YouVersion Logo
Search Icon

Maatoosa 1

1
Yesuusa yeletethaa susaa
(Luuqa 3:23-38)
1Hayssafe kaallidi xaafettidayssi Dawite na7a Abrahaame na7a gidida Yesuus Kiristtoosa yeletethaa.
2Abrahamey Yisaaqa yelis;
Yisaaqi Yayqooba yelis;
Yayqoobi Yihudanne iya ishata yelis;
3Yihudi Ti7imaarippe Faaresenne Zaara yelis;
Faaresi Esiroome yelis;
Esiroomey Raame yelis;
4Raamey Aminaadabe yelis;
Aminaadabey Na7asoone yelis;
Na7asooney Salmoona yelis;
5Salmooney Ra7abippe Boo7eze yelis;
Boo7ezi Urutippe Iyobeede yelis;
Iyobeedi Isseyye yelis;
6Isseyyey kawuwa Dawite yelis;
Dawitey koyro Ooriyo machcheefe Solomone yelis;
7Solomoney Robi7aame yelis;
Robi7aamey Abiya yelis;
Abiyey Asaafe yelis;
8Asaafi Iyosaafexe yelis;
Iyosaafixey Iyoraame yelis;
Iyoraamey Ooziyane yelis;
9Ooziyaney Iyo7atame yelis;
Iyo7atamey Akkaza yelis;
Akkazi Hiziqiyasa yelis;
10Hiziqiyasi Minaase yelis;
Minaasey Amoona yelis;
Amooni Iyosiyaasa yelis;
11Isra7eele asay di7ettidi Babiloone biittaa bida wode Iyosiyaasi Ikoniyananne iya ishata yelis.#2Kawo 24:14-15; 2Taari 36:10; Er 27:20
12Babiloone biitta Isra7eele asay di7ettidi bidaappe guye Ikoniyaani Selaatiyale yelis.
Selaatiyaley Zerubaabela yelis;
13Zerubaabeli Abdiyu yelis;
Abdiyuy Eliyaaqeme yelis;
Eliyaaqemey Azaara yelis;
14Azaari Sadooqe yelis;
Sadooqey Akiime yelis;
Akiimey Eliyuuda yelis;
15Eliyuudi Alaazara yelis;
Alaazari Maatane yelis;
Maataney Yayqooba yelis;
16Yayqoobi Yoosefa yelis;
Yoosefi Kiristtoosa giya Yesuusa yelida Mayraami azina.
17Hiza, yeletethay Abrahameppe Dawite gakkanaw tammanne oydda. Dawiteppe bidi Babiloone di7uwa gakkanaw tammanne oydda. Babiloone di7uwappe bidi Kiristtoosa gakkanaw tammanne oyddu yeletethi gidees.
Yesuus Kiristtoosa yeletethaa
(Luuqa 2:1-7)
18Yesuus Kiristtoosa yeletethaa taarikey hayssafe kaalleyssa. Iya aaya Mayraama Yoosefas oyshetta de7ashe Yoosefara gahettonna Geeshsha Ayyaanaappe qanthatasu.#Luuqa 1:27 19Yoosefi Xillo asi gidida gisho iyo asan kessanaw koyibeenna. Yaaniya gisho qosan iyo agganaw qoppis. 20I he qofan de7ishin Xoossaa kiitanchchoy amuhon qonccidi, “Dawite na7aw, Yoosefa, Mayraama qanthatiday Geeshsha Ayyaanaappe gidiya gisho iyo ekkanaw yayyofa” yaagis. 21Iya adde na7a yelana, I ba deriya entta nagaraappe ashshiya gisho iya sunthaa ne Yesuusa gada xeegana.#Luuqa 1:31
22Goday nabiya Isayaasa doonan, 23“Hekko geela7iya qanthatana; adde na7akka yelana; iya sunthay Ammanu7eela geetettana” goyssi polettana mela ha ubbay hanis. Ammanu7eela geyssas birshshethay “Xoossay nuura de7ees” guussu.#Isa 7:14
24Yoosefi dhiskkofe barkkidi Godaa kiitanchchoy kiittidayssa mela Mayraamo ba soo efis. 25Shin ba bayra na7a yelana gakkanaw iyo bochchibeenna; #1:25 bochchibeenna: Machchira azinara aqeyssada issife aqibookkona guussu. yelettida na7akka Yesuusa gidi xeegis.#Luuqa 2:21

Currently Selected:

Maatoosa 1: GOFNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy