Chhóng-sṳ Ki 1
THV12RDB

Chhóng-sṳ Ki 1

1
Song-ti ke Chhóng-chho
1Thai-chhû, Song-ti chhóng-chho thiên-thi. 2Thi hàn-he khûng-khûng, màng-yû sṳ̀n-hìn; vû-am châ-tén chhṳ̂m-yên; Song-ti ke Lìn chhai súi-mien song yun-hàng. 3Song-ti kóng: “Oi yû kông.” Chhiu yû kông. 4Song-ti khon kông he hó ke, chhiu chiông kông lâu am fûn-khôi. 5Song-ti chiông kông ôn-to “ngit-sṳ̀-thèu”, chiông am ôn-to “am-pû-thèu”. Yû am-pû, yû chêu-sṳ̀n; liá he thèu-yit ngit.
6Song-ti kóng: “Liá-têu súi ke chûng-kiên oi-yû thiên-khûng, chiông súi song-hâ fûn-khôi.” 7Song-ti chhiu chho thiên-khûng, chiông thiên-khûng yî-ha ke súi lâu thiên-khûng yî-song ke súi fûn-khôi. Sṳ chhiu án-ngiòng vàn-sṳ̀n. 8Song-ti chiông thiên-khûng ôn-to “thiên”. Yû am-pû, yû chêu-sṳ̀n; liá he thi-ngi ngit.
9Song-ti kóng: “Thiên-ha ke súi oi si̍p chhai yit-ke só-chhai, pûn châu-thi chhut-hien.” Sṳ chhiu án-ngiòng vàn-sṳ̀n. 10Song-ti chiông châu-thi ôn-to “thi”, chiông si̍p-súi ke só-chhai ôn-to “hói”. Song-ti khon liá he hó ke. 11Song-ti kóng: “Thi oi sâng-chhut kok-chúng kok-lui ke chhṳ̍t-vu̍t: yû-têu chhut-sán ńg-kuk, yû-têu kiet kó-chṳ́, kó-chṳ́ tî-poi yû-fu̍t.” Sṳ chhiu án-ngiòng vàn-sṳ̀n. 12Thi chhiu sâng-chhut kok-chúng kok-lui ke chhṳ̍t-vu̍t: yû-têu chhut-sán ńg-kuk, yû-têu kiet kó-chṳ́, kó-chṳ́ tî-poi yû-fu̍t. Song-ti khon liá he hó ke. 13Yû am-pû, yû chêu-sṳ̀n; liá he thi-sâm ngit.
14Song-ti kóng: “Thiên-táng oi yû kông-thí, fûn-phe̍t ngit-ya, lòi cho chiet-khì lâu ngièn-ngit ke ki-ho, 15pin oi chhai thiên-táng fat-kông, cheu-liong thai-thi.” Sṳ chhiu án-ngiòng vàn-sṳ̀n. 16Song-ti chhiu chho-chhut lióng-ke thai kông-thí, thai ke kón ngit-sṳ̀-thèu, se ke kón am-pû-thèu. Kì yu chho chhin-tô sên-é. 17Song-ti chiông kông-thí ôn chhai thiên-khûng, lòi cheu-liong thai-thi, 18kón-lî ngit-ya, fûn-phe̍t mìn-am. Song-ti khon liá he hó ke. 19Yû am-pû, yû chêu-sṳ̀n; liá he thi-si ngit.
20Song-ti kóng: “Súi-chûng oi fàn-chhṳ̍t tô-chúng thung-vu̍t; thiên-khûng chûng oi yû tô-chúng fî-niâu.” 21Song-ti chhiu chhóng-chho chhin thai ke hói-chhu, súi-chûng kok-chúng kok-lui yû sâng-miang ke thung-vu̍t, lâu thiên-khûng kok-chúng kok-lui ke fî-niâu. Song-ti khon liá he hó ke. 22Song-ti su-fuk pûn liá-têu thung-vu̍t kóng: “Ǹg-lui oi chhai hói-chûng fàn-chhṳ̍t, fî-niâu ya oi chhai thi-song chen-kâ.” 23Yû am-pû, yû chêu-sṳ̀n; liá he thi-ńg ngit.
24Song-ti kóng: “Thai-thi oi fàn-chhṳ̍t kok-chúng kok-lui yû sâng-miang ke thung-vu̍t: thèu-sâng, phà-chhùng lâu yâ-chhu.” Sṳ chhiu án-ngiòng vàn-sṳ̀n. 25Song-ti chhiu chho-chhut thi-song kok-chúng kok-lui ke yâ-chhu, thèu-sâng lâu phà-chhùng. Song-ti khon liá he hó ke.
26Song-ti kóng: “Ngài-têu oi cheu ngài-têu ke hìn-siong, ngài-têu ke yong-sṳt chho-ngìn, pûn kì-têu kón-lî hói-tú ke ǹg, khûng-chûng ke fî-niâu, thi-song ke thèu-sâng, kok-chúng thi-song ke phà-chhùng, lâu chhiòn-thi.” 27Song-ti chhiu cheu chhṳ-kâ ke hìn-siong chhóng-chho ngìn, Kì cheu Song-ti ke hìn-siong chhóng-chho nàm-ngìn lâu ńg-ngìn. 28Song-ti chhiu su-fuk kì-têu, yu tui kì-têu kóng: “Oi kiung tô-tô chṳ́-ńg, phien-mân sṳ-kie, lòi chhṳ-lî thai-thi, ya oi kón-lî hói-tú ke ǹg, khûng-chûng ke fî-niâu lâu thi-song kok-chúng thung-vu̍t.” 29Song-ti kóng: “Khon â! Ngài chiông chhiòn-thi ke ńg-kuk lâu kok-chúng kó-chṳ́ su-pûn ngì-têu cho sṳ̍t-vu̍t. 30Chúng-he, thi-song ke chéu-chhu lâu khûng-chûng ke fî-niâu, pin thi-song kok-chúng thung-vu̍t, Ngài chiông chhiâng ke chhṳ̍t-vu̍t su-pûn kì-têu cho sṳ̍t-vu̍t.” Sṳ chhiu án-ngiòng vàn-sṳ̀n. 31Song-ti khon Kì yit-chhiet só-chho ke he fî-sòng hó. Yû am-pû, yû chêu-sṳ̀n; liá he thi-liuk ngit.

© The Bible Society in Taiwan, 2012 All rights reserved

© 臺灣聖經公會版權所有,2012


Learn More About HAK-NGÎ SṲN-KÎN – Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún – Sîn-Khiu Yok Chhiòn Sû (Lò-mâ-sṳ pán);

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.