Mateo 1
CAONT

Mateo 1

1
Jesu naborëquëbo
Lucas 3.23-38
1Jabi chama David yamabo, Abraham yamabo, tihi caba chahitaxocobo Jesucristo iniquë. Jabi Jesucristo naborëquëbo janë bo tëquë tsi xo naa.
2Abraham baquë Isaac iniquë.
Isaac baquë Jacob iniquë.
Jatsi doce ca baquë bo Jacob yamabá jayaniquë. Jacob jariapari baquë Judá iniquë.
3Jatsi dos ca baquë bo, naa Fares, Zara, tihi cabo Judá jayaniquë. Jato jahëhua, Tamar ini quiha.
Jatsi Fares baquë Esrom iniquë.
Esrom baquë Aram iniquë.
4Aram baquë Aminadab iniquë.
Aminadab baquë Naasón iniquë.
Naasón baquë Salmón iniquë.
5Salmón baquë Booz iniquë. Jasca, jahuë jahëhua Rahab ini quiha.
Jatsi Booz baquë Obed iniquë. Jasca, jahuë jahëhua Rut ini quiha.
Jatsi Obed baquë Isaí iniquë.
6Isaí baquë David iniquë, naa chama-chamaria inish cato.
David baquë Salomón iniquë. Urías i-ipaonish ca ahui jahuë jahëhua ini quiha.
7Salomón baquë Roboam iniquë.
Roboam baquë Abías iniquë.
Abías baquë Asa iniquë.
8Asa baquë Josafat iniquë.
Josafat baquë Joram iniquë.
Joram baquë Uzías iniquë.
9Uzías baquë Jotam iniquë.
Jotam baquë Acaz iniquë.
Acaz baquë Ezequías iniquë.
10Ezequías baquë Manasés iniquë.
Manasés baquë Amón iniquë.
Amón baquë Josías iniquë.
11Jeconías, jahuë noma bo, tihi cabo Josías saihuaniquë. Naatiyá tsi Babilonia mai qui Israél ca nohiria bohacaniquë.
12Jaquirëquë Salatiel Jeconías saihuaniquë.
Jatsi Salatiel baquë Zorobabel iniquë.
13Zorobabel baquë Abiud iniquë.
Abiud baquë Eliaquim iniquë.
Eliaquim baquë Azor iniquë.
14Azor baquë Sadoc iniquë.
Sadoc baquë Aquim iniquë.
Aquim baquë Eliud iniquë.
15Eliud baquë Eleazar iniquë.
Eleazar baquë Matán iniquë.
Matán baquë Jacob iniquë.
16Jacob baquë José iniquë, naa María bënë. Jabi Jesu, naa Cristo icanai ca María comaniquë.
17Jabi Abraham bësotiyá quirëquë catorce ca naborëquëbo iniquë. Jatsi chama David yamabo bësoniquë. Jaquirëquë catorce ca naborëquëbo huëtsa bo iniquë. Jatsi Babilonia mai qui Israél cabo bohacaniquë. Jaquirëquë catorce ca naborëquëbo huëtsa bo iniquë. Jatsi Jesu coniquë.
Jesu conina
Lucas 2.1-7
18Nëca tsi quiha Jesucristo conina ra. Jabi bënë bipaima jahuë jahëhua María iniquë. Jahuë bënë ti ca José ini quiha. Jama, bënë binox pari tsi quiha María tohoyaniquë Espíritu Santó no. 19Jatsi quiha José, naa jahuë bënë ti cató María bicasyamaniquë, joni shinajiaxëni ca ja ini quëshpi na. Jasca, nohiria bësojo xo tsi bëro tsi María ja niacasyamani quiha, bërabihuacasyamaquí na. 20Jaha tsi jahuë ahui ti ca niahai ca ja shina-shinaniquë. Shinajano tsi quiha ja qui jisiquiniquë Iboba ángel, ja namahai cató no. Jisiquihax José qui ja chaniniquë:
—Jisa José, David yamaba chahitaxocobá. Mi ahui ti ca María biti raquëyamahuë. Espíritu Santó tsi ja tohoyayamëquë. 21Baquë comaxëhi quiha. Ja coquë tsi Jesu ja janëhacaxëti xo, jato jocha quima nohiria bo ja xabahamaxëhai quëshpi na. 22Nëcapi-jayamëquë Iboba Chani jatihuahacano iquish na, naa jahuë Chani yoanish cató quënënina. 23Jabi ja quënëni ca tsi xo naa:
“Tohoyaxëhi quiha yoxajahini.
Tohoyaxo tsi baquë comaxëhi quiha.
Comaxo tsi Emanuel ja janëhacaxëti xo”
—nëa tsi quiha José qui ángel nëcaniquë. Noba joí tsi “No bëta xo Dios” ii quiha jahuë janë.
24Bësoxo tsi quiha María José biniquë jahuë ahui iti, naa angél yoani jascaria. Bixo tsi jahuë xobo qui ja bëniquë racati. 25Jabi jahuë ahui ya ja jobonayamani quiha jariapari jahuë baquë conox pari no. Baquë coquë tsi quiha Jesu José janëniquë.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Dios Chani