုၪလီၫ. အဝ့ၫလဂၩ 30နီၪမွဲနးမံလကၫ, ဒဲနးအံစကၫအဖါလီၫ.- တၭနးစၫရ့ၫ လဂၩနီၪမွဲၦထူၬဖိၪတၭ, အဖိၪအီၪဘၪအ့ၬ.
31တၭစတံရၫမၩန့အဖိၪခွၫစအၫဘြၫ့, ဒဲအလံၩစဟၫ ရၫ့အဖိၪခွၫစလီၭ, ဒဲအဒဲၪနးစၫရ့ၫ, အဖိၪခွၫစအၫဘြၫ့ အမၫလၧအၥိၭတၭ, အဝ့ၫၥံၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫ လၧၦခၫ လဒံအၫဖိၪအဒိၩ့အၧၫနီၪ, ဘဲၫၥိၭအမိလ့ၩစိၩလၧခး ကၫနအၫ့နီၪလီၫ. လ့ၩဝ့ၫဖိးလၧဟၫရၫ့တၭ, အီၪဝ့ၫ 32ထီးနီၪလီၫ. တၭစတံရၫအမုနံၩထီးအလူၬနီၪ မွဲအနံၪ့ နံၫယၩယဲနံၪ့တၭ, စတံရၫၥံၫဝ့ၫ လၧဟၫရၫ့အဖၧၩ့ လီၫ.

Pwo Kayin Bible © Bible Society of Myanmar, 1883.


Learn More About Pwo Kayin Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.