Maatoosa Gaatha Qofaa
GOFNT

Maatoosa Gaatha Qofaa

Gaatha Qofaa
Maatoosa Wonggelay, yaana geetettidi ufayssan naagettiya ashsheyssi Yesuusa gideyssanne Xoossay gal77a caaquwan ba asaas immida ufayssa qaalaa poliday iya baggara gideyssa odiya Wonggelaa. Ha Wonggelay Yesuusi entta giddon yelettidi diccida Ayhudeta xalaalas gidonnashin, kumetha alamiya ubbaassa.
Maatoosa Wonggelay, daro naagetethan xaafettida maxaafa. Maatoosi ba maxaafaa Yesuusa yeletethan doomidi, iya xammaqetethaanne iya paacetethaa odi simmidi, Galiilan I sabbakidabaa, tamaarssidabaanne hargganchchota pathidabaa odees. Hessafe kaallidi, Yesuusi Galiilappe Yerusalaame bidayssanne I ha sa7an de7ida wode wurssetha saaminttan hanidabata qonccisees. Hessika iya kaqetethaa, iya hayquwanne iya dendduwa oykkees.
Ha Wonggelay, Yesuusi Xoossaa higgiya birshshanaw maati de7eyssanne Xoossaa kawotethaabaa tamaarssiya gita asttamaare oothidi shiishees. Iya timirttiyafe dariya baggay dumma dumma maaran giigettida ichchashu kifiletan shaakettees.
1@ Xoossaa kawotethan de7iya asaa hanotethaa, oosuwa, maatanne wurssetha qaadaa odiya Deriya Bolla Timirttiya (Shem 5-7).
2@ Tammanne nam77u tamaareti Wonggelaa sabbakanaw bida wode enttaw imettida kaalesuwa (Shem 10).
3@ Xoossaa kawotethabaa tamaarssanaw shiiqida dumma dumma leemisota (Shem 13).
4@ Iya tamaare gidobaa birshshethaa odiya timirttiya (Shem 18).
5@ Ha77i alamiya wurssethaanne Xoossaa kawotethaa yuussabaa odiya timirttiya (Shem 24-25).
Maatoosa Wonggelaa ayfe qofata
Yesuus Kiristtoosa yeletethaa susaanne iya yeletethaa 1:1-2:23
Xammaqiya Yohaannisa oosuwa 3:1-12
Yesuusa xinqqatiyanne paacetethaa 3:13-4:11
Yesuusi Galiilan ba oosuwa oykkidayssa 4:12-18:35
Galiilappe Yerusalaame gakkanaw 19:1-20:34
Wurssetha saamintta Yerusalaame heeran 21:1-27:66
Godaa hayqoppe dendduwanne qonccethaa 28:1-20

Gofa New Testament © The Word For The World International, 2011

Learn More About Gofa New Testament