YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Swai Mpìrká Bu Yesu
(Luk 3:23-38)
1Wàníng í tarkada á shinn yàkúká bu Yesu Kristi wùn Dawuda, Dawuda í wùn Ibrahim.
2Ibrahim mà Ishaku, Ishaku mà Yakubu, Yakubu mà Yahuda ma shunwàuwá big ma wunzàwá big. 3Yahuda mà Parisa ma Zaraha, zìnn nàbá í Tamara. Parisa mà Hasaruna, Hasaruna mà Arama. 4Arama mà Aminadabu, Aminadabu mà Nahashuna, Nahashuna mà Salmuna, 5Salmuna mà Buaza, zyun-à nàwá í Rahab. Buaza mà Obida zyun-à nàwá í Rautha. Obida mà Yassa, 6Yassa mà kùr Dawuda.
Dawuda bó mà Sulemanu zyun-à nàwá í wà ki Uriya. 7Sulemanu mà Rahabama, Rahabama mà Abiya, Abiya mà Asa. 8Asa mà Yahushafata, Yahushafata mà Yurama, Yurama mà Uzzaja. 9Uzzaja mà Yuthama, Yuthama mà Ahaza, Ahaza mà Hizkiya. 10Hizkiya mà Manassa, Manassa mà Amuna, Amuna mà Yushiya. 11Yushiya mà Yakunya ma wunzà wàníng big, á sai-à big gbar zìg yag sig mpìr Israilaká ma gbam mà Babila.
12Barà big zìg yag big mà Babila, ásim Yakunya bi mà Shaaltila, Shaaltila mà Zarubabila. 13Zarubabila mà Abihuda, Abihuda mà Aliyakima, Aliyakima mà Azura. 14Azura mà Saduka, Saduka mà Ahima, Ahima mà Aliyuda. 15Aliyuda mà Aliazara, Aliazara mà Mattana, Mattana mà Yakubu. 16Yakubu mà Yusufu nù Maryamu, Maryamu zyun-à mà sig Yesu wà big ri bar rag í Almasihu.
17Bu-à pànn sig á zamanu Ibrahim hár bi fòr Dawuda í zamanu dwib agban yina. Bu-à pànn sig á zamanu Dawuda hár bi fòr á sai-à big zìg yag big mà Babila, í zamanu dwib agban yina tìnn. Bu-à pànn sig á sai-à big zìg yag big mà Babila hár big mà sig Yesu, í zamanu dwib agban yina tìnn.
Barà Big Mà Yesu Kristi
(Luk 2:1-7)
18Wàníng í barà big mà sig Yesu Kristi áni. Nàwá Maryamu ma Yusufu big rag bá sìr ban, ama á sai-à ku kà fig ma á lu wunù-à hi ni bàna, ku shi sig ma finn zyun-à bi sig mà byar Awun Shìdun. 19Yusufu í mpìr ǹsàn, ku zìm fig aku sa pànn Maryamu àzunái áyau bìr mpìrká ni bàna. A byar-à hi ku kyab barà kwá bònn ta fim rìg wàníng, kada mpìrká abig yì bàna. 20Barà ku ri kyab àdòníng, sái wùn aswam Shìdun mà wai bi á byarwá ni á la-à ni n rag, “Yusufu yiwai Dawuda, á shàr zinn wà wá zìg wàwú Maryamu bàna, jir kai bàna ku yìm fig í finn sa bàna, ama finnwá bi sig á byar Awun Shìdun. 21Kwá mà wùn wunù, wá bar zìnnwá Yesu, jir kai bàna wàníng má zìg zú nì mpìrká buwá á bu pyìrbá ni.”
22Bu káníng sa sig àjirà bu-à mpìr adang kyann jir Shìdun dang sig sai-à rì níng, aku shi àràg barà ku rì dang sig. 23Ku dang rag, “Aning myàng, uwà sáb zyun yì fig wunù bàna má yìm finn, má mà wùn wunù, bá bar zìnnwá Immanuel.” (Yìr zìnn Immanuel í “Shìdun shi sig ma yi.”)
24Barà Yusufu dù nann zu á na-à ni, ku sìr ban ma wàwá Maryamu àràg barà wùn aswam Shìdun dinya sig ku. 25Ama ku yì fig wàníng í uwà bàna hár wàníng bi mà wùnwá. Ku bar zìnn wùn-à hi rag Yesu.

Currently Selected:

Matiyu 1: Jib

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy