YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Juu na cwiluiiñe ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tuiiñê na tsꞌaⁿ jom
1Xjeⁿ na to̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tqueeⁿ chaꞌtso, juu na cwiluiiñe ñꞌoomꞌm maxjeⁿ mꞌaaⁿ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ chaꞌtso na cwiluiiñê mati juu canda̱a̱ꞌñꞌeⁿ cwiluiiñe. 2Juu na cwiluiiñe ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ ñꞌeⁿñê xjeⁿ na jnaⁿjndyeecheⁿnaꞌ. 3Chaꞌtso na maniom na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñꞌeeⁿ quia tqueⁿna joonaꞌ. Cwii cwii nnom na maniom, ñequiiꞌcheⁿ na ñꞌeeⁿ na tqueⁿna joꞌ. 4Tseixmaⁿ cheⁿnqueⁿ na ticantycwii na wanoomꞌm. Juu joꞌ na matseixmaaⁿ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom chom na matseixueeñenaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 5Juu naxuee na matseixmaaⁿ, matseicano̱o̱ⁿnaꞌ chaꞌtso na cwiꞌoo nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ chaꞌtso joo joꞌ tîcanda̱a̱ nlqueⁿnaꞌ xjeⁿ ꞌnaaⁿnaꞌ jom.
6Tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Juan jndyu tsaⁿꞌñeeⁿ. 7Jñoom na tyꞌiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌiaaⁿ jom na nncwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo na cwiluiiñe naxueeñe, tyochꞌeeⁿ na ljoꞌ cha chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ Cristo nlaꞌyuꞌna. 8Nchii nqueⁿ cwiluiiñê naxueeñe sa̱a̱ jñoom na nncwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na cwiluiiñe naxueeñe. 9Cristo cwiluiiñê naxueeñe na mayuuꞌcheⁿ, tuiiñê tsjoomnancue. Jom mañequiaaⁿ naxuee nnom ticwii cwii tsꞌaⁿ.
10Nquii na cwiluiiñe ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tyomꞌaaⁿñe tsjoomnancue, sa̱a̱ meiiⁿ na jom tqueeⁿ juunaꞌ, maxjeⁿ tîcalaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ ꞌñeeⁿ cwiluiiñê. 11Tyjeꞌcañoom nnꞌaⁿ judíos na mañecwii ndyuaana ñꞌeⁿñê, sa̱a̱ tîcatoꞌñoomna jom. 12Sa̱a̱ ntꞌomndye joona toꞌñoomna jom, ndoꞌ tyolaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. Nda̱a̱ joona tquiaaⁿ na cwilaꞌxmaⁿna ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 13Nchii cwiluiindyena ntseinaaⁿ chaꞌxjeⁿ na cwiluiindye nda nnꞌaⁿ. Meiⁿ nchii cwiluiindyena ntseinaaⁿ ee na queeⁿya tsꞌom cwii tsꞌaⁿ. Tomti maqueⁿnaꞌ joona ntseinaaⁿ ee nqueⁿ lꞌue tsꞌoom.
14Nquii na cwiluiiñe ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tuiiñe na tsꞌaⁿ, tyomꞌaaⁿñe quiiꞌntaaⁿna. Canda̱a̱ꞌya mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌom nnꞌaⁿ, ndoꞌ cwiluiiñe na mayuuꞌ. Ntyꞌiaanda̱a̱yâ quia seitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu. Quia tuii na ljoꞌ saaliuuyâ na ñenquii cwiluiiñe Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 15Juanꞌñeeⁿ tyocwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu quia seiweeⁿ jñeeⁿꞌeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Tsoom:
—Nquiuꞌyoꞌ na jnda̱ ñetsjo̱o̱ na ꞌio cha nleitquiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na meiⁿchjoo ticꞌoomꞌnaꞌ ja ñꞌeⁿñê, ee maxjeⁿ mꞌaaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluiindyo̱. Manquii tsꞌaⁿ na mandyowindyooꞌ luaaꞌ joꞌ.
16Jom canda̱a̱ꞌñꞌeⁿ naya matseixmaaⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtsondyo̱. Cwii nnom na jnda̱ toꞌño̱o̱ⁿya na matioꞌnaaⁿñê jaa, jnda̱ mañoomcheⁿ na cwitoꞌño̱o̱ⁿya. 17Lꞌo̱ Moisés tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo cwiliuuya na candyaꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa ndoꞌ na cwiluiiñê ñꞌoom na mayuuꞌ. 18Tjaaꞌnaⁿ cwii tsꞌaⁿ na jnda̱ ntyꞌiaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Macanda̱ nquii Jnaaⁿ na ñecwiiñe, juu jnda̱ tꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ya chiuu cwiluiiñê.
Ñꞌoom na tjeiꞌyuuꞌñe Juan tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19Nnꞌaⁿ judíos na cwiluiitquiendye Jerusalén jñoomna ntyee cwentaana na mꞌaaⁿ Juan ñequio ntꞌom levitas na cwindyeꞌntjom naquiiꞌ watsꞌom. Tyꞌioomna tsꞌiaaⁿ ntyeeꞌñeeⁿ na cataꞌxꞌee naⁿꞌñeeⁿ nnom Juan ꞌñeeⁿ cwiluiiñê. 20Jom ndyeyu tjeiꞌyuuꞌñê, tsoom:
—Ja nchii Cristo cwiluiindyo̱.
21Joꞌ chii taꞌxꞌeetina nnoom:
—¿Aa profeta Elías ꞌu?
Jom tꞌo̱o̱ⁿ:
—Nchii joꞌ ja.
Taꞌxꞌeenndaꞌna nnoom:
—Quia joꞌ, ¿aa cwiluiindyuꞌ profetaꞌñeeⁿ na matso Moisés na nñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ya?
Sa̱a̱ tꞌo̱o̱ⁿ:
—Nchii joꞌ ja.
22Joꞌ chii jluena nnoom:
—¿Quia joꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiindyuꞌ? Catsuꞌ cha ya nntꞌo̱o̱yâ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jñoom jâ. ¿Chiuu matsuꞌ cheⁿnncuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na matseiꞌxmaⁿꞌ?
23Luaa ñꞌoom na seilcweeⁿꞌeⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Matsoom:
—Ja matsꞌaa chaꞌxjeⁿ na tso profeta Isaías quia tsoom: “Mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na matseiwe jndyeeꞌ jo ndoꞌ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom. Calajndaaꞌndyoꞌ na nquii na tjacantyja na cwiluiitꞌmaⁿñe nntsa̱ꞌntjom ꞌo.”
24Nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos jñoomna naⁿꞌñeeⁿ. 25Ndoꞌ taꞌxꞌeendyeti naⁿꞌñeeⁿ nnoom. Jluena:
—Matsuꞌ na ꞌu meiⁿ nchii Cristo cwiluiindyuꞌ, meiⁿ Elías, meiⁿ nquii profeta na tso Moisés na nñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ya, quia joꞌ ¿chiuu na matseitsꞌoomndyuꞌ nnꞌaⁿ?
26Ndoꞌ tꞌo̱ Juan nda̱a̱na. Tsoom:
—Ja matseitsꞌoomndyo̱ nnꞌaⁿ ñequio ndaatioo, sa̱a̱ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ. 27Majom na nntsꞌaaⁿ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom quia na jnda̱ ꞌndiinaꞌ ja, ee maxjeⁿ mꞌaaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluiindyo̱. Ja meiⁿ cweꞌ na nndiꞌntjo̱ⁿya nnoom tilꞌuendyo̱.
28Luaaꞌ tuii cwii joo na jndyu Betábara, jo ntyja na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ xndyaaꞌ jndaa Jordán yuu na tyotseitsꞌoomñe Juan nnꞌaⁿ.
