Mateo 1
AMU

Mateo 1

1
Nnꞌaⁿ tsjaaⁿ na tuiiñe Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
1Luaa ñꞌoom na matseijndaaꞌñenaꞌ tsjaaⁿ nnꞌaⁿ na tuiiñe Jesucristo, na wjaacꞌoomnaꞌ David ñequio Abraham na jndyowicantyjooꞌ joona na tueꞌcañoomnaꞌ jom.
2Abraham, jom tsotye Isaac, Isaac tsotye Jacob, Jacob tsotye Judá ñequio ntyjee tsaⁿꞌñeeⁿ. 3Judá ñequio yuscu na jndyu Tamar, ndana Fares ñequio Zara. Fares tsotye Esrom, Esrom tsotye Aram. 4Aram tsotye Aminadab, Aminadab tsotye Naasón, Naasón tsotye Salmón. 5Salmón ñequio yuscu Rahab, ndana Booz, Booz ñequio scoomꞌm Rut, ndana Obed, Obed tsotye Isaí. 6Isaí tsotye David tsaⁿ na tyoluiiñe rey, David toꞌñoom scuuꞌ tsꞌoo Urías, tꞌoom ndana Salomón.
7Salomón tsotye Roboam, Roboam tsotye Abías, Abías tsotye Asa. 8Asa tsotye Josafat, Josafat tsotye Joram, Joram tsotye Uzías. 9Uzías tsotye Jotam, Jotam tsotye Acaz, Acaz tsotye Ezequías. 10Ezequías tsotye Manasés, Manasés tsotye Amón, Amón tsotye Josías. 11Josías tsotye Jeconías ñequio ntyjee tsaⁿꞌñeeⁿ. Joona tuiindyena tiempo quia tyꞌe nnꞌaⁿ Israel na pra̱so ndyuaa Babilonia ncꞌe na ticanaⁿndye nnꞌaⁿ Israel ndiaꞌ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ. Tyꞌecho naⁿꞌñeeⁿ joona na tyondyeꞌntjomtyeⁿna.
12Jnda̱ teinom na tyꞌecho nnꞌaⁿ Babilonia nnꞌaⁿ Israel ndyuaana, tuiiñe jnda Jeconías ndyuaaꞌñeeⁿ. Jndyu tsaⁿꞌñeeⁿ Salatiel, Salatiel jom tsotye Zorobabel. 13Zorobabel tsotye Abiud, Abiud tsotye Eliaquim, Eliaquim tsotye Azor. 14Azor tsotye Sadoc, Sadoc tsotye Aquim, Aquim tsotye Eliud. 15Eliud tsotye Eleazar, Eleazar tsotye Matán, Matán tsotye Jacob. 16Jacob tsotye José, José saaꞌ María. Ndoꞌ Maríaꞌñeeⁿ na seincueⁿ Jesús na cwiluiiñe Cristo.
17Jnda̱a̱ꞌ canchooꞌñequiee ndiiꞌ tsjaaⁿ na jndyowicantyjooꞌ, jnaⁿnaꞌ Abraham, tueꞌcañoomnaꞌ hasta David. Ndoꞌ cwiicheⁿ canchooꞌñequiee ndiiꞌ tsjaaⁿ na jndyowicantyjooꞌ, jnaⁿnaꞌ David, tueꞌcañoomnaꞌ tiempo quia na tyꞌe nnꞌaⁿ Israel na pra̱so ndyuaa Babilonia. Ndoꞌ cwiicheⁿ canchooꞌñequiee ndiiꞌ tsjaaⁿ na jndyowicantyjooꞌ, jnaⁿnaꞌ quia tyꞌecho nnꞌaⁿ Babilonia nnꞌaⁿ Israel, tueꞌcañoomnaꞌ hasta xjeⁿ na tuiiñe nquii na cwiluiiñe Cristo.
Luaa waa na tuiiñe Jesús
(Lc. 2:1-7)
18Luaa waa na tuiiñe Jesucristo. Quia waacheⁿ ñomcaaꞌ tsoñeeⁿ María ñequio José, ndoꞌ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntjomndyena, teitquiooꞌ na majndeiiñe María cantyja najndeii Espíritu Santo. 19Ndoꞌ José, tsaⁿ na nluiiñe saaꞌ María, jom tsꞌaⁿ na ñequiiꞌcheⁿ tyocantyjaaꞌ tsꞌom na ntsꞌaa yuu na matyꞌiomyanaꞌ. Ticalꞌue tsꞌoom na nluiꞌjnaaⁿꞌñe tsaⁿꞌñeeⁿ, joꞌ chii seitioom na cweꞌ ñemaaⁿꞌ nntyuiiꞌ ñomca. 20Yocheⁿ na luaaꞌ matseitioom, tsoomꞌm ndaa na teitquiooꞌñe cwii ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom. Tso tsaⁿꞌñeeⁿ:
—ꞌU José na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ tintyꞌueꞌ na nncoꞌñomꞌ María na nluiiñê scuꞌ. Ee cantyja najndeii Espíritu Santo joꞌ na jndeiiñê. 21Nntseincueⁿ cwii yuꞌndaa na tsaⁿsꞌa. Ndoꞌ ꞌu nntseicajndyuꞌ juu Jesús. Ee na tseixmaaⁿ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Nntseicanoomꞌm jnaⁿ na laꞌxmaⁿ naⁿꞌñeeⁿ.
22Chaꞌtso nmeiⁿꞌ tuii cha catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio ñꞌoom ꞌndyoo profeta. 23Tso tsaⁿꞌñeeⁿ:
Queⁿꞌyoꞌ cwenta, nndeiiñe cwii yuscundyua.
Nntseincueⁿ cwii tyochjoo ndoꞌ njndyu Emanuel.
Ñꞌoom Emanuel matsonaꞌ: Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ ñꞌeⁿndyo̱ jaa.
24Jnda̱ na lcwii tsꞌom José na tsoomꞌm ndaa, quia joꞌ seicana̱a̱ⁿ ñꞌoom na sa̱ꞌntjom ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, toꞌñoom María na scoomꞌm. 25Sa̱a̱ ticatjomndyena na mandiñoomꞌ hasta quia jnda̱ seincuii scoomꞌm yuꞌndaaꞌñeeⁿ. Quia joꞌ José seicajñoom yuꞌndaaꞌñeeⁿ Jesús.

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.