ໂຢ​ຮັນ 1
IUMILAO

ໂຢ​ຮັນ 1

1
ໂຕ໌ ເປ໋ນ ເຕົ້າ ປ້າມ ມ່ຽນ
1ຕົ້ງ ທສໍ ໄມ້ ແກ້ງ ເຕສີ໋ຍ ລູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ເດົາ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ໂຕ໌ #1:1 ໂຕ໌ ນ້າຍ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ຢຽມ ນ້າຍ “ໂຢ​ຮັນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ” ກ໊ອງ ຕສຸ ກີ​ຕູ່. ກີ​ຕູ່ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ “ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ”. ຕສູ໊ງ ຢຽມ ເຍີຍ. ໂຕ໌ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຢຽມ ຢ່າ ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ. 2ຕສິ້ນ ດ່າງ ຢຽມ ກອນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ໂຕ໌ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຢຽມ.
3ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ #1:3 ນິ່ນ ກ໊ອງ ຕສຸ ໂຕ໌. ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ໝ່ານ ໝວດ. ໄມ້ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ຫລົ່ງ ໂຕ໌ ເຕສີ໋ຍ. 4ໂຕ໌ ໂຕສ໋ວ ຕສຢັ້ງ ແໝ່ງ ເຍີຍ ກອນ-ຍ່ວນ. ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ແໝ່ງ ຕໍ້ ອຈັງ ຕ້າຍ ຕສິ໋ວ ປ້າມ ມ່ຽນ. 5ອຈັງ ຕສິ໋ວ ເປັຍ ຫຮມວັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ຫຮມວັງ ຢ່າ ໄມ້ ໄຮ່ ຮີ່ງ ອຈັງ. #1:5 ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ໂລ໌-ຮນອຍ ໂຊວ ກ໊ອງ “ຫຮມວັງ ໄມ້ ເມ່ງ ແປະ ອຈັງ”.
6ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕ້າຍ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຢ​ຮັນ. #ມັດ​ທາຍ 3:1; ມາ​ໂຄ 1:4; ລູ​ກາ 3:1-2 7ນິ່ນ ຕ້າຍ ເຖງ ອຈັງ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ປຸນ ໝ່ານ ມ່ຽນ ໄຮ່ ສຽນ. 8ນິ່ນ ກັ້ນ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ນ້າຍ ອຈັງ. ນິ່ນ ຂູງ ເຖງ ອຈັງ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ຮນັ້ງ. 9ນ້າຍ ອຈັງ ເຊ ຕສຽນ ໄຫ່ ເຍີຍ ອຈັງ ຢ່າ ເປັຍ ປ້າມ ເກນ ຕສິ໋ວ ອຈັງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ມ່ຽນ ມ່ານ.
10ນ້າຍ ໂຕ໌ ຢຽມ ປ້າມ ເກນ. ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຕສີ໋ຍ ປ້າມ ເກນ, ມປ່າ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຕສັ໊ຍ ໄມ້ ຕຸ໊ ນິ່ນ. 11ນິ່ນ ຕ້າຍ ເຖົາ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ. 12ມປ່າ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ ຢ່າ ສຽນ ເຂົາ ນິ່ນ #1:12 ກີກ ຫວ່າ ກ໊ອງ ສຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ບົ໋ວ. ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ, ນິ່ນ ປຸນ ມ່າຍ ເລີ໌ຍ ເປ໋ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ນ່າມ ໂຍ໌ວ. 13ນິ່ນ ບົວ ເປ໋ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ນ່າມ ໂຍ໌ວ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເອີຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ-ເຟີຍ ໄຟ ເອີຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ຢູ໌ງ. ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເຕຍ.
14ໂຕ໌ ເປ໋ນ ເຕົ້າ ປ້າມ ມ່ຽນ ຢຽມ ບົວ ບຸດົ໋ງ. ນິ່ນ ມ່າຍ ເອນ-ເຖສີຍ ເຖສົາ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ປວັ໊ງ ເດສ່ງ. ເຢຍ ບົວ ຕຸ໊ ປວັດ ນິ່ນ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ, ເຊ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ໂດະ ຕອນ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ.
15ໂຢ​ຮັນ ເຖງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ. ນິ່ນ ເຫ່ວ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຊ ຕົ້ງ ນ້າຍ ເຕົ້າ ອ໊ະ. ເຢຍ ຕ້າຍ ດ່າງ, ນິ່ນ ອກະຮ້າ ຕ້າຍ ມປ່າ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຢຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ ນິ່ນ ຕສູ໊ງ ຢຽມ ເຍີຍ.” 16ນິ່ນ ເຍີຍ ເອນ ໂຮລ ໄຫ່ ຕສ່ຽວ ຕສັ່ນໆ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ບົວ. 17ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ໂມ​ເຊ ປຸນ ບົວ ຕຸ໊ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ, ມປ່າ ຫລົ່ງ ເຢ​ຊູ ກີ​ຕູ່ ປຸນ ບົວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອນ ເຖສົາ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ. 18ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ປວັດ ເຈ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ. ຂູງ ມ່າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂດະ ຕອນ, ຕົ້ງ ຢຽມ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ກະເຮລນ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ.
ໂຢ​ຮັນ ກ໊ອງ ນິ່ນ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກີ​ຕູ່
(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ມັດ​ທາຍ 3:1-12; ມາ​ໂຄ 1:1-8; ລູ​ກາ 3:1-18)
19ໂຢ​ຮັນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ຢຽມ ເຢ​ລູ​ຊາ​ເລມ ຕສີ້ງ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ຢິວ​ໄທ ມ່ຽນ ພ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເລ​ວີ ມ່ຽນ ມີ່ງ ໜ່າຍ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ?”
20ໂຢ​ຮັນ ໄມ້ ປີ໋ງ, ນິ່ນ ກ໊ອງ ຕສະ ເຍີຍ. “ເຢຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກີ​ຕູ່.”
21ນິ່ນ ບົວ ແອ໋ງ ໜ່າຍ, “ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ? ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ເອ​ລີ​ຢາ ໄຟ?” #ມາ​ລາ​ຄີ 4:5
ໂຢ​ຮັນ ເຕົາ, “ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ.”
ນິ່ນ ບົວ ແອ໋ງ ໜ່າຍ, “ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ໄຟ?” #ດສ່ຳ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ 18:15,18
ໂຢ​ຮັນ ເຕົາ, “ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຫລາະ.”
22ນິ່ນ ບົວ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ? ບົ໋ວ ເຢຍ ບົວ ມ່າະ! ເຢຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ດສ໋ວນ ມີ່ງ ບົ໋ວ ພ້າຍ ເຢຍ ບົວ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. ເມີ່ຍ ກັ້ນ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ?”
23ໂຢ​ຮັນ ຫລົ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ອິ​ສະ​ຢາ, ເຍີຍ ຫວ່າ ເຕົາ ນິ່ນ ບົວ. ນິ່ນ ກ໊ອງ,
“ເຢຍ ຕົ້ງ ຢຽມ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ເຖຈຍ ໂຮລ ເຍີຍ ເຫ່ວ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ,
‘ອ໋ອຍ ຕສຸ ຄອຍ ເຈົ໊າ ຕສະ ເຍີຍ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ.’” #ອິ​ສະ​ຢາ 40:3
24 ຟາ​ລິ​ສີ ມ່ຽນ ພ້າຍ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ 25ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ ໂຢ​ຮັນ, “ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກີ​ຕູ່, ຢ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເອ​ລີ​ຢາ, ຢ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເມີ່ຍ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ?”
26ໂຢ​ຮັນ ເຕົາ, “ເຢຍ ຫລົ່ງ ວວມ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ. ມປ່າ ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ບຸດົ໋ງ, ເມີ່ຍ ບົວ ຢ່າ ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ. 27ເຢຍ ຕ້າຍ ດ່າງ, ນິ່ນ ອກະຮ້າ ຕ້າຍ, ມປ່າ ເຢຍ ລ່ຽມ ໄມ້ ຜຸຍ ເຖງ ນິ່ນ ໄຈ໊ ເຮ່ ຮລາງ.”
28ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ສີ່ ຢຽມ ຈໍ​ແດນ ດ້າຍ ເຍີຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ, ເບ​ທາ​ນີ ລ໌າງ ທສວດ, ຕົ້ງ ໂຢ​ຮັນ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ນອມ ຕ໋ອງ.
ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ປະກີ ຢູ້ງ ຕອນ
29ຕະເຫຍີ່ຍ ຮນອຍ ໂຢ​ຮັນ ປວັດ ເຢ​ຊູ ຫູງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ຕ້າຍ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ໝັ່ງ ມ່າະ! ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ປະກີ ຢູ້ງ ຕອນ, ຕົ້ງ ເຖີຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ. 30ຕົ້ງ ນ້າຍ ເຕົ້າ ເຢຍ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, ‘ເຢຍ ຕ້າຍ ດ່າງ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ອກະຮ້າ ຕ້າຍ ມປ່າ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຢຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ, ນິ່ນ ຕສູ໊ງ ຢຽມ ເຍີຍ.’ 31ເຢຍ ກັ້ນ ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ, ມປ່າ ເຢຍ ຕ້າຍ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ອິ​ສະ​ລາ​ເອນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ.”
32ໂຢ​ຮັນ ແອ໋ງ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ປວັດ ສີງ ລີ່ງ ຮນັ້ງ ເໜາະ ໂອກ ຢຽມ ວົ້ວ ລູ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ຊິນ. 33ເຢຍ ຢ່າ ໄມ້ ຮິ້ວ ນິ່ນ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ, ມປ່າ ພ້າຍ ເຢຍ ຕ້າຍ ຫລົ່ງ ວວມ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ບົ໋ວ ເຢຍ, ‘ເມີ່ຍ ປວັດ ສີງ ລີ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ຫາຍ ເຕົ້າ ເຍີຍ ຊິນ, ຕົ້ງ ນ້າຍ ເຕົ້າ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ສີງ ລີ່ງ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ.’ 34ເຢຍ ປວັດ ລິ໌ວ ອ໊ະ, ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, ນ້າຍ ເຕົ້າ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ.”
ຕ້າວ ປານ ໄຊ-ກໍ໋
35ຕະເຫຍີ່ຍ ຮນອຍ ໂຢ​ຮັນ ເຖສົາ ອີ ເຕົ້າ ນິ່ນ ເຍີຍ ໄຊ-ກໍ໋ ແອ໋ງ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ. 36ປວັດ ເຢ​ຊູ ເຈ໋ຍ ເຈົ໊າ, ໂຢ​ຮັນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ໝັ່ງ ມ່າະ! ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ປະກີ ຢູ້ງ ຕອນ.”
37ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອີ ເຕົ້າ ໄຊ-ກໍ໋ ໄຮ໌ ໂຢ​ຮັນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ, ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ກັນ ຈ໊ຽນ ເຢ​ຊູ ມີ່ງ. 38ເຢ​ຊູ ຮວິນ ດສ໋ວນ ປວັດ ນິ່ນ ບົວ ກັນ ຈ໊ຽນ ຕ້າຍ ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ, “ເມີ່ຍ ບົວ ລໍ໌ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?”
ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ, “ລັບ​ບີ ອ່າ, ເມີ່ຍ ຮິດ ຫາຍ ນອມ ຕ໋ອງ?” (ລັບ​ບີ ວົ້ວ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ໄຊ-ເຕ໋ຍ.)
39ເຢ​ຊູ ເຕົາ, “ຕ້າຍ ໝັ່ງ ມ່າະ!” ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເອຈ່ຍ ອ໋ານ ເລີ່ຍ ໄມ້ ໂກ ເປຢີຍ ນອມ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ກັນ ຈ໊ຽນ ເຢ​ຊູ ມີ່ງ ເຖົາ ນິ່ນ ຮິດ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ຢ່າ ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ ວົ້ວ ເຖົາ ຫຮມວັງ.
40ໄຮ໌ ໂຢ​ຮັນ ກ໊ອງ ຕສ່ຽວ ກັນ ຈ໊ຽນ ເຢ​ຊູ ມີ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອີ ເຕົ້າ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ໂຕສ໋ວ ຊີ​ມົນ ປີ​ເຕ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ, ອັນ​ດາ​ລູ. 41ອັນ​ດາ​ລູ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ມີ່ງ ລໍ໌ ນິ່ນ ເຍີຍ ກໍ໋, ຊີ​ມົນ ປີ​ເຕ, ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເຢຍ ບົວ ປວັດ ເມ​ສິ​ຢາ ອ໊ະ ໂລ່ະ!” (ເມ​ສິ​ຢາ ວົ້ວ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ກີ​ຕູ່.)
42ອັນ​ດາ​ລູ ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ຊີ​ມົນ ມີ່ງ ເຖົາ ເຢ​ຊູ ວົ້ວ. ເຢ​ຊູ ໝັ່ງ ຈ໊ຽນ ຊີ​ມົນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ເຊ ໂຢ​ຮັນ ເຍີຍ ຕອນ, ຊີ​ມົນ. ຢັ້ງ ນ້າຍ ເຈ໋ຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຫ່ວ ເຄ​ຟາດ.” (ເຄ​ຟາດ ຟານ ຕ້າຍ ກ໊ອງ ປີ​ເຕ.) #1:42 ເຄ​ຟາດ ກ໊ອງ ເປ໋ນ ອາ​ລຳ ຫວ່າ, ປີ​ເຕ ກ໊ອງ ເປ໋ນ ກີກ ຫວ່າ. ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ຫລະເປຢີ໊ຍ.
ເຢ​ຊູ ເຫ່ວ ຟີ​ລິບ ເຖສົາ ນາ​ທາ​ນາ​ເອນ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ໄຊ-ກໍ໋
43ຕະເຫຍີ່ຍ ຮນອຍ ເຢ​ຊູ ຕີ່ງ ໂຮຍ້ວ ມີ່ງ ກາ​ລິ​ລີ ແຊ້ງ. ນິ່ນ ປວັດ ຟີ​ລິບ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ຕ້າຍ ກັນ ເຢຍ ໂອ່.” 44ຟີ​ລິບ ເຊ ເບດ​ໄຊ​ດາ ມູ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ອັນ​ດາ​ລູ ເຖສົາ ຊີ​ມົນ ນໍ. 45ຟີ​ລິບ ລໍ໌ ປວັດ ນາ​ທາ​ນາ​ເອນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ຕົ້ງ ໂມ​ເຊ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ໂຊວ, ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ໂຊວ ຕສຢັ໊ງ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ວົ້ວ ລ່ານ ມ່ຽນ, ເຢຍ ບົວ ຕຸ໊ ປວັດ ອ໊ະ. ເຊ ໂຢ​ເຊບ ເຍີຍ ຕອນ, ນາ​ຊາ​ເລດ ມູ້ງ ເຍີຍ ເຢ​ຊູ.”
46ນາ​ທາ​ນາ​ເອນ ໜ່າຍ ກ໋າ, “ໄຮ່ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຫລົງ ເຍີຍ ຢຽມ ນາ​ຊາ​ເລດ ມູ້ງ ທສວດ ໄຟ?”
ຟີ​ລິບ ກ໊ອງ, “ຕ້າຍ ໝັ່ງ ມ່າະ!”
47ເຢ​ຊູ ປວັດ ນາ​ທາ​ນາ​ເອນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ນ້າຍ ເຕົ້າ ຕສະເກ້ງ ຕສຽນ ອິ​ສະ​ລາ​ເອນ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ໄມ້ ມ່າຍ ກູ໊ ໄກວ໋ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ.”
48ນາ​ທາ​ນາ​ເອນ ໜ່າຍ ເຢ​ຊູ, “ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢຍ?”
ເຢ​ຊູ ເຕົາ, “ຟີ​ລິບ ໄມ້ ແກ້ງ ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເມີ່ຍ ຢຽມ ວົ້ວ ງົ່ງ ຫຍໍ ດຢັ໋ງ-ກອນ, ເຢຍ ປວັດ ລິ໌ວ ເມີ່ຍ ອ໊ະ.”
49ນາ​ທາ​ນາ​ເອນ ກ໊ອງ, “ໄຊ-ເຕ໋ຍ ອ້າ! ເມີ່ຍ ຕສະເກ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ. ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ອິ​ສະ​ລາ​ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ.”
50ເຢ​ຊູ ກ໊ອງ, “ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ກ໊ອງ ເຢຍ ປວັດ ເມີ່ຍ ຢຽມ ງົ່ງ ຫຍໍ ດຢັ໋ງ-ກອນ ເມີ່ຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ສຽນ? ເມີ່ຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ປວັດ ສີ່ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ນ້າຍ.”
51ເຢ​ຊູ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນາ​ທາ​ນາ​ເອນ, “ເຢຍ ບົ໋ວ ຕສຽນ ເມີ່ຍ ບົວ, ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ປວັດ ລູ່ງ ແກ້ງ ອກອຍ, ຢ່າ ປວັດ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ຢຽມ ເຢຍ, ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕອນ, ກູ້ ຫງວ່າຍ ຝາວໆ ເອຈ່ຍໆ.” #ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 28:12

Mien Bible (Lao Script) © 2007 Thailand Bible Society, 2007.


Learn More About ฉบับอักษรลาว

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.