Jesús cwiluiiñê catsmaⁿ tsmeiⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
29Xuee na jnda̱ we na tuii na luaaꞌ, ntyꞌiaaꞌ Juan na ndyowindyooꞌ Jesús na mꞌaaⁿ. Matsoom nda̱a̱ jâ na mꞌaaⁿyâ ñꞌeⁿñê joꞌ joꞌ:
—Queⁿꞌyoꞌ cwenta, luaaꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiiñe catsmaⁿ tsmeiⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na juu matseicanduuꞌ jnaaⁿ nnꞌaⁿ. 30Mañejuu tsꞌaⁿ na jnda̱ ñetsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na ꞌio cha nleitquiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na tꞌmaⁿti cwiluiiñe, nchiiti ja. Ee mꞌaaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluiindyo̱. 31Xjeⁿ na to̱ꞌa na matseitsꞌoomndyo̱ nnꞌaⁿ ñequio ndaatioo, meiⁿ ticatseiꞌno̱ⁿꞌa na jom tsꞌiaⁿꞌaⁿ na nntseicanoomꞌm jnaaⁿ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ matsꞌaa tsꞌiaaⁿmeiiⁿ cha catseicaꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel na ljoꞌ cwiluiiñê.
32Ndoꞌ Juan tjeiꞌyuuꞌñetyeeⁿ nda̱a̱yâ. Matsoom:
—Ntyꞌiano̱o̱ⁿ na jnaⁿ Espíritu Santo cañoomꞌluee. Jndyocue chaꞌcwijom catuꞌ, ljooꞌñe ñꞌeⁿñê. 33Xjeⁿꞌñeeⁿ meiⁿ tîcatseiꞌno̱ⁿꞌa ꞌñeeⁿ juu na nluiiñe nquii na nntseicanduuꞌ jnaaⁿ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ tjañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ quia jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ja na catseitsꞌoomndyo̱ nnꞌaⁿ, tsoom no̱o̱ⁿ: “Nntyꞌiaꞌnjomꞌ na nndyocue Espíritu nacjooꞌ cwii tsꞌaⁿ, ndoꞌ nljooꞌñe ñꞌeⁿñê. Juu tsaⁿꞌñeeⁿ jnda̱ tyꞌio̱ⁿya tsꞌiaaⁿ jom na nntseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ Espíritu Santo.” 34Ndoꞌ jnda̱ ntyꞌiano̱o̱ⁿya na tuii na ljoꞌ ñꞌeⁿñê. Joꞌ chii macwjiꞌyuuꞌndyo̱ na jom cwiluiiñê Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿjndyee Jesús na calaꞌjomndyena ñꞌeⁿñê
35Cwiicheⁿ xuee meintyjeeꞌnndaꞌ Juan ñequio wendyô̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌoom na mañequiaaⁿ. 36Ndoꞌ quia ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Jesús na mawjaawinom joꞌ joꞌ, matsoom nda̱a̱yâ:
—Cantyꞌiaꞌyoꞌ, luaaꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiiñe catsmaⁿ tsmeiⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
37Ndoꞌ wendyô̱ jâ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ, quia na jndya̱a̱yâ ñꞌoomwaaꞌ, saantyjo̱o̱yâ naxeⁿꞌ Jesús. 38Taqueⁿ Jesús ndoꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na cwitsaantyjo̱o̱yâ naxeeⁿꞌeⁿ. Taxꞌeeñê nda̱a̱yâ, tsoom:
—¿Aa waa na nlꞌaꞌyoꞌ ja?
Ndoꞌ lꞌuuyâ nnoom:
—Rabí, ¿cwaaⁿ wꞌaa nncjaꞌmeintyjeꞌ jeꞌ? Ñꞌoom rabí matsonaꞌ tsꞌaⁿ na maꞌmo̱ⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
39Matsoom nda̱a̱yâ:
—Quioꞌyoꞌ mana nntyꞌiaꞌyoꞌ.
Quia joꞌ saayâ ñꞌeⁿñê wꞌaa na tjameintyjeeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ chaꞌna ñequiee na matmaaⁿ na squia̱a̱yâ ñꞌeⁿñê. Ljooꞌndyô̱ ñꞌeⁿñê hasta na jnda̱ teinco̱o̱ⁿꞌ.
40Ja Juan ñequio Andrés, tyjee Simón Pedro, jâ jndya̱a̱yâ ñꞌoom na tso Juanꞌñeeⁿ, ndoꞌ saantyjo̱o̱yâ naxeⁿꞌ Jesús. 41Juu Andrésꞌñeeⁿ tjacalꞌueeⁿ xioom Simón. Matsoom nnom:
—Jnda̱ jliuuyâ juu na cwiluiiñe Mesías. (Ñꞌoomwaaꞌ matsonaꞌ Cristo, nquii na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ.)
42Quia joꞌ tjañꞌoom Andrés xioom na mꞌaaⁿ Jesús. Ntyꞌiaaꞌ Jesús juu, ndoꞌ matsoom:
—ꞌU re, Simón, jnda Jonás ꞌu. Jeꞌ nntseicajndyuya ꞌu Cefas. (Ñꞌoomwaaꞌ matsonaꞌ Pedro.)
Maꞌmaⁿ Jesús Felipe ñequio Natanael
43Cwiicheⁿ xuee seijndaaꞌñe Jesús na nncjaⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea. Quia ljoꞌcheⁿ teincwiñê ñꞌeⁿ Felipe. Matsoom nnom:
—Candyoꞌtseijomndyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa.
44Juu Felipeꞌñeeⁿ mañeꞌcwii tsjomꞌm ñequio Andrés ñꞌeⁿ Pedro. Joona nnꞌaⁿ tsjoom Betsaida. 45Ndoꞌ tjacalꞌue Felipe Natanael. Matsoom nnom:
—Jnda̱ jliuuyâ nquii na cantyja ꞌnaaⁿꞌ seiljeii Moisés nacjooꞌ libro na chuunaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Ndoꞌ mati ntꞌomcheⁿ profetas tyolaꞌljeiina cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ. Majuu Jesús joꞌ, tsꞌaⁿ tsjoom Nazaret, na cwilue nnꞌaⁿ na jnda José juu.
46Tso Natanael:
—Ndooꞌ ntyjii na cweꞌ Nazaret xocwitquiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ nnteijneiⁿ nnꞌaⁿ.
Tꞌo̱ Felipe nnoom, matso:
—Candyoꞌ sa. Nntyꞌiaꞌnjomꞌ jom.
47Ntyꞌiaaꞌ Jesús na ndyocwjeꞌcañoom Natanael jom. Matsoom:
—Cantyꞌiaꞌyoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ tiquinquiuꞌnnꞌaaⁿ nnꞌaⁿ. Jom mayuuꞌcheⁿ cwiluiiñê tsꞌaⁿ Israel.
48Taxꞌeeñe Natanael nnoom:
—¿Chiuu ljeiꞌyuꞌ Ta na ljoꞌ matseixmaⁿya?
Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:
—Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncjaacwaⁿ Felipe ꞌu, ntyꞌiaya ꞌu quia mꞌaaⁿꞌ waꞌ xꞌee tsꞌoom higuera ꞌnaⁿꞌ.
49Ndoꞌ tꞌo̱ Natanael, matsoom:
—ꞌU tsꞌaⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ ñꞌoom naya nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ꞌu maxjeⁿ cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. ꞌU cwiluiindyuꞌ rey cwentaa jâ nnꞌaⁿ Israel.
50Tꞌo̱ Jesús:
—¿Aa cweꞌ ncꞌe na tsjo̱o̱ya na ntyꞌiaya ꞌu xꞌee tsꞌoom higuera ꞌnaⁿꞌ, aa cweꞌ joꞌ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱? Maxjeⁿ maniom na jndati laꞌxmaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaⁿya na quia wjaꞌntyꞌiaꞌ.
51Ndoꞌ matsotyeeⁿ nnom:
—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ. ꞌO nntyꞌiaꞌyoꞌ na nnaaⁿ cañoomꞌluee. Ndoꞌ nntyꞌiaꞌyoꞌ na nnquiocue ángeles na mꞌaaⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaaⁿya na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ na nncꞌoowanndaꞌna.

Currently Selected:

Juan 1: amu

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy