Juan 1
CAPNT
1
YOOZ TAKU CJITAC̈HA JESUCRISTUQUI
1Ima tii muntu z̈elan Jesucristo z̈elatc̈ha. Jalla niic̈ha Yooz Taku cjita. Niz̈aza Yooz Ejpz̈tanc̈ha. Niimi Yoozzakazza. 2Primirquiztanpacha niiqui Yooz Ejpz̈tanpanc̈ha. 3Jalla niiz̈ cjen Yoozqui tjappacha paachic̈ha. Tjapa niiz̈ paatacamac̈ha. Anaz̈ yekjaz̈ paataqui z̈ejlc̈ha. 4Jalla niizakazza z̈eti tjaachiqui. Niz̈aza z̈ejtcan z̈oñinacaqui persun kuzquiz zuma kamaña zizasac̈ha. Tsjii kjanaz̈takaz Jesucristuqui Yooz zuma kamaña z̈oñz̈ kuzquiz zizkatñic̈ha. 5Jaknuz̈t tsjii kjanaqui zumchiquiz kjanc̈haja, jalla niz̈ta Jesucristuqui zumchiquiz ojklayñi z̈oñinacz̈ kuzquiz zuma kamaña zizkatc̈ha. Nii zumchiquiz ojklayñi z̈oñinacac̈ha ana zuma kamañchizqui. Pero Jesucristuz̈ cjenpankaz Yooz zuma kamaña zizasac̈ha.
6Tsjii Yooziz̈ cuchanz̈quita z̈oñi z̈elatc̈ha, Juan cjita. 7Niz̈aza Jesucristuc̈ha zuma kamaña zizkatñiqui. Juanqui Jesucristuz̈ puntuquiztan mazñi tjonchic̈ha, tsjii kjanaz̈takaz. Niz̈aza testicu cunta Jesucristuz̈ puntu werara mazzinchic̈ha. Tjapa z̈oñinacz̈quiz nuz̈ mazzinchic̈ha, Jesucristuz̈quiz criyajo. 8Juanqui anac̈ha ultim Yooz zuma kamaña zizkatñiqui. Antiz tsjii testicu cunta tjonchic̈ha, nii Yooz zuma kamaña zizkatñiz̈ puntuquiztan mazzinzjapa. 9Jesucristuc̈ha ultimu Yooz zuma kamaña zizkatñiqui. Jalla niic̈ha zapa z̈oñinacz̈ kuzquiz Yooz zuma kamaña zizkatñiqui. Niz̈aza Jesucristuqui tii muntuquiz tjonchic̈ha.
10Jalla nuz̈ tjonz̈cu tii muntuquiz kamchic̈ha. Niz̈aza niic̈ha tjapa tii muntuquiz z̈ejlñinaca paañiqui. Niiz̈ paataz̈ cjenami tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacaqui Jesucristo ana pajz pecchic̈ha. 11Jesucristo Yooz Majchqui niiz̈ persun wajtchiz z̈oñinacz̈quiz tjonchic̈ha. Pero nii z̈oñinacazti Jesucristo ana pajz pecchic̈ha. 12Pero jakziltami nii Jesucristo pajz pecc̈haja, niz̈aza niiz̈quin tjapa kuztan criic̈haja, jalla ninacaqui ultim Yooz maatinacapanz̈ cjissa. 13Jalla nuz̈ muñchic̈ha Yoozqui. Anaz̈ persun maa ejpz̈ kuzcama, niz̈aza anaz̈ persun kuzcama, niz̈aza anaz̈ z̈oñiz̈ pinsitacama, antiz Yooziz̈ pinsitacama z̈oñinacaqui Yooz maatinaca cjissa.
14Yooz Taku cjita Jesucristuqui tii muntuquiz tjonz̈cu, z̈oñz̈ curpuchiz wejtnacatan juntu kamchic̈ha. Jalla tii muntuquiz kamcan Jesucristuqui Yooz zuma okzñi kuz tjeezic̈ha. Niz̈aza Yooz lijitum kamañ puntunacami werara tjeezic̈ha. Tii muntuquiz kaman, wejrnacqui niiz̈ ancha zuma arajpach kamaña cherchinc̈ha. Niic̈ha Yooz Ejpz̈ zinta Majchqui. Jalla niz̈tiquiztan niiz̈ tjeez̈ta arajpach kamañaqui niiz̈ kamañapankalc̈ha. 15Juanqui nii Yooz Majch puntu mazzinchic̈ha, tuz̈ cjican:
—Jalla tiiz̈ puntuquiztan tuqui chiichinc̈ha, tuz̈ cjican: “Tsjiiqui tjonc̈ha wejt jarupacha. Jalla niic̈ha wejtquiztan juc'ant chekanaqui. Ima weriz̈ nasan pan z̈elatkalc̈ha niiqui”.
16Nii Yooz Majchqui tsjan juc'ant zuma kuzziz cjen uc̈humnacaquiz zuma arajpach kamañchiz cjiskatchic̈ha juc'anti juc'anti. 17Tuqui timpu Moisesqui lii mantitanaca z̈oñinacz̈quiz tjaachic̈ha. Jaziqui Jesucristuqui Yooz zuma okzñi kuz z̈oñinacz̈quiz tjeez̈a. Niz̈aza z̈oñinacz̈quiz Yooz zuma kamañchiz cjiskatc̈ha, niz̈aza Yooz puntunaca zizkatc̈ha. 18Jesucristuc̈ha Yooz Majchqui. Anapanz̈ jec z̈oñimi Yooz cherchiqui. Niiz̈ zinta Majch alajakazza Yooz cherchiqui. Nii Yooz Majchqui Yooz Ejpz̈tan tsjii kuzzizpankazza. Jalla niz̈tiquiztan niic̈ha Yooz puntunacami werara zizkatñiqui.
JUAN BAUTISTAZ̈ CHIITA TAKU
19Juanz̈ mazzintaqui Jesucristuz̈ puntuquiztan jalla tuz̈uc̈ha. Jerusalén wajtchiz judío z̈oñinacaqui Juanz̈ puntuquiztan iya ziz pecatc̈ha. Nekztan timplu jilirinacami timpluquiz sirwiñinacami Juanz̈quin pewczñi cuchanz̈quitatac̈ha. Ninaca pewczic̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Amqui jequimtaya?
20Juanqui zumpacha mazzinchic̈ha. Nii pewczñi z̈oñz̈quiz ana nicchic̈ha. Mazzincan tuz̈ cjichic̈ha:
—Wejrqui anac̈ha Cristutqui, anc̈hucaz̈ tjewz̈taqui.
21Jalla nekztanaqui nii pewczñi z̈oñinacaqui wilta pewczic̈ha tuz̈ cjican:
—¿Jequimt amjo? ¿Elías cjita profetamkaya?
Juanqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:
—Anac̈ha Eliastqui.
Nekztanaqui ninacaqui pewczic̈ha, tuz̈ cjican:
—Nii profeta tjoniz̈ cjizpacha, ¿niimi amya?
Juanqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:
—Wejr anac̈ha niitqui.
22Jalla nekztanaqui ninacaqui cjichic̈ha:
—¿Jecpant amjo? Wejrnacqui quintu chjitstanc̈ha wejrnac cuchanz̈quiñinacz̈quin. Am persun puntuquiztan ¿kjaz̈um cjii?
23Nekztan Juanqui tuz̈ kjaazic̈ha:
—Wejrtc̈ha alto jorz̈tan ch'ekti yokquin paljayiñtqui. Tuz̈ paljayiñc̈ha: “Yooz Jilirz̈tajapa zuma kamañ jicz tjaczna”. Jaknuz̈t Isaías cjita profeta chiitc̈haja, jalla nuz̈ paljayiñc̈ha.
24Nii pewczñinacaqui fariseo z̈oñinacaz̈ cuchanz̈quitatac̈ha, Juanz̈quin. 25Ninacaqui pewczizakazza tuz̈ cjican:
—Niz̈taqui amqui anaz̈ Cristumni, niz̈aza anaz̈ Eliasni, niz̈aza anaz̈ nii tjonñi profetamni. Ana niz̈ta z̈oñimz̈laj niiqui, ¿kjaz̈tiquiztan am judio z̈oñinaca bautisjo?
26Juanqui ninacz̈quiz kjaazic̈ha tuz̈ cjican:
—Wejrqui kjaztankaz bautisiñc̈ha. Judío z̈oñinacz̈quiztan tsjiiqui z̈ejlc̈ha, jalla niiqui anc̈hucqui anaz̈ pajc̈ha. 27Jalla niiqui wejt jaruz̈ tjonc̈ha. Jalla nuz̈ cjenami niic̈ha wejtquiztan juc'ant tsjan chekanaqui. Jalla nii atintizjapa wejrqui anal waquizuc̈ha, niiz̈ zapat chiqui jwerzinimi, anaz̈ cjichuca.
28Betábara cjita yokquin nuz̈ Juanz̈quiz pecuntatac̈ha. Betábara cjita yokaqui Jordán cjita pujz̈ tuunac̈ha. Jalla nicju Juanqui bautisatc̈ha.
UUZI WILANAZ̈TAKAZZA JESUCRISTUQUI
29Jakataz̈uqui Juanqui Jesusa tjonñi cherchic̈ha. Jalla nuz̈ cherz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:
—Cherzna. Tiic̈ha Yoozquiztan cuchanz̈quita z̈oñi, uuzi wilanaz̈takaz. Jalla tiiqui tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈ cuntiquiztan ticznaquic̈ha. Ujchiz z̈oñinacz̈ laycu ticznaquic̈ha, ninacaz̈ ujnacquiztan ana casticta cjeyajo. 30Wejrqui tiiz̈ puntuquiztan mazzinchinc̈ha tuz̈ cjican: “Wejt wirquin tjonc̈ha tsjiiqui. Jalla niic̈ha wejtquiztan juc'ant tsjan chekanaqui. Ima weriz̈ nasan, niiqui z̈elatkalc̈ha”. 31Wejrqui persunpacha tii z̈oñi anal zizaytuc̈ha, jecc̈halaj, jalla nii. Wejrqui Yooz mantita jaru kjaztan bautisiñc̈ha, Israel wajtchiz z̈oñinacz̈quiz nii pajkatta cjisjapa.
32Niz̈aza Juanqui Jesusiz̈ puntuquiztan tuz̈ chiichizakazza:
—Wejrqui arajpachquiztan Yooz Espíritu Santo palumaz̈takaz chjijwz̈quiñi cherchinc̈ha. Nekztan nii palumaqui Jesusiz̈ juntuñpacha cjisquichic̈ha. 33Tuquiqui wejrqui persunpacha tii z̈oñi anal zizaytuc̈ha, jecc̈halaj, jalla nii. Pero Yoozqui wejr mantichic̈ha kjaztan bautisajo. Niz̈aza wejtquiz tuz̈ cjichic̈ha: “Espíritu Santuqui jecz̈quiz chjijwz̈cac̈haja, niz̈aza niiz̈quiz z̈elac̈haja, jalla niic̈ha Espíritu Santuz̈tan bautisñiqui. Jalla nii cherz̈cu niiz̈quiz pajaquic̈ha”. 34Jaziqui niz̈tapan cherchinc̈ha, jalla niz̈tiquiztan wejrqui anc̈hucaquiz maznuc̈ha, tiic̈ha werar Yooz Maatiqui, cjican.
ANDRESTAN PEDRUZ̈TAN
35Jakataz̈uqui Juanqui pucultan niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈tan tsijtsi z̈elatc̈ha. 36Jesusaz̈ nijcchuc ojklayan, Juanqui niiz̈quin cherz̈cu tuz̈ cjichic̈ha:
—Cherzna. Tiic̈ha Yoozquiztan cuchanz̈quitaqui. Uuzi wilanaz̈takaz cjequic̈ha.
37Nii pucultan Juanz̈ tjaajintanacaqui jalla nuz̈ chiiñi nonz̈cu Jesusiz̈quiz apzic̈ha. 38Jalla nekztanaqui Jesusaqui wir kjutñi cherz̈cu, ninaca apzquiñi naychic̈ha. Ninacz̈quiz cjichic̈ha:
—¿C̈hjuluz̈ anc̈huc kjurya?
Nii apzñi z̈oñinacaqui tuz̈ kjaazic̈ha:
—Rabbí. (Rabbí cjita takuqui Tjaajiñi Maestro cjic̈ha ninacz̈ tawkquiztan.) ¿Jakziquinam am kamya?
39Jesusaqui ninacz̈quiz cjichic̈ha:
—Picha. Wejttan oka, cherzjapa.
Jalla nekztanaqui tjonzñi ojkchic̈ha, jakziquin kamchitaz̈laja, jalla nicju. Tjuñi zezi cjen nii pucultanaqui Jesusiz̈tan kamchic̈ha nii zeztan ween pakara.
40Tsjii pucultiquiztan Andrés cjitatac̈ha, Simón Pedruz̈ lajktac̈ha. Jalla niiqui Juanz̈ chiita nonz̈cu Jesusa apzic̈ha. 41Pero Andresqui ima Jesusiz̈tan ojklaycan niiz̈ Simón cjita jila kjuri ojkchic̈ha. Jalla niiz̈tan zalz̈cu, tuz̈ mazzic̈ha:
—Wejrqui Mesiastan zalchinc̈ha. (Ninacz̈ tawkquiztan Mesías cjita tjuuqui Cristuz̈ cjicha. Cristo cjita tjuuqui “Yooz illzta” cjic̈ha.)
42Jalla nekztanaqui Andresqui niiz̈ jila Jesusiz̈quiz zjijcchic̈ha. Jesusaqui nii cherz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:
—Amqui Simona cjitamc̈ha, Jonás majch. Tekztan najwcchuc Cefas cjita cjequic̈ha. (Cefas cjita tjuuqui Pedro cjic̈ha, ninacz̈ tawkquiztan. Pedro cjita tjuuqui “maz” cjic̈ha.)
FELIPZ̈TAN NATANAELZ̈TAN
43Jakataz̈uqui Jesusaqui Galilea yokquin ojkz pinsichic̈ha. Jalla nuz̈ okawk cjen, Felipe cjita z̈oñz̈tan zalchic̈ha. Niiz̈quiz tuz̈ cjichic̈ha:
—Wejttanpanim chica ojklayaquic̈ha.
44Nii Felipiqui Betsaida wajtchiz z̈oñitac̈ha. Andrestan Pedruz̈tan nii wajtchiz z̈oñinacazakaztac̈ha. 45Jalla nekztanaqui Felipiqui Natanael kjuri ojkchic̈ha. Jalla niiz̈tan zalz̈cu cjichic̈ha:
—Tsjii z̈oñz̈tan zalchinc̈ha. Niiz̈ puntuquiztan Moisesqui cjijrchipantala Yooziz̈ tjaata liy librunacquiz. Niz̈aza niiz̈ puntu profetanacaqui cjijrchizakaztac̈ha. Niiqui Jesusa cjitac̈ha, Josez̈ majch. Nazaret wajtchiz z̈oñic̈ha nii Jesusaqui.
46Jalla nuz̈ nonz̈cu Natanaelqui tuz̈ cjichic̈ha:
—¿Nazaret wajtquiztan zuma z̈oñi z̈elasajo? Anaz̈ jaz.
Felipiqui niiz̈quiz tuz̈ kjaazic̈ha:
—Cherz̈quilay.
47Jesusaqui Natanael cjita z̈oñi macjatz̈quiñi cherz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:
—Cherz̈ca. Nii z̈oñic̈ha lijitum Israel wajtchiz z̈oñiqui, ana incallñiqui, niz̈aza zuma kuzzizza.
48Jalla nekztanaqui Natanaelqui Jesusiz̈quiz pewczic̈ha tuz̈ cjican:
—¿Jaknuz̈um am wejr pajjo?
Jesusaqui niiz̈quiz kjaazic̈ha tuz̈ cjican:
—Ima Felipe am kjawznan, wejrqui am cherchinc̈ha, higo munti koztan.
49Natanaelqui tuz̈ cjichic̈ha:
—Tjaajiñi Maestro, am Yooz Maatimkalala, Israel z̈oñinacz̈ chawc Jilirimkalala.
50Nekztanaqui Jesusaqui niiz̈quiz cjichic̈ha:
—Wejrqui chiichinc̈ha, am higo munti koztan z̈ejlñi cherchinc̈ha, nii. Jalla niz̈ta chiitiquiztan alaja wejtquizim kuzziz cjissamc̈ha. Pero wiruñaqui juc'ant pajk obranaca cheraquic̈ha amqui.
51Niz̈aza Jesusaqui cjichizakazza:
—Anc̈hucaquiz weraral cjiwc̈ha. Anc̈hucqui arajpacha cjetsi cheraquic̈ha, niz̈aza Yooz anjilanacaqui wejt juntuñ chjijwz̈quiñi yawz̈quiñi cheraquic̈ha. Wejrtc̈ha tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtqui.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan