YouVersion Logo
Search Icon

လံာ်စီၤပီလူးကွဲးန့ၢ်ပှၤကရံၣ်သူးဖိပှဲၤထီၣ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ်. ၉

1အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်မၤစၢၤပှၤစီဆှံတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, ယကွဲး န့ၢ်သုအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. 2အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါသု သးအိၣ်ပာ်, ဒီးယပာ်ယသးကဖၢလၢလၢပှၤမၤက့းဒနံ ဖိတဖၣ်အကျါလၢသုဂ့ၢ်, လၢအဃါယၤအိၣ်ကတဲာ်က တီၤပာ်လံအသးတနံၣ်လံ, ဒီးသုသးဂဲၤလိာ်တၢ်အံၤ,ကဲ လၢတၢ်ထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤအါဂၤအသးလံ. 3ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ယမၢလီၤပဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ဒ်သိးပတၢ်ပာ်ပသးကဖၢလၢလၢ သုဂ့ၢ်လၢတၢ်အံၤအဃိ, သုတကဲလၢတၢ်ကလီကလီ တဂ့ၤ, ဒ်သိး,ဒ်ပစံးတ့ၢ်အသိး,သုကအိၣ်ကတီၤသုသး လီၤ. 4မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး,ပှၤမၤက့းဒနံဖိမ့ၢ်ဟဲဒီးယၤဒီး,က ထံၣ်န့ၢ်သုတအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤဘၣ်သုသး, ဒီးပဝဲဒၣ် (ဒ်သိးပသုတစံးလၢသု), ကမဲာ်ဆှးလၢတၢ်ပာ်ပသးက ဖၢလၢအံၤအဃိဘၣ်ဖုးလီၤ.
5မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ယဆိကမိၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢယကသ ဆၣ်ထီၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အခံ, ဒ်သိးကလဲၤပာ်ဆူသုအိၣ်, ဒီးကတဲာ်ကတီၤပာ်သု တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢတၢ်စံးပာ်တ့ၢ် လၢအဂ့ၢ်, ဒ်သိးအကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးဒ်တၢ် ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်အသိး, တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်တၢ်ပံာ်တၢ်ကီဘၣ်အ သိးန့ၣ်ဘၣ်. 6ယစံးတၢ်တဘီအံၤ, ပှၤလၢအဖှံတၢ်စှၤ န့ၣ်, ကကူးစ့ၢ်ကီးတၢ်စှၤဒီးပှၤလၢအဖှံတၢ်အါန့ၣ်,က ကူးစ့ၢ်ကီးတၢ်အါလီၤ.#ကတိၤ. ၂၂း၉. 7ပှၤတဂၤဒီး တဂၤ, ဒ်အတိာ်ဝဲလၢအသးကံၢ်ပူၤအသိးန့ၣ်, တမ့ၢ် ဘၣ်လၢတၢ်သးအုးဒီးတၢ်မၢဆူၣ်ဘၣ်ဒီး,မ်အဟ့ၣ်တၢ် ကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်.
8အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤဘၣ်အသးလၢပှၤလၢအဟ့ၣ်ညီတၢ် လီၤ. ဒီးယွၤမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် လၢသုပူၤသ့, ဒ်သိးသုတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢတၢ်ခဲလၢာ် အပူၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တထံၣ်ဃီဒီး, သုကအါထီၣ်လၢ တၢ်မၤဂ့ၤကိးမံၤဒဲးလီၤ. 9ဒ်တၢ်ကွဲးအသးအသိး, ဖှံလံတၢ်လံ, ဟ့ၣ်လံတၢ်လၢပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိလံ. အ တၢ်တီတၢ်လိၤကအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.#စံး. ၁၁၂း၉.-
10ဒီးပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤတၢ်ချံလၢပှၤဖှံတၢ်အဂီၢ်, ဒီးကိၣ် လၢပှၤအီၣ်တၢ်အဂီၢ်, ကမၤပှဲၤထီၣ်သုတၢ်ချံ,ဒီးမၤအါ ထီၣ်သုတၢ်တီတၢ်လိၤအတၤသၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. 11ဒီး သုဘၣ် တၢ်မၤထူးထီၣ်တီၤထီၣ်သုလၢတၢ်ခဲလၢာ်လၢ ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ညီန့ၣ်, မၤထီၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢပဝဲဒၣ်အဃိလီၤ. 12အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်မၤလၢတၢ်ဟ့ၣ် အံၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ထဲတၢ်မၤစၢၤပှၤစီဆှံလၢအဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ် ယာ်ဧိၤဘၣ်, မ့ၢ်အကဲလၢတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုး အဖှိၣ်, လၢပှၤအါဂၤအဃိစ့ၢ်ကီးလီၤ. 13အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,လၢ တၢ်မၤစၢၤအံၤ ဒုးနဲၣ်သုစူၢ် သုတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဘၣ် ဃးဒီးခရံာ်အတၢ်သးခုကစီၣ်သတးဒီး, အဝဲသ့ၣ်စံး ထီၣ်ပတြၢၤယွၤ,လၢသုဟ့ၣ်ညီတၢ်လၢအီၤ, ဒီးလၢပှၤခဲ လၢာ်အဃိလီၤ. 14ဒီးမ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အိၣ်လၢ သုလိၤဒီး, အဝဲသ့ၣ်ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်သုဂီၢ်,ဒီးသးသယုၢ် သုဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ. 15မ်ပှၤစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢအတၢ် ဟ့ၣ်လၢပစံးတသ့ဘၣ်တမံၤ,အဃိန့ၣ်တက့ၢ်.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy