ၥ မိ 1
PWOKYN2

ၥ မိ 1

1
1
ဆၧတဲၩ့လၩ့အၡါ.
1လၧအခၪ့ထံၭနီၪ ယွၩမၩကဲၪထၪ့မူၭခိၪ ဒဲဂၪ့ခိၪ 2လီၫ.- တၭဂၪ့ခိၪနီၪ အီၪဝ့ၫလ့ၩတ့ၩ ဒဲပျီၩပျီၩလီၫ. ဆၧ ခံၭအီၪလၧဆၧယိၬ အဖၫ့ခိၪတၭ, ယွၩအၥၭဂုၪဝ့ၫလၧ 3ထံၫအဖၫ့ခိၪလီၫ.- တၭယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, မွဲဆၧဖၩ့အီၪထၪ့ 4ဆံၭ, တၭဆၧဖၩ့အီၪဝ့ၫလီၫ.- တၭယွၩဒၪဘၪဆၧဖၩ့ နီၪမွဲဆၧအဂ့ၩလီၫ. တၭယွၩအၪ့နၩ့ဖၭ ဆၧဖၩ့အဆၧၫ့ 5ဒဲဆၧခံၭအဆၧၫ့လီၫ.- တၭဆၧအဖၩ့နီၪ ယွၩကိၭဝ့ၫ လၧမုဆၫတၭ, ဆၧအခံၭနီၪ ယွၩကိၭဝ့ၫ လၧမုနၩလီၫ. မုဂၪအီၪ, ဒဲမုဂီၩအီၪတၭ, မုလနံၩလီၫ.
6ယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, လၧထံၫအၥၭကျၩနီၪ, မွဲမူၭဖိၭဖၫ့ကဲၪ 7ထၪ့တၭ, အၪ့နၩ့ဖၭထံၫ ဒဲထံၫအဆၧၫ့နီၪဆံၭ.- တၭ ယွၩမၩကဲၪထၪ့မူၭဖိၭဖၫ့နီၪ, ဒဲအၪ့နၩ့ဖၭထံၫလၧမူၭ ဖိၭဖၫ့အဖၫ့လၬ ဒဲထံၫလၧမူၭဖိၭဖၫ့အဖၫ့ခိၪ အဆၧၫ့ 8နီၪလီၫ. တၭဆၧမၩအၥၭဘဲၫနီၪလီၫ.- တၭမူၭဖိၭဖၫ့ နီၪ ယွၩကိၭဝ့ၫလၧမူၭခိၪလီၫ. မုဂၪအီၪ, ဒဲမုဂီၩအီၪ တၭ, မုနံၫနံၩလနံၩလီၫ.
9တၭယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, ထံၫလၧမူၭခိၪအဖၫ့လၬယီၩ,မွဲ အအီၪကီၪ့ လၧအလးလစီၪ့ဎးတၭ, ခီၫ့ၥူၫခိၪအီၪဖျီၪ 10ထၪ့ဆံၭ. တၭဆၧမၩအၥၭဘဲၫနီၪလီၫ.- ခီၫ့ၥူၫခိၪနီၪ ယွၩကိၭဝ့ၫ လၧဂၪ့ခိၪတၭ, ထံၫအီၪကီၪ့အလးနီၪ,ကိၭ ဝ့ၫလၧမၫဆမံၭတၭ, ယွၩဒၪဘၪဝ့ၫ လၧအဂ့ၩလီၫ. 11တၭယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, မွဲဂၪ့ခိၪဒုၭမဲၪထၪ့ နၪ့ၥံၪမံၩ့ၥံၪ, ဘုၪ ၥံၪဂူၫၥံၪၥၪဝ့ၫလၧဘုၪၥၪ, ၥံၪ့ၥံၪဝၪၥံၪၥၪဝ့ၫလၧအၥၪ ဒၪဝ့ၫအၥိၭ လၧအချံၫအီၪ လၧအလီၩ့ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ 12ယီၩဆံၭ, တၭဆၧမၩအၥၭဘဲၫနီၪလီၫ.- တၭဂၪ့ခိၪ ဒုၭမဲၪထၪ့နၪ့ၥံၪမံၩ့ၥံၪ, ဘုၪၥံၪဂူၫၥံၪ ၥၪဝ့ၫလၧဘုၪၥၪဒဲ ၥံၪ့ၥံၪဝၪၥံၪၥၪဝ့ၫ လၧအၥၪဒၪဝ့ၫအၥိၭ, လၧအချံၫအီၪ လၧအလီၩ့လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့လီၫ. တၭယွၩဒၪဘၪဝ့ၫ လၧ 13အဂ့ၩလီၫ.- မုဂၪအီၪ, ဒဲမုဂီၩအီၪတၭ, မုၥၧၫ့နံၩလနံၩ လီၫ.
14တၭယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, ဘဲၫၥိၭအမိအၪ့နၩ့ဖၭမုဆၫ ဒဲမု နၩအဆၧၩ့နီၪ, မွဲဆၧဖၩ့အဖျိၪ့လဖၪ ကဲၪထၪ့ လၧမူၭ ဖိၭဖၫ့နီၪဆံၭ. တၭမွဲအအီၪ လၧဆၧမၩနဲၪ့အဂး, လၧ ဆၧအမုအလၩအဂး, ဒဲလၧမုနံၩအဂး, ဒဲလၧအနံၪ့အ 15လၩအဂးဆံၭ. တၭဘဲၫၥိၭအမိဖၩ့ထၪ့ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ နီၪ, မွဲအအီၪဝ့ၫလၧမူၭဖိၭဖၫ့ လၧဆၧဖၩ့ၥံၪအဂးနီၪ 16ဆံၭ, တၭဆၧမၩအၥၭဘဲၫနီၪလီၫ.- တၭယွၩမၩကဲၪ ထၪ့ဆၧအဖၩ့ဖၭဒိၪ နံၫဖျိၪ့လီၫ. အဒိၪလဖျိၪ့ဘဲၫၥိၭ 17အမိပၧၩ့မုဆၫတၭ.- အဆံၭလဖျိၪ့ဘဲၫၥိၭအမိပၧၩ့မု 18နၩတၭ, ဒဲအမၩကဲၪထၪ့ၡၪၥံၪဆ့လီၫ.- ဘဲၫၥိၭအမိ ဖၩ့ထၪ့လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့တၭ, ဘဲၫၥိၭအမိပၧၩ့မုဆၫဒဲမုနၩ, ဒဲအၪ့နၩ့ဖၭဆၧအဖၩ့ ဒဲဆၧအခံၭအဆၧၩ့တၭ, ယွၩ အီၪက့ၪဝ့ၫ လၧမူၭဖိၭဖၫ့နီၪလီၫ. တၭယွၩဒၪဘၪဝ့ၫ 19လၧအဂ့ၩလီၫ.- မုဂၪအီၪ, ဒဲမုဂီၩအီၪတၭ, မုလံနံၩ လနံၩလီၫ.
20တၭယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, မွဲထံၫဒုၭအီၪထၪ့ဆၧအီၪ လၧအ ၥၭမၧၫ့အၪအၪလ့ၬ, ဒဲထိၪၥံၪလံၪၥံၪ ယူၩထၪ့ လၧဂၪ့ 21ခိၪအဖၫ့ခိၪလၧမူၭခိၪ အဆၧဖိၭဖၫ့နီၪဆံၭ.- တၭယွၩ မၩကဲၪထၪ့ယၪဖၭဒိၪ ဒဲကယဲဆၧအၥၭမၧၫ့ လၧအဂဲၩ ဝ့ၫလၧထံၫဒုၭအီၪထၪ့ဝ့ၫ အၪအၪလ့ၬ, ဘဲၫအဆၨၩဒၪ ဝ့ၫအၥိၭနီၪ, ဒဲထိၪၥံၪကိၭမံၩ့ဒ့ၭ ဘဲၫအဆၨၩဒၪဝ့ၫအ 22ၥိၭနီၪလီၫ. တၭယွၩဒၪဘၪဝ့ၫလၧအဂ့ၩလီၫ.- တၭ ယွၩဆိၪဂ့ၩအဝ့ၫၥံၪ, စံၭဝ့ၫဒၪ, ဖၭထၪ့အၪအၪလ့ၬ တၭ, မၩဎွ့ၩထၪ့မၫဆမံၭအဖၧၩ့နီၪဆံၭ. ထိၪၥံၪလံၪ 23ၥံၪနီၪ, မွဲအအၪထၪ့လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဆံၭ.- မုဂၪအီၪ, ဒဲမု ဂီၩအီၪတၭ, မုယဲနံၩလနံၩလီၫ.
24တၭယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, မွဲဂၪ့ခိၪ ဒုၭဖၭထၪ့န့ဆၧ အၥၭ မၧၫ့, ဘဲၫအဆၨၩဒၪဝ့ၫအၥိၭ, ဆၧဖိၪဆၧဎါအဒိၩ့, ဒဲ ဆၧအစွၩၥ့ၪ, ဒဲဆၧဖိၪဆၧဎါအမံၩ့ ဘဲၫအဆၨၩဒၪဝ့ၫ 25အၥိၭနီၪဆံၭ, တၭဆၧမၩအၥၭဘဲၫနီၪလီၫ.- တၭယွၩ မၩကဲၪထၪ့ဂၪ့ခိၪ အဆၧဖိၪဆၧဎါအမံၩ့ ဘဲၫအဆၨၩ ဒၪဝ့ၫအၥိၭ, ဒဲဆၧဖိၪဆၧဎါအဒိၩ့ ဘဲၫအဆၨၩဒၪဝ့ၫ အၥိၭ, ဒဲကယဲဆၧအစွၩလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ ဘဲၫအဆၨၩဒၪ ဝ့ၫအၥိၭနီၪလီၫ, တၭယွၩဒၪဘၪဝ့ၫလၧအဂ့ၩလီၫ.
26ယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, ပမိမၩကဲၪထၪ့ ၦၡၩဘဲၫပဂၩ့ဒၪပဝ့ၫ အၥိၭ ဘဲၫပနၫ့ဆါဒၪပဝ့ၫအၥိၭတၭ, အဝ့ၫၥံၪ မိပၧၩ့ ဒ့ၪၥံၪယၪၥံၪ လၧမၫဆမံၭဖၧၩ့, ဒဲထိၪၥံၪလံၪၥံၪ လၧ ဆၧဖိၭဖၫ့, ဒဲဆၧဖိၪဆၧဎါ, ဒဲဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫ, ဒဲက 27ယဲဆၧအစွၩအဂဲၩ လၧအစွၩလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဆံၭ.- တၭ ယွၩမၩကဲၪထၪ့ ၦၡၩအခွၫ ဘဲၫအဂၩ့ဒၪဝ့ၫအၥိၭနီၪ, တၭမၩကဲၪထၪ့ဝ့ၫ လၧယွၩအဂၩ့လီၫ. ၦမုၪဒဲၦခွၫနီၪ 28မၩကဲၪထၪ့အဝ့ၫၥံၪလီၫ.- ယွၩဆိၪဂ့ၩအဝ့ၫၥံၪ, ဒဲစံၭ အဝ့ၫၥံၪ, အၪထၪ့ဂီထၪ့နၥံၪဝ့ၫ အၪအၪလ့ၬ ဒဲမၩဎွ့ၩ ထၪ့ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ, ဒဲမၩနၧၩ့မၩစၪ ဂၪ့ခိၪဒဲပၧၩ့ဒ့ၪၥံၪ ယၪၥံၪလၧမၫဆမံၭဖၧၩ့, ဒဲထိၪၥံၪလံၪၥံၪ လၧဆၧဖိၭ ဖၫ့, ဒဲကယဲဆၧအၥၭမၧၫ့ လၧအဂဲၩလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ကိၭ အမံၩ့ဒ့ၭဆံၭ.
29ယွၩစံၭဝ့ၫဒၪ, ယိခွါ, ယဖ့ၪလၫ့ယူၭနၥံၪ လၧဘုၪၥံၪ ဂူၫၥံၪကိၭအမံၩ့ဒ့ၭ အီၪလၧအချံၫအၥၪ လၧဂၪ့ခိၪထၧၫ့ ဖျိၪ့ယၫ, ဒဲၥံၪ့ၥံၪဝၪၥံၪကိၭအမံၩ့ဒ့ၭ လၧအမိၥၪထၪ့ အဆၧၥၪဒၪဝ့ၫလဖၪနီၪ အီၪလၧအချံၫၥံၪလီၫ. တၭ 30ဆၧလဖၪနီၪ မိကဲၪထၪ့နၥံၪအဆၧအၪ့လီၫ.- တၭက ယဲဆၧဖိၪဆၧဎါ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့, ဒဲကယဲထိၪၥံၪလံၪၥံၪ လၧဆၧဖိၭဖၫ့, ဒဲကယဲဆၧလၧအစွၩ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ လၧအအီၪ လၧအၥၭမၧၫ့လဖၪနီၪ, ယဖ့ၪလၫ့ယူၭလၧ နၪ့ၥံၪမံၩ့ၥံၪကိၭအမံၩ့ဒ့ၭ လၧအဆၧအၪ့ အဂးနီၪ, တၭဆၧမၩအၥၭ ဘဲၫနီၪလီၫ.
31ယွၩယိဆၧလၧအမၩကဲၪထၪ့ဝ့ၫ လမံၩ့လါလါ ကိၭအမံၩ့နီၪတၭ, ဒၪဘၪဝ့ၫလၧအဂ့ၩမၬလီၫ. မုဂၪအီၪ, ဒဲမုဂီၩအီၪတၭ, မုဎူၫနံၩလနံၩလီၫ.

Pwo Kayin Bible © Bible Society of Myanmar, 1883.


Learn More About Pwo Kayin Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.