Aikune 1
ANA

Aikune 1

1
Anahatana ihaye tau tuniai reini
1Mataanoe tunne Anahatana ihaye tau tuniai reini pusiki. 2Tuniai rei remono wae rewae-wae. Putie hae, putie hae nitae tuniai tewa. Anahatana Ne Inaha ihasa-hasa pusu waene hahae.
3Anahatana iaisosi tuniai wan repumonoi. Iahata, “Manahane!” Oyo manahane. 4Inoo tau rei iake. Reiso inea manahane rei rerihoni pumono. 5Oyo ihete manahane rei tau “Manahane.” Ihete mono rei tau “Pumono.” Nene pumono rei reniku oyo omnanoe. Areimo onone wani mataanoe.
6-7Ita iasau osi waene rei, “Asamaya tau ua, asuka suru roe, asuka suru poe.” Reiso rasuka rapusu Anahatana iasau rei. 8Ihete waena uare tihue rei tau “Nante.” Nene onone rei reniku oyo omnanoe. Areimo onona ua nea.
9Ita iahata, “Waene wapo nante nohue amanoua tau osa na tuamane nooi.” Reiso ereuna sani Anahatana iasau rei. 10Ihete tuamane rei nanae tau “Ria muni.” Ihete waene wani remanoui rei tau “Nuae.” Inoo tau rei iake.
11-12Ita iahata, “Ria muni mo, atuhu waron nita-nitaya oruhu. Oruhu roe na omi panesi. Atuhu waron nene huaya kania. Aiu waron nene huaya kania.” Oyo raruhu sani Anahatana iaisosi rei. Inoo tau rei iake. 13Nene onone rei ereniku oyo omnanoe. Areimo onona tonu nea.
14Ita iahata, “Wani osita roe nante ohoka. Wani osita tau manahane, wani osita tau pumono. Osita na oautuu onona, hunana, umetena. Oautuu musum ihata, musum runna. 15Osita tuniai.” Oyo rasita sani Anahatana iasau rei. 16-18Reiso ihaye tau ranie na eresita tau manahane, hunane na eresita tau pumono. Oneu iae rasita tau mono. Iautue ranie, hunane, runa oneu na rasita tuniai. Rasita oyo inoo tau rei iake. 19Nene onone rei ereniku oyo omnanoe. Areimo onona ate nea.
20Ita iahata, “Poe waene nosite, poe nuae nosite, ikaya, nunu, runa pusire uture ohoka. Roe nante manua orihu.” 21Ita iahata, “Poe waene nosite, poe nuae nosite, ikaya, nunu, runa pusire uture ohoka. Roe nante manua orihu.” 22Irui iake osi ikaya, manua pusire iahata, “Osusu haha na ouna nuae, waene, runa nante nohue reini taua.” 23Nene onone rei ereniku oyo omnanoe. Areimo onona nima nea.
24Ita iahata, “Tuamane ahoka binatang ria muni waron hikina mainaya pusire uture.” Oyo rahoka. 25Reiso Anahatana iuna pusire oyo inoo tau rei iake.
26Ita iahata, “Mai na ita ihaye tau mansiau pusu ita nitari. Mka sio no kawasa tau ikaya, manua, runa binatang ria muni pusire uture.” 27Reiso Anahatana ihaye tau mansia nitao sani ia ruai. Ihaye tau ia pina runa ia hanaie.
28Reiso irui iake osiso iahata, “Osusu haha panesi na orue tau tuniai reini pusiki. Omi mo kawasa tanui. Omi mo kawasa tau ikaya nau nuae, manua roe nante, runa binatang ria muni pusire uture.
29Urui atuhu pusire uture waron nene kania, nene huaya tau me muaine. 30Ne osi binatang runa manua pusire uture urui monota runa aiu waron nene totua tau nene muaina.” Oyo rapusu ia iasau rei.
31Inoo pusire uture waron ihaye tanure rei iake mainae. Nene onone rei ereniku oyo omnanoe. Areimo onona nome nea.

© (Active), Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Anahatana ne Anamanaya tau Sou Naunue

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.