YouVersion Logo
Search Icon

Йоан 1

1
1В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 2То в начало беше у Бога. 3Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо <от това>, което е станало. 4В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. 5И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана. 6Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.
7Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него. 8Не беше той светлината, но <дойде> да свидетелствува за светлината. 9Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. 10Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. 11У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. 12А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, <сиреч>, на тия, които вярват в Неговото име; 13които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога. 14И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. 15Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене понеже спрямо мене беше пръв.
16Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат; 17понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа. 18Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви. 19И ето, свидетелството, <което> Иоан <даде>, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?
20Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос. 21И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм. 22На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си? 23Той рече: Аз съм "глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа", както рече пророк Исаия. 24А изпратените бяха от фарисеите. 25И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът? 26В отговор Иоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате, 27Онзи, Който иде подир мене, Който преден ми биде, Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му. 28Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето Иоан кръщаваше. 29На следния ден <Иоан> вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
30Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв. 31И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля. 32И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. 33И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух. 34И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син. 35На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.
36И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец! 37И двамата ученика го чуха да говори <така>, и отидоха подир Исуса. 38И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш? 39Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час. 40Единият от двамата, които чуха от Иоана за <Него> и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра. 41Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос). 42Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър {Значи: Канара.}). 43На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.
44А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра. 45Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за< Когото писаха> пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет. 46Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж. 47Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина. 48Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата. 49Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар. 50Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш. 51И рече му: Истина, истина ви казвам, Отсега ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy