YouVersion Logo
Search Icon

Johanes 1

1
Moro koromo e'i'po auranano
1Koromo moro auranano tywaije man. Moro auranano Tamusi ekosa tywaije man. Moro auranano ro Tamusi me tywaije man. 2Moro ro koromo Tamusi ekosa tywaije man. 3Moro 'wa pa'poro oty tyka'po man. Moro pyndo amy pairo ikapy'po oty ikapy'pa tywaije man. 4Moro auranano ta ro amano tywaije man.#1:4 Amykon moro ‘[3] Moro pyndo... [4] ...amano tywaije man.’ y'petakan me ero merojaton: Moro pyndo amy pairo oty ikapy'pa tywaije man. Moro auranano ta ro moro tyka'se man iro amano me tywaije man. Moro amano ro mo'karon kari'na aweiry me tywaije man. 5Moro aweinano ro oty aweipanon ewa'rumy ta. Moro ewa'rumy 'wa e'wu'kary tupi man.#1:5 Amykon moro ‘e'wu'kary’ y'petakan me ‘ukutyry’ merojaton.
6Irombo amy kari'na apojoma'po Tamusi 'wa. Ety me Johanes kynakon.#Mateus 3:1, Markus 1:4, Lukas 3:1-2 7Mo'ko wopy'po ro oty amyikaponen me. Moro aweinano poko oty amyikapory i'wa kynakon, pa'poro kari'na yto'me ty'wa Tamusi amyikanamon me. 8Mo'ko kapyn moro aweinano me kynakon. Moro aweinano poko te oty amyikapory i'wa kynakon.
9Moro iro 'nero aweinano, moro pa'poro kari'na aweipanon iro kyno'sakon ero nono tu'ponaka. 10Irombo ero nono tu'po kynakon. Ero nono tyka'po i'wa kynakon. Ise'me te anukuty'pa ero nono we'i'po. 11Mo'karon ta'sakarykon emandopo 'wa iwopy'po. Mo'karon a'sakarykon we'i'san te i'se'pa. 12Pa'poro mo'karon ty'sangonymbo 'wa te, mo'karon toty amyikanamon 'wa oma yry'po i'wa, Tamusi y'makon me iwaito'ko'me. 13Tamusi y'makon me yry'san uwembonano wyino omano poko kapyn, kari'na nisanory 'wa kapyn, wokyry nisanory 'wa kapyn, Tamusi 'wa te.
14Moro auranano we'i'po kari'na me. Kyra'naine emamy'po. Moro ikuranory ene'po na'na 'wa. Mo'ko o'win'konombo tymuru 'wa mo'ko jumynano nyry kurano moro kynakon. Tyturu'popore imero, iporo enapa moro auranano kynakon. 15Ipoko ro Johanes 'wa oty amyikapo'po. Iko'ta'po: “Mo'se inoro, mo'ko ero wara ynekarity'po: ‘Mo'ko ywena'po ta kyno'san inoro yko'po poto me man.’ Ywairy uwaporo irombo mondo terapa tywaije man.” 16Moro ituru'popory wotakamary wyino ituru'popory tapyipo'se pa'poro ky'waine man. 17Moro omenano mero'po ene'nen me irombo Moses tywaije man. Moro tyturu'popore aino ene'nen me te, moro iporono ene'nen me enapa Jesus Kristus tywaije man.
18Amy pairo kari'na Tamusi anene'pa noro man. Mo'ko o'win'konombo Tamusi ekondano ymunano, mo'ko Tamusi me enapa man inoro 'wa te tuku'po man.
Mo'ko kari'na etykanen Johanes
19Mo'karon Simosu jopotorykon 'wa Jerusalem wyino Tamusi pokonokon emoky'san ipyitorykon maro Johanes 'wa ero wara aturupo: “Noky ko amoro man?” Irombo Johanes 'wa oty amyikapo'po.#Mateus 3:1-12, Markus 1:1-8, Lukas 3:1-18 20Oty anipyi'me'to'pa ejuku'san i'wa. Ika'po imero i'waine: “Mo'ko Mesias kapyn awu wa.” 21Iwoturupo'san i'wa: “Noky ko iro ke amoro man? Elia?” Ika'po i'waine: “Uwa, inoro kapyn awu wa.” Ika'san: “Mo'ko Tamusi auran uku'ponen ka'tu amoro man?” Ika'po eju'to'ko'me: “Uwa.” #Maleachi 4:5, Deuteronomium 18:15,18 22Irombo ika'san i'wa: “Noky 'ne ko iro ke amoro man? Okari'ko, na'na nekarity'se me mo'karon tomo'namonymbo 'wa. O'to ko mykanon aseke apoko?” 23Ika'po: “Mo'ko ero wara moro iponomyn wo'i ta ko'tatoto awu wa: ‘Sapatoro mo'ko Jopoto emary ytoko.’ ” Mo'ko Tamusi auran uku'ponenymbo Jesaja auranymbo moro man.#Jesaja 40:3 (LXX)
24Mo'karon apojoma'san ra'na amykon Farise enapa kynatokon. 25Mo'karon woturupo'san ro i'wa. Ika'san: “O'tono'me ko iro ke kari'na metykanon, mo'ko Mesias me kapyn, mo'ko Elia me kapyn, mo'ko Tamusi auran uku'ponen me kapyn enapa awairy se'me?” 26Johanes wyka'po eju'to'ko'me: “Awu tuna ke kari'na setykaje. Amy te man ara'naine anukuty'torykon, 27mo'ko ywena'po ta o'toto. Mo'ko sapatory etandy ymbokary pairo supija.” 28Moro wara 'kuru iwe'i'po moro Betania po, moro tuna Jordan kopose me, moro Johanes 'wa kari'na etykatopombo po.
29Irombo koro'po ty'wa mo'ko Jesus wopyry ene'po i'wa. Irombo ika'po: “Enetoko mo'ky mo'ko Tamusi kaparary'membo, mo'ko yja'wan me ero nono we'i'po kanen. 30Mo'ko ro mo'ko ero wara ynekarity'po: ‘Ywena'po ta amy yko'po poto me aitoto wokyry kyno'san.’ Ywairy uwaporo irombo mondo terapa tywaije man. 31Awu enapa anukuty'pa wakon. Mo'karon Israel pajanymbo 'wa iwonepoto'me te wopyi tuna ke kari'na etyka.”
32Johanes 'wa oty amyikapo'po. Ika'po: “Mo'ko Tamusi a'kary wony'tory senei akukuwa eneke kapu wyino itu'ponaka. Irombo itu'po ro ne'i. 33Awu enapa anukuty'pa wakon. Mo'ko tuna ke kari'na etyka yjemo'nenymbo te kyngan y'wa: ‘Mo'ko Tamusi a'kary wony'tory menetake amy kari'na tu'ponaka. Irombo itu'po iwairy menetake. Mo'ko ro, mo'ko Tamusi a'kary ke kari'na etykanen mo'ko man.’ 34Senei ro. Mo'ko Tamusi ymuru me mo'ko wairy samyikapoja.”
Mo'karon koromonokon Jesus nemeparykon
35Irombo koro'po Johanes moro ty'wa kari'na etykatopo po rapa kynakon oko tynemeparykon maro. 36Irombo Jesus wytory ene'po mero ty'wa, ika'po: “O'po'toko. Mo'ky mo'ko Tamusi kaparary'membo.” 37Mo'karon okonokon inemeparykon 'wa moro wara ikary eta'po. Irombo Jesus wekena'po i'waine. 38Jesus wotu'ma'po. Moro i'waine tywekenary ene'po mero, ika'po i'waine: “Oty 'se ko mandon?” Ika'san I'wa: “Rabi,” (moro tauro'po man: amepanen) “oje ko ajemanjan?” 39Ika'po i'waine: “O'toko, meneto'se me.” Irombo ito'san imaro. Emandopo ene'po i'waine. Moro jako okupa'en juru kynakon. Iro ke ro moro kurita ekosa iwe'i'san. 40O'win amy mo'ko Johanes wykatopombo poko Jesus wekenanenymbo mo'ko Simon Petrus piry Andreas mo'ko kynakon.
41Mo'ko wyto'po ro mo'ko typiry Simon epoje na'nen. Ika'po i'wa: “Mo'ko Mesias eporyi na'na.” Moro Mesias tauro'po man: ikapa'po. 42Irombo aro'po i'wa Jesus 'wa. Ene'po mero, Jesus wyka'po i'wa: “Mo'ko Johanes ymuru Simon amoro mana. Kefas terapa ajety me kynaitan.” Moro Kefas tauro'po man Petrus.#1:42 Mo'karon Griek auran tano ‘petros’ tauro'po man: topu.
43Irombo koro'po Galilea 'wa tytory 'se Jesus we'i'po. Irombo Filipus epory'po i'wa. Jesus wyka'po i'wa: “O'ko ywena'po ta.” 44Amy Betsaida pono mo'ko Filipus kynakon, mo'ko Andreas wara, mo'ko Simon wara enapa. 45Filipus 'wa Natanael epory'po. Ika'po i'wa: “Mo'ko omenano karetary ta ipoko Moses 'wa oty tymero man inoro, mo'ko ipoko mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo 'wa tymero man inoro eporyi na'na: Jesus, mo'ko Josef ymuru, mo'ko Nasaret pono.” 46Irombo Natanael wyka'po i'wa: “Iru'pyn oty 'kare Nasaret wyino tywopyry taro nan.” Filipus wyka'po i'wa: “O'ko 'ne, mene'se me.”
47Natanael wopyry ene'po mero, Jesus wyka'po ipoko: “Enetoko. Mo'se amy Israel parymbo 'nero. Kari'na anemu'ma'pa man.” 48Natanael wyka'po i'wa: “Ojembo ko kuku'san?” Jesus wyka'po eju'to'me: “Filipus 'wa ako'mary uwaporo, moro oroi upi'no konei.” 49Natanael wyka'po I'wa: “Amepanen, Tamusi ymuru amoro mana. Poto 'su Israel pajanymbo Jopotory amoro mana.” 50Jesus wyka'po eju'to'me: “Moro oroi upi'no y'wa ajene'po ekarity'po ke kamyikanon? Morokon ko'ponokon potonon otykon menetake.” 51Ika'po noro i'wa: “Ita'ro pore, kapu wendaka'po meneta'ton. Mo'karon Tamusi apojongon wonukuru, iwony'torykon enapa meneta'ton mo'ko kari'na ymuru epo.” #Genesis 28:12

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;