Matthieu 1
OZM

Matthieu 1

1
Bimpám mé Yésʉs
1Bimpám mé Yésʉs-Krîst, byé ó bî: Yésʉs-Krîst á be ó mwân mé David, bé le Abraham.
2Abraham á byâ ó Isaac.
Isaac byâ Yákɔb.
Yákɔb byâ Yʉ́da, bé e bɨ́ɔɔ́ bé.
3Yʉ́da, bé e mʉmá wé, Tamâr, bé á byâ ó Parɛ̂s le Zára.
Parɛ̂s á byâ ó Esrɔ̂m.
Esrɔ̂m byâ Áram.
4Áram byâ Aminadâb.
Aminadâb byâ Naasɔ̂n.
Naasɔ̂n byâ Salmɔ̂n.
5Salmɔ̂n, bé e mʉmá wé, Rahâb, bé á byâ ó Bôaz.
Bôaz, bé e mʉmá wé, Rwɨ̂t, bé á byâ ó Óbed.
Óbed á byâ ó Yesê.
6Yesê byâ njwɨ́ɨ David.
David, bé e mʉmá á be kúhó mé Urías nyá, bé á byâ ó, Salomɔ̂ŋ.
7Salomɔ̂ŋ byâ Robwâm.
Robwâm byâ Abiâ.
Abiâ byâ Ása.
8Ása byâ Yosáfat.
Yosáfat byâ Yorâm.
Yorâm byâ Ozías.
9Ozías byâ Yoatâm.
Yoatâm byâ Akâz.
Akâz byâ Ezekyâs.
10Ezekyâs byâ Manasê.
Manasê byâ Amôn.
Amôn byâ Yósias.
11Yósias byâ Yekonías, bé e bɨ́ɔɔ́ bé, ɨ́ jɔʼ bé á tô ɨ́ mikómó Babilɔ̂n yɨ́.
12Tœ́á míkómó Babilɔ̂n, wé osí laa, Yekonías á byâ ó Salátyɛl.
Salátyɛl byâ Zorobabɛ̂l.
13Zorobabɛ̂l byâ Abyûd.
Abyûd byâ Eliakîm.
Eliakîm byâ Azɔ̂r.
14Azɔ̂r byâ Sadôk.
Sadôk byâ Akîm.
Akîm byâ Élyʉ̂d.
15Élyʉ̂d byâ Eléazar.
Eléazar byâ Matân.
Matân byâ Yákɔb.
16Yákɔb byâ Yóseb, njʉ̂m mé Maria.
Maria ó b'á byâ Yésʉs, bé dí ejébě “Krîst”. Díe laá, lé páʼlɔ́ɔ́ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m á lœm múló mé jwɨ́ɨ nyá. 17Mimyǎ mi bʉ̂r bé mímyɛ̂h ó mî. Táare lɨ́ Abraham, tó pyâl ɨ́ jɔʼ mé David, mimyǎ mi bʉ̂r myaá, myé á be ó kám e minâ. Táare ɨ́ jɔʼ mé David, tó pyâl ɨ́ jɔʼ bé á tô ɨ́ mikómó ɨ́ Babilɔ̂n yɨ́, mimyǎ mi bʉ̂r, myé á be ó kám e minâ. Táare ɨ́ jɔʼ bé á be lɨ́ okómó Babilɔ̂n yɨ́, tó pyâl lɨ́ ebyɛ́l mé Krîst, mimyǎ mi bʉ̂r, myé á be ntémé ó, kám e minâ.
Ebyɛ́l mé Yésʉs-Krîst
(Luc 2.1-7)
18Yésʉs-Krîst á byɛ̂l ó, mbi wɨ̂: Maria, nyɔ̌ŋ wé, bé e Yóseb, bé á be le etié ó, bé óbɛ́a. Bé dína apǎ syɛŋa nɛ́ɛ: Maria nzě nʉa ébum ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 19Njʉ̂m wé, Yóseb, á be ó tîtyěl mʉr. Nye ntémé á bé akpɛl ésámle nyé témé bʉr. Nó nyé á jwɨʼ ɨ́ lémé wé ó, nye óbîr nyé ɨ́ mesǒ, bʉr agʉ́a yɨ́. 20Nye dína lɨ́ ejwɨʼ nó nɛ́ɛ: nye nzě bee éngeles mé Dâ ɨ́ líma. Éngeles waá nzě lɛ́ɛ e né ó: «Yóseb, mâ nta mé David, alíʼa lɨ́ enʉǎ Maria, mʉmá gǒ, ebě, nye nʉa ébum ó e nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 21Nye óbyâ mâ mʉrʉ̂m. Go ójwɨr nyé “Yésʉs”, ebě, nye ó ngá tǐʼ kúl yé, lɨ́ etáǎ góo, le edwih yé ɨ́ mpila mísyóm, pɛʼ yé ɨ́ fá.»
22Bisâ byaá bíbyɛ̂h, byé á syɛ́ɛ nó ó, lɨ́ elóŋlo ékǎn Dâ Nzyɛ̌m á boo lɛ́ɛ ɨ́ nzɨ̌ mé ngwíha milɔ̌b wé, ó:
23“Bíŋ éséhe, yé ónʉa ébum, byâ mâ mʉrʉ̂m.
Bé ójwɨr nyé ó Emmanuel.”
(Nó yé páʼlɔ́ɔ́ ó: “Mɨná gá e boo Nzyɛ̌m ó mû.”)
24Jɔ̌ʼ Yóseb á jɨma ɨ́ jô yɨ́, nye ntɔ̂ʼ sâ mpʉ éngeles mé Dâ Nzyɛ̌m á lɛ́ɛ nye yɨ́. Nye ntɔ̂ʼ nʉǎ Maria, dil nyé ɨ́ mbɛ̌r wé. 25Nye á bé asyɛŋa e né, tó pyâl ɨ́ jɔʼ nyé á byâ mwân waá yɨ́. Nye ntɔ̂ʼ jwɨr nyé díe ó, Yésʉs.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.