Luke 1
NYSNTPO
1
1Nganyang kwabba babin, Theophilus.
Boola moorta kwabba-don. Baal boordak karni warrinya mili-milikal, mandang noolonga edjeniny ngalany kardakor. 2Baalap boordak karni noolonga mili-milikal, moodlooka moorta warranga ngalany. Nidja-nidja moorta kwadja-djinang moodlooka alikwadjakang, kidji baalap warranga Warda-Kwabba.
3Kidji ngarl, nganyang birdiyar, ngany kardjir mardayin-kaaditj moodlooka alikwadjakang. Ngany kaaditj nidja boorda kwabba, karni bardip mili-milikal boordakiny. 4Ngany boordakiny ngarl noonook boorda-kaaditj moorart karnarny, moodlooka noonook kwadja-dwangka.
Djin-djin-kwabba waangki,
“John-Kakaloorniny boorda-koorlangweta”
5Keny mammarap, baalang kol Zechariah, baal nyiny yakin-kooranyi birokal Herod nyiny Djelyib Judea-kang. Baal keny yakina-kooranyikang ngiyan yaka Abijah-kang. Elizabeth baalang koort-maat. Baalang moorta kardjir nyiny yakina-kooranyi. 6Koodjal kwabba karra Boolanga-Yirakang miyalakal, moodlooka doniny Boolanga-Yirakang Warrinya waangki. 7Koodjal koorlang-birt, narla Elizabeth yoowart kwadja-boodjari-biny. Baal wer Zechariah, koodjal karakor-djil.
8Keny kedela, Zechariah, baal kwadja-yaka Maya-maya-Kooranyi-bwora, narla baalang kedela yakin-kooranyi yaakiny. 9Yakina-kooranyi, baalap kalyakool banitja kooranyi boyara, djinanginy naatj mammarap boorda-narra manna-ngoonyang karla-kooranyal. 10Ngarl Zachariah, baal bwora-koorl Boolanga-Yirakang Maya-maya-Kooranyi. Bandak, moorta boola baalap Boolanga-Yira kwadja-yanganiny narla manna-ngoonyang kwadja-narriny. 11Boolanga-Yirakang djin-djin-kwabba, baal Zechariah-kany yoowal-koorl, kidji baal yaaka ngwoornmoorn karla-kooranyikang, kwabbarap manna-ngoonyang narrinyang. 12Nginda Zechariah djinang djin-djin-kwabba, baal wayarn.
13 Yalga djin-djin-kwabba waangki baalany, “Yoowart wayarn, Zechariah! Boolanga-Yira baal noonany dwangkiny, moodlooka noonang koort-bwora. Elizabeth, noonang koort-maat, baal boorda boodjari-biny. Baal boorda yidja noonang nop. Noonook boorda-kolitj baalany ‘John’. 14Noonook boorda djoorab-djoorab-biny, kidji warma moorta, baalap kardjir boorda koort-kwabba nginda baal koorlangweta!
15“Baal boorda moorditj-biny Boolanga-Yirakang miyalakal. Baal yoowart djarnyak ngarn kepa-mardayin. Ngolanga doomboo, Kangya-Kooranyi boorda-moorartitj baalany, 16kidji baal boorda karro-barrang boola moorta Israel-ang Birdiyarak, baalapang Boolanga-Yira.
17“Baal boorda-koorl Birdiyar-koodjookat, mardayin-djil Elijah-mokiny, Boolanga-Yirakang Warda-Marridjiny. Baal boorda karro-barrang maamana wer koorlangka dandjo-dandjo. Baal boorda korang wara-wara moorta kwabba djoorootak, alidja djooroot-djin kwabba moorta yana, moorta ngiyan kaaditj karnarny. Baal boorda kakatar Boolanga-Yirakang moorta kwadjat Birdiyar yoowal-koorl.”
18Zechariah baal waangki-djinang djin-djin-kwabba, “Yarn ngany boorda-kaaditj nginda noonang waangkiny boorda edjena? Ngany bworan, kidji nganyang koort-maat kardjir karbarli.”
19“Ngany Gabriel,” djin-djin-kwabba waangk. “Ngany yaaka Boolanga-Yira-booram. Boolanga-Yira baal waangki-koorl nganyany noonak. Ngany djarnyak waangki noonany kidji barrang Warda-Kwabba noonak!
20“Yalga noonook yoowart djinang-karni nganyang warrinya. Moodlooka boorda-edjena kwabba kedelakal. Narla noonook yoowart djinang-karni, noonook boorda dwangka-birt. Noonook yoowart boorda waangki kwadjat kedela nginda nganyang warrinya edjena.” 21Yeyi moorta naan-yaaka Zechariah. Baalap wandaniny narla baal kwodjang Maya-maya-Kooranyi-bwora. 22Nginda baal bandak-koorl, baal yoowart kayar-waangki, kidji ngarl baalap kaaditji Zechariah kwadja-djinang koondarm Maya-maya-Kooranyi bwora. Baal maar-waangki, yoowart waangkiny.
23Ngolanga baalang kedelara yakiny Maya-maya-Kooranyi bwora, Zechariah wort-koorl baalang karlap. 24Mila, baalang koort-maat, Elizabeth, boodjari-biny kidji baal naan-yaaka maya-maya-bwora maar mikara. 25“Yeyi ngolanga kwodjang, Boolanga-Yira maar-yanga nganyany,” baal waangki. “Baal barnak wort-barrang nganyang karnya!”
Djin-djin-kwabba warranga Mary,
“Jesus boorda-koorlangweta”
26Nginda Elizabeth boodjari maar-keny mikara, Boolanga-Yira waangki-koorl djin-djin-kwabba Gabriel Nazareth-ak, karlamaya Galilee-kal. 27Baal barrang Boolanga-Yirakang warrinya mangak. Baalang ngoonoolong kwadja-yanga baalany Joseph-ang koort-maat-biny. Nidja mammarap djoowak Djelyib David-ang. Mangakang kol ‘Mary’. 28Djin-djin-kwabba koorl Mary kidji waangki, “Nakal noonak! Boolanga-Yira nyiny noonookyel kidji baal moorditj yanga-kwabba noonak!”
29Mary wayarn-djil, djin-djin-kwabba dwankiny, kidji baal waangki-djinang moodlooka baalang kaat-bwora.
30Djin-djin-kwabba waangki baal, “Mary! Yoowart wayarn! Boolanga-Yira yanga-kwabba noonany. 31Noonook boorda boodjari-biny kidji yidja nop, kidji noonook boorda-kolitj baalany ‘Jesus.’ 32Baal boorda moorditj. Baal boorda kolitj-yan ‘Boolanga-Yirakang Nop’. Boolanga-Yira waangki nidja. Baal boorda yira-yaaka Djelyib, baalang maam-inram David-mokiny. 33Kidji baal boorda nyiny Djelyib djoowakang Jacob-ang kalyakool. Baalang Boodjer boorda-yaaka kalyakool!”
34Mary waangki djin-djin-kwabba, “Ngany koolamata. Yarn nidja boorda edjena?”
35Djin-djin-kwabba waangki, “Kangya-Kooranyi boorda-koorl noonak kidji Boolanga-Yirakang moorditj boorda yira-malitji noonook. Nidja kooranyi koorlang boorda kolitj-yan ‘Boolanga-Yirakang Nop’. 36Noonook barrang-dwangka Elizabeth, noonang ngoonoolong? Moorta waangki nidja baal yoowart koorlang-yidja, yalga yeyi, baal boodjari maar-keny mikara - kidji baal kabarli. 37Yoowart noolonga nyiny naatj Boolanga-Yira yoowart kayar don.”
38“Ngany Boolanga-Yirakang yakin,” Mary waangki. “Nidja edjena-oola nganyak, moodlooka noonook waangki.”
Djin-djin-kwabba wort-koorl baalany.
Mary koorl Elizabeth-ang maya-maya
39Ngolanga, Mary kakatar kidji baal wort-koorl karlamaya kardakal Judea-kang. 40Mary bwora-koorl Zechariah-ang maya-maya, kidji baal waangki-kwabba Elizabeth. 41Elizabeth dwangka Mary-ang maaya, kidji yilak-yilak, baalang maawit marridja baalang doomboo-bwora. 42Kangya-Kooranyi moorartitj Elizabeth, kidji baal woola, “Boolanga-Yira boola-djil yanga-kwabba noonook, kardakor mandang yokaman, kidji baal yanga-kwabba koorlang, keny noonook boorda yidja!
43“Naadjil nidja moorditj noolong edjena nganyak, yeyi nganyang Birdiyarang ngaangk yoowal-koorl, yoowal-koorl djinangak nganyany? 44Narla nginda noonook waangki-kwabba nganyany, ngany dwangka noonook, kidji nganyang koorlang ngany-bwora djoorabiny bardang. 45Noonook djarnyak djoorab-djoorab, kaaditjiny Boolanga-Yirakang warrinya noonak boorda-edjena!”
Mary yanganan Boolanga-Yira
46Mary waangki:
“Nganyang koort yanganan Boolanga-Yira.
47Nganyang koortoomitj djoorab narla Boolanga-Yira
barrang nganyang ngandabat,
48narla baal barrang-dwangka nganyany, baalang wirt yakin!
Yeyi moortaman, baalap boorda-waangki ngany djoorab,
49narla Boolanga-Yira baal kwadja-don moorditj noolonga nganyang.
Baalang kol kooranyi.
50Baal ngorna-kwabba moortakak ngiyan woonya baalany kidji yaka baalang,
moorta djoowakang koora wer djoowakang yeyi.
51Baal kwadja-yiraman baalang mardayin maar,
kidji baalil yoorang-yoorang warma moorta,
moortaman wambadin kaaditjiny.
52Baal ngarda-barrang moorditj djelyiba yirap nyinyiny,
kidji baal barrang-yira wirt moorta.
53Baal kwadja-moorartitj koboorl-wirt moorta, baalapany yanginy kwabba noolonga,
yalga moorta boola boya-kadak, baalil waangki-wort-koorl baalapany,
baalapang maara bilyar.
54Baal barrang-yalgawa baalang warrinya, moodlooka baal warranga
ngalang maam-inrama,
kidji baal yoowal-koorl kidji baalil
maar-yanga baalang moorta Israel-ang.
55Baal kwadja-barrang-dwangka ngalany,
baal ngorna-kwabba Abraham-ak
kidji baalang mandang djoowaka kalyakool!”
56Mary naan-yaaka mo mila Elizabeth-al, kidji ngolonga,
baal wort-koorl baalang karlamaya.
John-Kakaloorniny koorlangweta
57Yeyi kedela koorl Elizabeth-ang maawitang. Baal yidja nop. 58Elizabeth-ang ngoonoolonga wer baalang babina, baalap dwangka nidja warda. Boolanga-Yira moorditj yanga-kwabba Elizabeth, kidji baalap mandang djoorab-abiny Elizabeth-ang.
59Ngolanga maar-koodjal kedela, moorta koorl maawitang kardjatinyang, alimarn Warriny waangki. Baalap koordook kolitjo baalany ‘Zechariah’, baalang maaman-mokiny. 60Yalga baalang ngaangk waangki, “Yoowart! Baalang kol ‘John’.” 61Ngarl baalap waangki baalany, “Yoowart noonookang ngoonoolonga kolitj-yan ‘John!” 62Karro baalap maar-waangki baalang maamanak. Baalap waangki-djinang baalany naatj kol baal koordook yango baalang nop.
63Zechariah ngakaka mili-mili kidji baal boordak, “Baalang kol ‘John’.” “Kai!” baalap mira. 64Winidjinbar, Zechariah kayar waangki karro, kidji baal malyak Boolanga-Yirany yangananiny. 65Moortaman wayarn-abiny, kidji nidja warda koorl mandang kardak boodjerang Judea-ang. 66Nginda moortaman dwangka nidja warda, baalap malyak kaaditjiiny kidji waangki-djinanginy, “Naatj nidja koorlang boorda-don?” Moortaman, baalap djinang Boolanga-Yirang mardayin nyiny koorlangal.
Zechariah yanganan Boolanga-Yira
67Kangya-Kooranyi yoowal-koorl Zechariah, John-ang maaman, kidji Kangya-Kooranyi moorartitj baalany. Zechariah waangki Boolanga-Yirakang Warda-Kwabba:
68 “Ngala boorda yanganan Birdiyar!
Baal Israel-ang Boolanga-Yira!
Baal kwadja-koorl baalang moortakak,
baalapany maar-yanginy kidji baalapany yalkaraniny.
69Boolanga-Yira kwadja-yanga ngalany baalang mardayin Nop.
Baal boorda barrang-ngandabat ngalany.
Baal David-ang djoowak, baalang yakin.
70Koora, baal warrin-yanga baalang Warda Marridjiny.
71Baal waangki nidja, baal boorda
barrang-ngandabat ngalany,
ngarl wara-wara moorta
yoowart kayar-bakatj ngalany kidji yardjang ngalany.
72Baal waangki nidja, baal boorda ngorna-kwabba ngalang maam-inramak,
kidji baal boorda barrang-dwangka baalang kooranyi warrinya,
mandang warrinya baal yanga baalapany
73-74Baal ngwidam waangki Abraham-ak, ngalang maam-inram.
Baal yanga baalang kooranyi warrin. Baal boorda
barrang-ngandabat ngalany
ngarl wara-wara moorta yoowart bakkan ngalany,
kidji ngarl ngala kayar-yaka Boolanga-Yirang, wayarn-birt.
75Ngarl ngala boorda nyiny kooranyi wer kwabba-djil, Boolanga-Yira-booram,
mandang kedelara ngalang ngandabatang.
76Nganyang koorlang, baalap boorda-kolitj noonookany,
‘Boolanga-Yirang Warda Marridjiny’.
Noonook boorda-koorl Birdiyar koodjookat kidji kakatar baalang djooroot,
77kidji noonook boorda-warrang baalang moorta nidja:
Boolanga-Yira boorda barrang-ngandabat baalapany
nginda baal nyinya-nyinya baalapang wara-doniny.
78Ngalang Boolanga-Yira yanga koort-kwabba kidji baal bedik-bedik.
Baal boorda barrang ngalang ngandabat, ngangk-mokiny yirabiny
79nginda ngangk moonakiny Boolanga Yirang Boodjer-yen,
moortamanak wininginy malitji mayartal noyitjang,
kidji baal boorda-barrang-yalgawa ngalang djena djoorootal nakalang.”
80Koorlang kwabba-djil maladja, mardayan yarlinal wer kwoyalangal. John naan-yaaka kwangkanal kwadjat kedela nginda baal barnak koorl moortakak Israel-ang.