YouVersion Logo
Search Icon

Mattaayo 1

1
Hiiy Yeesso Kiriisto
(Luuka 3:23-38)
1Waha a magahenye aacchinye Yeesso Kiriistohi hiiy Dawuudhi karnate. Dawuud la a hiiy Aburaaham.
2Aburaaham Isakh dele,
Isakh la Yaakoobo dele,
Yaakoobo la Yuuda ichoow walaalinyetiis ba dele.
3Yuuda la Beeres ichoow Seerah dele. Abarticho la a Taamar.
Beeres la ꞌHeesiron dele,
ꞌHeesiron la Raam dele.
4Raam la Aminaadab dele,
Aminaadab la Nahachoon dele,
Nahachoon la Saalmon dele.
5Saalmon la Boowas dele. Abar Boowas la Raahab iche layadeeh.
Boowas la Obeedhi abartiis Ruuꞌd eheet dele,
Obeed la Yeesse dele.
6Yeesse la, Dawuudhi karnat eheet dele.
Dawuud la Soolomon dele. Abar Soolomon makhaabál Uuriya eheet.
7Soolomon la Rehobowaam dele,
Rehobowaam la Abiija dele,
Abiija la Aassa dele.
8Aassa la Yeꞌhoochafaat dele,
Yeꞌhoochafaat la Yooram dele,
Yooram la Uusiya dele.
9Uusiya la Yooꞌdam dele,
Yooꞌdam la Aahas dele,
Aahas la Heessekiya dele.
10Heessekiya la Manaasseh dele,
Manaasseh la Aamon dele,
Aamon la Yossaaya dele.
11Yossaaya la Yekooniya ichoow walaalinyetiis dele. Waha la a maanti yaafohi Issiraayel gaasoo ili Baabiloon liibooliye.
12Inkoo yaafohi Issiraayel gaasoo ili Baabiloon liibooliye Yekooniya Cheeltiyeel dele,
Cheeltiyeel la Serubabeel dele.
13Serubabeel la Abiwuud dele,
Abiwuud la Eliyakiim dele,
Eliyakiim la Aassor dele,
14Aassor la Saadok dele,
Saadok la Akiim dele,
Akiim la Eliyuud dele,
15Eliyuud la Eliyaasar dele,
Eliyaasar la Maaꞌdan dele,
Maaꞌdan la Yaakoobo dele,
16Yaakoobo la Yuussuf dele,
Yuussuf la a makhaábal Maariyati Yeessohi Ki Lasubhe layadeeh desse.
17ꞌDeerka kholo tomon ichoow affare Aburaaham ichoow Dawuud dahche kijirte. Dawuud ichoow maanti yaafohi Issiraayel Baabiloon ka labooliye la, kholo tomon ichoow affare dahcho kajirte. Maanti yaafohi Issiraayel Baabiloon ka labooliye ichoowka maanti Ki Lasubhe desse laka, kholo tomon ichoow affare dahcho kajirte.
Delmaat Yeesso Kiriisto
(Luuka 2:1-7)
18Delmaat Yeesso Kiriisto iꞌdane eheet. Abartiisti magahiche Maariya layadeeh, etoo Yuussuf layadeehe alkume. Iꞌdaasenyi geeddi icho isidisan on saggi iche miigti Rubeyti Munyee ka uur itahe laarge. 19Jeenteti Yuussufhi Maariya soodisti etoo fissan ieheet u, usuhi Maariya ꞌdooꞌd ortiis ka lakhaanyo kadowo ma ꞌdoono, Maariya dagsi ka katabin gooche.
20Iꞌdaasenyi inkoo us ayta kamasse, hertoo Kamur issillo goyaka isoobahte wihi iche itidah, “Yuussuf, ínam Dawuud, Maariya disan akaroorin. Iꞌdi tahe iche miigti Rubeyti Munyeenye kuurowte. 21Iche la inankoo dessa, magahi at ibihisso la a Yeesso. A mehe us ꞌdooꞌdiissa uskeelicho karibaa.”
22Waha dakkhan a yitaaheene, ꞌdee wihi Kamur eti Waákh íyeyyeedo ka yidah labuuhicha, 23“Inanti mejel igaran a uurowta, inankoo dessa. Magahiis la Emmaanuwel#1:23 Isaaya 7:14. iche layadeeh.” Iꞌda ka mehe leessa ya, “Waakh a inno leejira.”
24Yuussuf inkoo us sooneybaate ka, amuri kootte herti Kamure keleye ibihisse raahe, Maariya diste. 25Iꞌdaasenyi Yuussuf Maariya ma leeurꞌdine ichoowka inankoo desse. Ulla magah ibahche, Yeesso yidah.

Currently Selected:

Mattaayo 1: rel

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy