ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 1
IUMILAO

ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 1

1
ທິນ-ຮູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ລູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ເດົາ
1ຕົ້ງ ທສໍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ລູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ເດົາ. #ໂຢ​ຮັນ 1:1 2ປ້າມ ເກນ ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ໂມວ ເຕສີ໊ຍ, ຢ່າ ໄມ້ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ກະນ້າຍ ຢຽມ. ວວມ ກູ້ ຫງວ່າຍ ມັບ ຫຮມວັງ ເຍີຍ. ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ສີງ ລີ່ງ #1:2 ສີງ ລີ່ງ ໄຟ ດສຢ໋າວ ໄຟ ທຈະ. ຢຽມ ວວມ ກູ້ ຫງວ່າຍ ໂຢ້ວ ມີ່ງ ໂຢ້ວ ຕ້າຍ.
3ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ອຈັງ ທສວດ ຕ້າຍ.” #2 ໂຄ​ລິນ​ໂທ 4:6 ອຈັງ ຕສ່ຽວ ທສວດ ຕ້າຍ ອ໊ະ. 4ທິນ-ຮູ່ງ ປວັດ ອຈັງ ເຊ ຫລົງ ເຍີຍ, ຢ່າ ເຕສ໊າະ ອຈັງ ເຖສົາ ຫຮມວັງ ປຸນ ອກອຍ. 5ອຈັງ ນິ່ນ ເຫ່ວ “ລູ່ງ ຮນອຍ ຕສັ່ນ.” ຫຮມວັງ ແອ໊ະ, ເຫ່ວ “ລູ່ງ ມ໌ວນ ຕສັ່ນ.” ມ່າຍ ລູ່ງ ຫຮມວັງ ຢ່າ ມ່າຍ ລູ່ງ ດອມ. #1:5 ຕສິ໋ວ ຮິບ​ລູ ມ່ຽນ ຝຸນ, ຢຽດ ນອມ ຮນອຍ ຢຽມ ລູ່ງ ຫຮມວັງ ເຖົາ ລູ່ງ ຫຮມວັງ. ນ້າຍ ເຊ ຕະຢ໊ຽດ ຮນອຍ.
6ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ຫຍູ່ງ ກະນ້າຍ ຕສ໋າວ ຈ໊ຽນ ປຸນ ອກອຍ ກູ້ ຫງວ່າຍ ເຍີຍ ວວມ ເຖສົາ ກະເດ໊ຍ ເຍີຍ ວວມ.” #2 ປີ​ເຕ 3:5 7ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ກະນ້າຍ ຕ້າຍ ປຸນ ອກອຍ ວວມ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽມ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ກະນ້າຍ ກູ້ ຫງວ່າຍ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽມ ກະເດ໊ຍ. ຕສ່ຽວ ຕສະເກ້ງ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ. 8ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ກະນ້າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ “ລູ່ງ.” ມ່າຍ ລູ່ງ ຫຮມວັງ ຢ່າ ມ່າຍ ລູ່ງ ດອມ. ນ້າຍ ເຊ ຕະເຫຍີ່ຍ ຮນອຍ.
9ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ລູ່ງ ເດ໊ຍ ເຍີຍ ວວມ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກັ໊ບ ຈ໊ຽນ ຢຽມ ຕສຸ໊ນ ຢຽດ ນອມ ຕ໋ອງ ປຸນ ເດົາ ທສວດ ຕ້າຍ.” ຕສ່ຽວ ຕສະເກ້ງ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ. 10ໄມ້ ມ່າຍ ວວມ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ “ເດົາ.” ວວມ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ນິ່ນ ເຫ່ວ “ຄ້ອຍ.” ທິນ-ຮູ່ງ ປວັດ ເຊ ຫລົງ ເຍີຍ.
11ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ເດົາ-ເປີ້ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທສວດ ເມ້ຍ ທສວດ ດຢັ໋ງ, ເຊ ທສວດ ມ່າຍ ຍິມ ເຍີຍ ໄລ-ເມ້ຍ ເຖສົາ ຕສຢັ້ງ ປ໊ຽວ ມ່າຍ ຍິມ ເຍີຍ ດຢັ໋ງ, ຢຽດ ຫຍູ່ງ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ເຍີຍ ປ໊ວນ.” ຕສ່ຽວ ຕສະເກ້ງ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ. 12ເດົາ ທສວດ ເມ້ຍ, ເຊ ທສວດ ໄລ-ເມ້ຍ ມ່າຍ ຍິມ ຕສິ໋ວ ກັ້ນ ເຍີຍ ປ໊ວນ ຢ່າ ທສວດ ຕສຢັ້ງ ປ໊ຽວ ເຍີຍ ດຢັ໋ງ ມ່າຍ ຍິມ ຕສິ໋ວ ກັ້ນ ເຍີຍ ປ໊ວນ. ທິນ-ຮູ່ງ ປວັດ ເຊ ຫລົງ ເຍີຍ. 13ມ່າຍ ລູ່ງ ຫຮມວັງ ຢ່າ ມ່າຍ ລູ່ງ ດອມ. ນ້າຍ ເຊ ຕະຟາມ ຮນອຍ.
14ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ອຈັງ ຢຽມ ກູ້ ຫງວ່າຍ ລູ່ງ ປຸນ ອກອຍ ລູ່ງ ຮນອຍ ຕສັ່ນ ເຖສົາ ລູ່ງ ມ໌ວນ ຕສັ່ນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຈັ໋ງ-ໂຫ່ ປິ໋ວ ເມ່ງ ຮນອຍ, ຫຮຍັງ, ເຖສົາ ເກວີ໋ຍ. 15ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອຈັງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ກູ້ ຫງວ່າຍ ລູ່ງ ຕສິ໋ວ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ອຈັງ.” ຕສ່ຽວ ຕສະເກ້ງ ມ່າຍ ອ໊ະ. 16ທິນ-ຮູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ອີ ນອມ ຕົ້ມ ອຈັງ ຕ້າຍ. ໂຮລ ວົ້ວ ນອມ ນິ່ນ ປຸນ ກຸ໊ນ ລູ່ງ ຮນອຍ ຕສັ່ນ. ໄຝ ວົ້ວ ນອມ ກຸ໊ນ ລູ່ງ ມ໌ວນ ຕສັ່ນ. ນິ່ນ ແອ໋ງ ເຕສີ໋ຍ ເຫຮລີຍ ທສວດ ຕ້າຍ. 17ນິ່ນ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອຈັງ ຢຽມ ວົ້ວ ລູ່ງ ຕສິ໋ວ ອຈັງ ກະເດ໊ຍ ເດົາ, 18ກຸ໊ນ ລູ່ງ ຮນອຍ ກຸ໊ນ ລູ່ງ ມ໌ວນ, ປຸນ ອກອຍ ອຈັງ ເຖສົາ ຫຮມວັງ. ທິນ-ຮູ່ງ ປວັດ ເຊ ຫລົງ ເຍີຍ. 19ມ່າຍ ລູ່ງ ຫຮມວັງ ຢ່າ ມ່າຍ ລູ່ງ ດອມ. ນ້າຍ ເຊ ຕະເຝີຍ ຮນອຍ.
20ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ວວມ ກະຍົ໌ວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທສວດ ມ່າຍ ແໝ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຫຮຢາງ ຕ້າຍ ປວັ໊ງ ວວມ-ເດ໊ຍ. ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ເໜາະ ຢຽມ ດ໊າມ-ລູ່ງ ໄດ໋ ມີ່ງ ໄດ໋ ຕ້າຍ ເດົາ-ເປີ້ຍ ກູ້ ຫງວ່າຍ.” 21ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ຢຽມ ຄ້ອຍ ໂຮລ ໄຫ່ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເບຢົ໌າ ເຖສົາ ຫຍູ່ງໆ ຢຽມ ວວມ ມ່າຍ ແໝ່ງ ເຍີຍ, ໄຮ່ ຕົ໌ງ ເຍີຍ, ຢຽດ ກວັ້ນ ຢຽດ ກວັ້ນ ເຍີຍ ກະນ້າຍ, ຢຽດ ຫຍູ່ງ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ເຍີຍ ປ໊ວນ. ນິ່ນ ຢ່າ ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ຫຍູ່ງໆ ເໜາະ, ຢຽດ ຫຍູ່ງ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ເຍີຍ ປ໊ວນ. ທິນ-ຮູ່ງ ປວັດ ເຊ ຫລົງ ເຍີຍ. 22ທິນ-ຮູ່ງ ປວັງ ຫວ່າ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ກະນ້າຍ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫຮຢາງ ຕ້າຍ ປວັ໊ງ ຄ້ອຍ. ເໜາະ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫຮຢາງ ຕ້າຍ ຢຽມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ.” 23ມ່າຍ ລູ່ງ ຫຮມວັງ ຢ່າ ມ່າຍ ລູ່ງ ດອມ. ນ້າຍ ເຊ ຕະຮມ໌ ຮນອຍ.
24ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ເດົາ-ເປີ້ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທສວດ ຫຍູ່ງໆ ມ່າຍ ແໝ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ, ແຊງ-ຄູ້, ເຮ່ຍ ຕສ້ອຍ ເຖສົາ ຫຍູ່ງໆ ຍອງ ເດົາ ເຍີຍ ກະນ້າຍ, ຢຽດ ຫຍູ່ງ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ເຍີຍ ປ໊ວນ.” ຕສ່ຽວ ຕສະເກ້ງ ມ່າຍ ອ໊ະ. 25ທິນ-ຮູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ເຮ່ຍ ຕສ້ອຍ ເຖສົາ ແຊງ-ຄູ້, ຢຽດ ຫຍູ່ງ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ເຍີຍ ປ໊ວນ, ເຖສົາ ຫຍູ່ງໆ ຍອງ ເດົາ-ເປີ້ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ, ຢຽດ ຫຍູ່ງ ຕສິ໋ວ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ເຍີຍ ປ໊ວນ. ທິນ-ຮູ່ງ ປວັດ ເຊ ຫລົງ ເຍີຍ.
26ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສິ໋ວ ບົວ ເຍີຍ ຝັງ ເຕສີ໊ຍ ເຕສີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ຕສວັ໊ງ ບົວ ຢ່າ ຮນັ້ງ ບົວ ນໍ, #ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 5:1; ມັດ​ທາຍ 19:4; ມາ​ໂຄ 10:6; ໂຄ​ໂລ​ສີ 3:10; ຢາ​ກອບ 3:9 ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ກຸ໊ນ ຄ້ອຍ ກະຍົ໌ວ ເຍີຍ ເບຢົ໌າ, ຢຽມ ດ໊າມ-ລູ່ງ ເຍີຍ ເໜາະ, ຫຍູ່ງໆ ແຊງ-ຄູ້, ຢ່າ ກຸ໊ນ ຫຍູ່ງໆ ຍອງ ເດົາ-ເປີ້ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ.”
27ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ຕສິ໋ວ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຝັງ ເຕສີ໊ຍ ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ປ້າມ ມ່ຽນ,
ເຊ ຕສິ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ເຍີຍ ຝັງ ເຕສີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕ້າຍ,
ນິ່ນ ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ເປ໋ນ ມຈັ່ງ ມເຊັຍ. #ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 5:1-2; ມັດ​ທາຍ 19:4; ມາ​ໂຄ 10:6
28ທິນ-ຮູ່ງ ປວັງ ຫວ່າ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ຝຸຈ໊ວຍ ຫຮຢາງ ຕ້າຍ ປວັ໊ງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ຢ່າ ກຸ໊ນ ຕຸ໊ ບົວະ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ກຸ໊ນ ຢຽມ ຄ້ອຍ ເຍີຍ ເບຢົ໌າ, ຢຽມ ດ໊າມ-ລູ່ງ ເຍີຍ ເໜາະ, ເຖສົາ ຫຍູ່ງໆ ມ່າຍ ແໝ່ງ, ຍອງ ເດົາ-ເປີ້ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ.”
29ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ໝັ່ງ ມ່າະ! ເຢຍ ເຕສ໊າະ ຢຽມ ປວັ໊ງ ເດົາ-ເປີ້ຍ ໄຮ່ ທສວດ ຍິມ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ໄລ-ເມ້ຍ ເຖສົາ ຫຍູ່ງໆ ດຢັ໋ງ ມ່າຍ ຍິມ ເຍີຍ ປ໊ຽວ, ຈິວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຫຍັ່ນ. 30ຢຽມ ເດົາ-ເປີ້ຍ ເຍີຍ ແຊງ-ຄູ້ ເຮ່ຍ ຕສ້ອຍ, ຢຽມ ດ໊າມ-ລູ່ງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ເໜາະ ເຖສົາ ໄຮ່ ຍອງ ເດົາ-ເປີ້ຍ ມ່າຍ ແໝ່ງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ກະນ້າຍ, ເຢຍ ເຕສ໊າະ ຫຍູ່ງໆ ເມ້ຍ-ແມງ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ຫຍັ່ນ ເຍີຍ ກະນ້າຍ.” ຕສ່ຽວ ຕສະເກ້ງ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ.
31ທິນ-ຮູ່ງ ໝັ່ງ ນິ່ນ ເຕສີ໋ຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ກະນ້າຍ, ປວັດ ຕສະເກ້ງ ຫລົງ ໄຫ່. ມ່າຍ ລູ່ງ ຫຮມວັງ ຢ່າ ມ່າຍ ລູ່ງ ດອມ. ນ້າຍ ເຊ ຕະຫລົວະ ຮນອຍ.

Mien Bible (Lao Script) © 2007 Thailand Bible Society, 2007.


Learn More About ฉบับอักษรลาว