YouVersion Logo
Search Icon

Yo^han 1

1
Doz Benx Dauh Baamh Mienh
1Dongh cor maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, Doz#1:1 Doz naaiv joux waac yiem naaiv “Yo^han Fiev Nyei Kuv Fienx” gorngv zuqc Giduc. Giduc nyei eix leiz se “Tin-Hungh paaiv daaih wuov dauh Njoux Ziouv”. zungv yiem nyei. Doz caux Tin-Hungh yiem yaac dongh Tin-Hungh. 2Zinh ndaangc yiem gorn wuov zanc, Doz caux Tin-Hungh yiem.
3Tin-Hungh longc ninh#1:3 Ninh gorngv zuqc Doz. zeix cuotv maanc muotc. Maiv maaih yietc nyungc Tin-Hungh maiv longc Doz zeix. 4Doz zoux ziangh maengc nyei gorn-nyuonh. Naaiv nyungc maengc dorh njang daaih ziux baamh mienh. 5Njang ziux bieqc hmuangx nyei dorngx, hmuangx yaac maiv haih hingh njang.#1:5 Maaih deix loz-hnoi sou gorngv “hmuangx maiv mengh baeqc njang”.
6Tin-Hungh paaiv dauh mienh daaih, mbuox heuc Yo^han.#Matv^taai 3:1; Maako 1:4; Lugaa 3:1-2 7Ninh daaih tengx njang zoux zorng-zengx bun maanc mienh haih sienx. 8Ninh ganh maiv zeiz zoux naaiv njang. Ninh kungx tengx njang zoux zorng-zengx hnangv. 9Naaiv njang se zien haic nyei njang yaac bieqc baamh gen ziux njang lungh ndiev mienh maanh.
10Naaiv Doz yiem baamh gen. Tin-Hungh longc ninh zeix baamh gen, mv baac baamh mienh zieqv maiv duqv ninh. 11Ninh daaih taux ninh ganh nyei deic-bung, ninh ganh nyei mienh yaac maiv zipv ninh. 12Mv baac zipv ninh yaac sienx kaux ninh#1:12 Gikc waac gorngv sienx ninh nyei mbuox. wuov deix, ninh bun maaih leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz. 13Ninh mbuo benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz se maiv zeiz ei baamh mienh nyei nziaamv-fei fai ei baamh mienh nyei eix yungz. Tin-Hungh ganh zoux ninh mbuo nyei die.
14Doz benx dauh baamh mienh yiem mbuo mbu'ndongx. Ninh maaih en-ceix caux zien leiz buangv nzengc. Yie mbuo duqv buatc ninh nyei njang-laangc, se weic zuqc ninh zoux Zaangc Diex nyei ndoqc Dorn duqv daaih nyei njang-laangc.
15Yo^han tengx ninh zoux zorng-zengx. Ninh heuc jienv gorngv, “Yie gorngv jiex nyei wuov dauh se dongh naaiv dauh aqv. Yie daaih ndaangc, ninh nqa'haav daaih mv baac ninh zoux gauh hlo yie, weic zuqc yie maiv gaengh cuotv seix ninh zungv yiem nyei.” 16Ninh nyei en hlo haic ziouc zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo. 17Tin-Hungh longc Mose bun mbuo duqv leiz-latc, mv baac longc Yesu Giduc bun mbuo duqv ninh nyei en caux zien leiz. 18Maiv maaih haaix dauh buatc jiex Tin-Hungh. Kungx maaih ninh nyei ndoqc Dorn, dongh yiem Zaangc Diex nyei ga'hlen wuov dauh, bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh hnangv.
Yo^han Gorngv Ninh Maiv Zeiz Giduc
(Beiv mangc Matv^taai 3:1-12; Maako 1:1-8; Lugaa 3:1-18)
19Yo^han zoux nyei zorng-zengx se hnangv naaiv. Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zoux hlo nyei Yiutai Mienh paaiv deix sai mienh caux Lewi Mienh mingh naaic ninh, “Meih dongh haaix dauh?”
20Yo^han maiv bingx, ninh gorngv zaqc nyei. “Yie maiv zeiz Giduc.”
21Ninh mbuo aengx naaic, “Wuov nyungc, meih dongh haaix dauh? Meih dongh E^li^yaa fai?”#Maa^laa^ki 4:5
Yo^han dau, “Maiv zeiz.”
Ninh mbuo aengx naaic, “Hnangv naaic, meih dongh wuov dauh Douc Waac Mienh fai?”#Nzamc Leiz-Latc 18:15,18
Yo^han dau, “Maiv zeiz lorqc.”
22Ninh mbuo aengx gorngv, “Wuov nyungc, meih dongh haaix dauh? Mbuox yie mbuo maah! Yie mbuo oix zuqc nzuonx mingh mbuox paaiv yie mbuo daaih wuov deix. Meih ganh gorngv meih zoux haaix nyungc mienh?”
23Yo^han longc douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei waac dau ninh mbuo. Ninh gorngv,
“Yie dongh yiem deic-bung-huaang qiex hlo nyei heuc jienv gorngv,
‘Oix zuqc koi jauv zaqc nyei liuc leiz zipv Ziouv.’+”#I^saa^yaa 40:3
24 Faa^li^si Mienh paaiv daaih wuov deix mienh 25ziouc naaic Yo^han, “Se gorngv meih maiv zeiz Giduc, yaac maiv zeiz E^li^yaa, yaac maiv zeiz wuov dauh Douc Waac Mienh, meih weic haaix diuc tengx mienh jiex wuom nyei leiz?”
26Yo^han dau, “Yie longc wuom tengx mienh jiex leiz. Mv baac aengx maaih dauh yiem meih mbuo mbu'ndongx, meih mbuo yaac maiv hiuv duqv ninh. 27Yie daaih ndaangc, ninh nqa'haav daaih, mv baac yie liemh maiv puix tengx ninh jaiv heh hlaang.”
28Naaiv deix yietc zungv sic yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, Mbe^taa^ni Laangz cuotv, dongh Yo^han tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov norm dorngx.
Tin-Hungh Nyei Ba'gi Yungh Dorn
29Da'nyeic hnoi Yo^han buatc Yesu hungx jienv ninh daaih ziouc gorngv, “Mangc maah! Tin-Hungh nyei Ba'gi Yungh Dorn, dongh teix baamh mienh nyei zuiz wuov dauh. 30Dongh naaiv dauh yie gorngv jiex mbuox meih mbuo, ‘Yie daaih ndaangc, maaih dauh nqa'haav daaih mv baac ninh zoux gauh hlo yie, weic zuqc yie maiv gaengh cuotv seix, ninh zungv yiem nyei.’ 31Yie ganh maiv hiuv duqv ninh dongh haaix dauh, mv baac yie daaih tengx mienh jiex wuom nyei leiz weic bun I^saa^laa^en Mienh hiuv duqv ninh.”
32Yo^han aengx zoux zorng-zengx gorngv, “Yie buatc Singx Lingh hnangv norqc nqo yiem wuov lungh njiec daaih yiem ninh nyei sin. 33Yie yaac maiv hiuv ninh dongh haaix dauh, mv baac paaiv yie daaih longc wuom tengx mienh jiex leiz wuov dauh mbuox yie, ‘Meih buatc Singx Lingh njiec daaih yiem haaix dauh nyei sin, dongh naaiv dauh oix longc Singx Lingh tengx mienh jiex leiz.’ 34Yie buatc liuz aqv, ziouc zoux zorng-zengx mbuox meih mbuo, naaiv dauh se Tin-Hungh nyei Dorn.”
Daauh Baan Sai-Gorx
35Da'nyeic hnoi Yo^han caux i dauh ninh nyei sai-gorx aengx souv jienv wuov. 36Buatc Yesu jiex jauv, Yo^han ziouc gorngv, “Mangc maah! Tin-Hungh nyei Ba'gi Yungh Dorn.”
