YouVersion Logo
Search Icon

Маттай 1

1
Масих Иссаны тукъуму
1ДАУУТ Улу, Ибрахим Улу Масих Иссаны тукъумуну тарыхы:
2Ибрахим Исхакъны туудургъанды, Исхакъ Якъупну туудургъанды, Якъуп Яхуданы бла аны къарындашларын туудургъанды,
3Яхуда Тамардан Перес бла Зараны туудургъанды, Перес Хесронну туудургъанды, Хесрон Арамны туудургъанды,
4Арам Аминадабны туудургъанды, Аминадаб Нахшонну туудургъанды, Нахшон Салмонну туудургъанды,
5Салмон Рахапдан Боазны туудургъанды, Боаз Рутдан Обедни туудургъанды, Обед Ишайны туудургъанды,
6Ишай Дауут патчахны туудургъанды, Дауут патчах алгъын Урияны къатыны болгъан къатынындан Сюлеменни туудургъанды,
7Сюлемен Рехабамны туудургъанды, Рехабам Абияны туудургъанды, Абия Асаны туудургъанды,
8Аса Йошафатны туудургъанды, Йошафат Йорамны туудургъанды, Йорам Узияны туудургъанды,
9Узия Йотамны туудургъанды, Йотам Ахазны туудургъанды, Ахаз Хизкияны туудургъанды,
10Хизкия Манашени туудургъанды, Манаше Амонну туудургъанды, Амон Йошияны туудургъанды,
11Йошия Йоакимни туудургъанды, Бабилге кёчюрюлюуню#«Бабилге кёчюрюлюу» – Иссадан алгъа 587 жылда Бабилни (Вавилонну) патчахы Набухатнесар Иерусалимни чачып, иудейлилени Бабилге кёчюргенди. Чюйютлюлени анда тургъан 70-жыллыкъ кезиуюне «Бабилге кёчюрюлюу» деп аталады. аллында Йоаким Иеконияны бла аны къарындашларын туудургъанды,
12Бабилге кёчюрюлгенден сора уа, Иекония Шалтиелни туудургъанды, Шалтиел Зерубабелни туудургъанды,
13Зерубабел Абихудну туудургъанды, Абихуд Элиякимни туудургъанды, Элияким Азурну туудургъанды,
14Азур Садокну туудургъанды, Садок Ахимни туудургъанды, Ахим Элихудну туудургъанды,
15Элихуд Элазарны туудургъанды, Элазар Матанны туудургъанды, Матан Якъупну туудургъанды,
16Якъуп Мариямны эри Юсюпню туудургъанды, Мариямдан а Масих деп айтылгъан Исса туугъанды.
17Алай бла битеу атала Ибрахимден Дауутха дери онтёрт ата, Дауутдан Бабилге кёчюрюлгюнчюге дери да онтёрт ата, Бабилге кёчюрюлгенден Масиххе дери да онтёрт ата.
Масих Иссаны туугъаны
18Масих Иссаны туугъаны былай болгъанды: Аны анасы Мариям Юсюп бла сёз тауусхан эди. Алай а, ала юйленип бирбирине къошулгъунчу, Мариямны Сыйлы Нюрден бууаз болгъаны белгили болгъанды.
19Аны эри Юсюб’а, тюзлюклю болуп эм Мариямны ачыкъ этерге сюймей, аны жашыртын иерге мурат этген эди.
20Алай а ол былай ойлагъан заманда, Раббийни бир мёлеги анга тюшюнде кёрюнюп: «Дауут улу Юсюп! Сен къатынынг Мариямны алыргъа къоркъма, нек десенг аны жаш орунунда жаратылгъан Сыйлы Нюрденди.
21Ол Улан табарыкъды, сен Анга Исса атны атарыкъса, нек десенг Ол Кесини халкъын гюняхларындан къутхарлыкъды», – деди.
22Бу бары да Раббийни, файгъамбарны юсю бла айтхан сёзю толур ючюн болгъанды. Файгъамбар:
23«Ма, къыз бууаз болуп, Улан табарыкъды, Анга Имануел атны атарыкъдыла», – деп айтхан эди. Имануел а: «Аллах бизни блады» деген сёздю.
24Жукъусундан уянып, Юсюп анга мёлек айтханча этип, къатынын алды,
25Алай а, Мариям биринчи Уланын тапхынчы, Юсюп аны сынамады эмда Сабийге Исса атады.

Currently Selected:

Маттай 1: BlkNTP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy