Maatoosa 2
GOFNT

Maatoosa 2

2
Dolohappe yida asata
1Kawuwa Heroodisa woden Yesuusi Yihuda biittan Beeteleme kataman yelettidayssafe guye xoolintto taybiya asati dolohappe Yerusalaame yidi, 2“Yelettida Ayhude kawoy awun de7ii? Nuuni doloha baggara keyida iya xoolinttuwa be7idi iyaw goynnanaw yida” yaagidi oychchidosona. 3Kawoy Heroodisi hessa si7ida wode dagammis. Yerusalaamen de7iya asay ubbayka dagammidosona. 4Heroodisi kahine halaqatanne higge asttamaareta baakko xeegidi, “Kiristtoosi awun yelettanddeshsha?” yaagidi entta oychchis.
5Enttika, “Yihuda Beetelemena; nabey,
6‘Yihudan de7iya Beeteleme,#Mik 5:2
Yihudan de7iya gooba katamatappe,
neeni aybinkka guuxaka.
Ta deriya Isra7eele aysanayssi,
neeppe keyana’ gidi xaafis”
yaagidosona.
7Hessafe guye, Heroodisi dolohappe yida asata geeman xeegidi, xoolinttuwa entti be7ida wodiya enttafe geeshshidi eris. 8I enttana Beeteleme yeddishe, “Bidi yelettida na7aa minthidi koyite; iya hintte demmida wode takka bada iyaw goynnana mela simmidi yishe taw odite” yaagis. 9Enttika kawoy Heroodisi gidayssa si7idi bidosona. Entti doloha baggara be7ida xoolinttoy enttana kaalethishe na7ay de7iyasuwa gakkanaw efis. 10Entti he xoolinttuwa be7ida wode gita ufayssi ufayttidosona. 11Soo gelidi na7aa ba aaye Mayraamira de7eyssa be7idosona. Iyaw gulbbatidi goynnidosona. Bantta saaxiniya dooyidi worqqa, ixaanenne karbbe iyaw immidosona. 12Entti Heerodisakko guye simmona mela Xoossay amuhon enttaw odin, hara ogera bantta biittaa simmidosona.
Gibxe baqatuwa
13Doloha baggafe yida asati bidaappe guye, Godaa kiitanchchoy Yoosefas amuhon qonccidi, “Heroodisi na7aa wodhanaw koyaa gisho dendda; ellesada na7aanne na7aa aayiw ekkada Gibxe biittaa ba. Ne simmana wodiya ta new odana gakkanaw yan gam77a” yaagis.
14Hessa gisho, Yoosefi he qamman denddidi, na7aanne na7aa aayiw ekkidi Gibxe bis. 15Nabiya doonan Xoossay, “Taani, ta na7aa, Gibxe biittafe xeegas”#Hose 11:1 geetettida qaalay polettana mela Heroodisi hayqqana gakkanaw I yan de7is.
16Hessafe guye, doloha baggafe yida asati iya cimmidayssa erida wode daro yilotis. I kase enttafe si7idayssada Beetelemeninne he heeran de7iya nam77u laythi kumidayssatanne nam77u laythafe garssan de7iya adde nayta ubbaa ba wotaddareta yeddidi wodhisis.
17-18Nabiya Ermmiyasa doonan,
“Yeehoynne zeleelssi,
Raama kataman si7ettis.
Raahela ba naytas yeekkawusu;
entti hayqqida gisho
minettanaw dandda7abuukku”
gidi odidayssi polettis.#Er 31:15
Naazirete simuwa
19Heroodisi hayqqidaappe guye Gibxen Godaa kiitanchchoy Yoosefas amuhon qonccidi, 20“Na7aa wodhanaw koyaa asati hayqqida gisho, denddada na7aanne na7aa aayiw ekkada Isra7eele biittaa simma” yaagis.
21Yoosefi denddidi na7aanne na7aa aayiw ekkidi Isra7eele biittaa simmis. 22Shin Arkkeliyoosi Yihudan ba aawa Heroodisa bessan kawotidayssa si7ida wode yaa baanaw yayyis. Xoossay amuhon iyaw qonccisin Galiila biittaa bis. 23Nabeta doonan, “Naazirete asi geetettana” gidi odettidayssi polettana mela Naazirete katamaa bidi yan de7is.#Mar 1:24; Luuqa 2:39; Yoha 1:45

Gofa New Testament © The Word For The World International, 2011

Learn More About Gofa New Testament