37Wuov deix i dauh sai-gorx haiz Yo^han hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo ziouc gan jienv Yesu mingh. 38Yesu huin nzuonx buatc ninh mbuo gan jienv daaih ziouc naaic, “Meih mbuo lorz haaix nyungc?”
Ninh mbuo gorngv, “Lapv^mbi aac, meih hitv haaix norm dorngx?” (Lapv^mbi wuov joux waac nyei eix leiz se Sai-Diex.)
39Yesu dau, “Daaih mangc maah!” Wuov zanc njiec aanx leih maiv go biei norm ziangh hoc. Ninh mbuo ziouc gan jienv Yesu mingh taux ninh hitv nyei dorngx yaac caux ninh yiem wuov taux hmuangx.
40Haiz Yo^han gorngv ziouc gan jienv Yesu mingh wuov deix i dauh, maaih dauh zoux Simon Bide nyei youz, An^ndaa^lu. 41An^ndaa^lu liemh zeih mingh lorz ninh nyei gorx, Simon Bide, mbuox ninh, “Yie mbuo buatc Me^si^yaa aqv loh!” (Me^si^yaa wuov joux waac nyei eix leiz se Giduc.)
42An^ndaa^lu ziouc dorh Simon mingh taux Yesu wuov. Yesu mangc jienv Simon ziouc gorngv, “Meih se Yo^han nyei dorn, Simon. Yangh naaiv jiex meih nyei mbuox oix zuqc heuc Kefaatv.” (Kefaatv faan daaih gorngv Bide.)#1:42 Kefaatv gorngv benx Aalam waac, Bide gorngv benx Gikc waac. Eix leiz se la'bieiv.
Yesu Heuc Filipv Caux Naa^taa^naa^en Daaih Zoux Sai-Gorx
43Da'nyeic hnoi Yesu dingc hnyouv mingh Gaa^li^li Saengv. Ninh buatc Filipv ziouc gorngv mbuox ninh, “Daaih gan yie oc.” 44Filipv se Mbetc^sai^ndaa Mungv nyei mienh hnangv An^ndaa^lu caux Simon nor. 45Filipv lorz buatc Naa^taa^naa^en ziouc gorngv, “Dongh Mose fiev jienv wuov Leiz-Latc Sou, caux Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh fiev nyei sou ziangv jienv gorngv wuov laanh mienh, yie mbuo duqv buatc aqv. Se Yosepv nyei dorn, Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu.”
46Naa^taa^naa^en naaic gaax, “Haih maaih haaix nyungc longx nyei yiem Naa^saa^letv Mungv cuotv fai?”
Filipv gorngv, “Daaih mangc maah!”
47Yesu buatc Naa^taa^naa^en daaih lorz ninh ziouc gorngv, “Naaiv dauh za'gengh zien I^saa^laa^en Mienh. Ninh maiv maaih guv guaix nyei hnyouv.”
48Naa^taa^naa^en naaic Yesu, “Meih hnangv haaix nor hiuv duqv yie?”
Yesu dau, “Filipv maiv gaengh heuc meih wuov zanc, meih yiem wuov ngongh nyorx ndiangx-gorn, yie buatc liuz meih aqv.”
49Naa^taa^naa^en gorngv, “Sai-Diex aah! Meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn. Meih zoux I^saa^laa^en Mienh nyei Hungh.”
50Yesu gorngv, “Weic zuqc yie gorngv yie buatc meih yiem ngongh nyorx ndiangx-gorn meih cingx daaih sienx? Meih zungv oix duqv buatc sic gauh hlo jiex naaiv.”
51Yesu aengx gorngv mbuox Naa^taa^naa^en, “Yie mbuox zien meih mbuo, meih mbuo oix buatc lungh gaengh nqoi, yaac buatc Tin-Hungh nyei fin-mienh yiem yie, Baamh Mienh nyei Dorn, gu'nguaaic faaux-faaux njiec-njiec.”#Tin Deic Douh 28:12

Currently Selected:

Yo^han 1: IuMiNR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy