Luke 1
NYSNTPO

Luke 1

1
1Nganyang kwabba babin, Theophilus.
Boola moorta kwabba-don. Baal boordak karni warrinya mili-milikal, mandang noolonga edjeniny ngalany kardakor. 2Baalap boordak karni noolonga mili-milikal, moodlooka moorta warranga ngalany. Nidja-nidja moorta kwadja-djinang moodlooka alikwadjakang, kidji baalap warranga Warda-Kwabba.
3Kidji ngarl, nganyang birdiyar, ngany kardjir mardayin-kaaditj moodlooka alikwadjakang. Ngany kaaditj nidja boorda kwabba, karni bardip mili-milikal boordakiny. 4Ngany boordakiny ngarl noonook boorda-kaaditj moorart karnarny, moodlooka noonook kwadja-dwangka.
Djin-djin-kwabba waangki,
“John-Kakaloorniny boorda-koorlangweta”
5Keny mammarap, baalang kol Zechariah, baal nyiny yakin-kooranyi birokal Herod nyiny Djelyib Judea-kang. Baal keny yakina-kooranyikang ngiyan yaka Abijah-kang. Elizabeth baalang koort-maat. Baalang moorta kardjir nyiny yakina-kooranyi. 6Koodjal kwabba karra Boolanga-Yirakang miyalakal, moodlooka doniny Boolanga-Yirakang Warrinya waangki. 7Koodjal koorlang-birt, narla Elizabeth yoowart kwadja-boodjari-biny. Baal wer Zechariah, koodjal karakor-djil.
8Keny kedela, Zechariah, baal kwadja-yaka Maya-maya-Kooranyi-bwora, narla baalang kedela yakin-kooranyi yaakiny. 9Yakina-kooranyi, baalap kalyakool banitja kooranyi boyara, djinanginy naatj mammarap boorda-narra manna-ngoonyang karla-kooranyal. 10Ngarl Zachariah, baal bwora-koorl Boolanga-Yirakang Maya-maya-Kooranyi. Bandak, moorta boola baalap Boolanga-Yira kwadja-yanganiny narla manna-ngoonyang kwadja-narriny. 11Boolanga-Yirakang djin-djin-kwabba, baal Zechariah-kany yoowal-koorl, kidji baal yaaka ngwoornmoorn karla-kooranyikang, kwabbarap manna-ngoonyang narrinyang. 12Nginda Zechariah djinang djin-djin-kwabba, baal wayarn.
13 Yalga djin-djin-kwabba waangki baalany, “Yoowart wayarn, Zechariah! Boolanga-Yira baal noonany dwangkiny, moodlooka noonang koort-bwora. Elizabeth, noonang koort-maat, baal boorda boodjari-biny. Baal boorda yidja noonang nop. Noonook boorda-kolitj baalany ‘John’. 14Noonook boorda djoorab-djoorab-biny, kidji warma moorta, baalap kardjir boorda koort-kwabba nginda baal koorlangweta!
15“Baal boorda moorditj-biny Boolanga-Yirakang miyalakal. Baal yoowart djarnyak ngarn kepa-mardayin. Ngolanga doomboo, Kangya-Kooranyi boorda-moorartitj baalany, 16kidji baal boorda karro-barrang boola moorta Israel-ang Birdiyarak, baalapang Boolanga-Yira.
17“Baal boorda-koorl Birdiyar-koodjookat, mardayin-djil Elijah-mokiny, Boolanga-Yirakang Warda-Marridjiny. Baal boorda karro-barrang maamana wer koorlangka dandjo-dandjo. Baal boorda korang wara-wara moorta kwabba djoorootak, alidja djooroot-djin kwabba moorta yana, moorta ngiyan kaaditj karnarny. Baal boorda kakatar Boolanga-Yirakang moorta kwadjat Birdiyar yoowal-koorl.”
18Zechariah baal waangki-djinang djin-djin-kwabba, “Yarn ngany boorda-kaaditj nginda noonang waangkiny boorda edjena? Ngany bworan, kidji nganyang koort-maat kardjir karbarli.”
19“Ngany Gabriel,” djin-djin-kwabba waangk. “Ngany yaaka Boolanga-Yira-booram. Boolanga-Yira baal waangki-koorl nganyany noonak. Ngany djarnyak waangki noonany kidji barrang Warda-Kwabba noonak!
20“Yalga noonook yoowart djinang-karni nganyang warrinya. Moodlooka boorda-edjena kwabba kedelakal. Narla noonook yoowart djinang-karni, noonook boorda dwangka-birt. Noonook yoowart boorda waangki kwadjat kedela nginda nganyang warrinya edjena.” 21Yeyi moorta naan-yaaka Zechariah. Baalap wandaniny narla baal kwodjang Maya-maya-Kooranyi-bwora. 22Nginda baal bandak-koorl, baal yoowart kayar-waangki, kidji ngarl baalap kaaditji Zechariah kwadja-djinang koondarm Maya-maya-Kooranyi bwora. Baal maar-waangki, yoowart waangkiny.
23Ngolanga baalang kedelara yakiny Maya-maya-Kooranyi bwora, Zechariah wort-koorl baalang karlap. 24Mila, baalang koort-maat, Elizabeth, boodjari-biny kidji baal naan-yaaka maya-maya-bwora maar mikara. 25“Yeyi ngolanga kwodjang, Boolanga-Yira maar-yanga nganyany,” baal waangki. “Baal barnak wort-barrang nganyang karnya!”
Djin-djin-kwabba warranga Mary,
“Jesus boorda-koorlangweta”
26Nginda Elizabeth boodjari maar-keny mikara, Boolanga-Yira waangki-koorl djin-djin-kwabba Gabriel Nazareth-ak, karlamaya Galilee-kal. 27Baal barrang Boolanga-Yirakang warrinya mangak. Baalang ngoonoolong kwadja-yanga baalany Joseph-ang koort-maat-biny. Nidja mammarap djoowak Djelyib David-ang. Mangakang kol ‘Mary’. 28Djin-djin-kwabba koorl Mary kidji waangki, “Nakal noonak! Boolanga-Yira nyiny noonookyel kidji baal moorditj yanga-kwabba noonak!”
29Mary wayarn-djil, djin-djin-kwabba dwankiny, kidji baal waangki-djinang moodlooka baalang kaat-bwora.
30Djin-djin-kwabba waangki baal, “Mary! Yoowart wayarn! Boolanga-Yira yanga-kwabba noonany. 31Noonook boorda boodjari-biny kidji yidja nop, kidji noonook boorda-kolitj baalany ‘Jesus.’ 32Baal boorda moorditj. Baal boorda kolitj-yan ‘Boolanga-Yirakang Nop’. Boolanga-Yira waangki nidja. Baal boorda yira-yaaka Djelyib, baalang maam-inram David-mokiny. 33Kidji baal boorda nyiny Djelyib djoowakang Jacob-ang kalyakool. Baalang Boodjer boorda-yaaka kalyakool!”
34Mary waangki djin-djin-kwabba, “Ngany koolamata. Yarn nidja boorda edjena?”
35Djin-djin-kwabba waangki, “Kangya-Kooranyi boorda-koorl noonak kidji Boolanga-Yirakang moorditj boorda yira-malitji noonook. Nidja kooranyi koorlang boorda kolitj-yan ‘Boolanga-Yirakang Nop’. 36Noonook barrang-dwangka Elizabeth, noonang ngoonoolong? Moorta waangki nidja baal yoowart koorlang-yidja, yalga yeyi, baal boodjari maar-keny mikara - kidji baal kabarli. 37Yoowart noolonga nyiny naatj Boolanga-Yira yoowart kayar don.”
38“Ngany Boolanga-Yirakang yakin,” Mary waangki. “Nidja edjena-oola nganyak, moodlooka noonook waangki.”
Djin-djin-kwabba wort-koorl baalany.
Mary koorl Elizabeth-ang maya-maya
39Ngolanga, Mary kakatar kidji baal wort-koorl karlamaya kardakal Judea-kang. 40Mary bwora-koorl Zechariah-ang maya-maya, kidji baal waangki-kwabba Elizabeth. 41Elizabeth dwangka Mary-ang maaya, kidji yilak-yilak, baalang maawit marridja baalang doomboo-bwora. 42Kangya-Kooranyi moorartitj Elizabeth, kidji baal woola, “Boolanga-Yira boola-djil yanga-kwabba noonook, kardakor mandang yokaman, kidji baal yanga-kwabba koorlang, keny noonook boorda yidja!
43“Naadjil nidja moorditj noolong edjena nganyak, yeyi nganyang Birdiyarang ngaangk yoowal-koorl, yoowal-koorl djinangak nganyany? 44Narla nginda noonook waangki-kwabba nganyany, ngany dwangka noonook, kidji nganyang koorlang ngany-bwora djoorabiny bardang. 45Noonook djarnyak djoorab-djoorab, kaaditjiny Boolanga-Yirakang warrinya noonak boorda-edjena!”
Mary yanganan Boolanga-Yira
46Mary waangki:
“Nganyang koort yanganan Boolanga-Yira.
47Nganyang koortoomitj djoorab narla Boolanga-Yira
barrang nganyang ngandabat,
48narla baal barrang-dwangka nganyany, baalang wirt yakin!
Yeyi moortaman, baalap boorda-waangki ngany djoorab,
49narla Boolanga-Yira baal kwadja-don moorditj noolonga nganyang.
Baalang kol kooranyi.
50Baal ngorna-kwabba moortakak ngiyan woonya baalany kidji yaka baalang,
moorta djoowakang koora wer djoowakang yeyi.
51Baal kwadja-yiraman baalang mardayin maar,
kidji baalil yoorang-yoorang warma moorta,
moortaman wambadin kaaditjiny.
52Baal ngarda-barrang moorditj djelyiba yirap nyinyiny,
kidji baal barrang-yira wirt moorta.
53Baal kwadja-moorartitj koboorl-wirt moorta, baalapany yanginy kwabba noolonga,
yalga moorta boola boya-kadak, baalil waangki-wort-koorl baalapany,
baalapang maara bilyar.
54Baal barrang-yalgawa baalang warrinya, moodlooka baal warranga
ngalang maam-inrama,
kidji baal yoowal-koorl kidji baalil
maar-yanga baalang moorta Israel-ang.
55Baal kwadja-barrang-dwangka ngalany,
baal ngorna-kwabba Abraham-ak
kidji baalang mandang djoowaka kalyakool!”
56Mary naan-yaaka mo mila Elizabeth-al, kidji ngolonga,
baal wort-koorl baalang karlamaya.
John-Kakaloorniny koorlangweta
57Yeyi kedela koorl Elizabeth-ang maawitang. Baal yidja nop. 58Elizabeth-ang ngoonoolonga wer baalang babina, baalap dwangka nidja warda. Boolanga-Yira moorditj yanga-kwabba Elizabeth, kidji baalap mandang djoorab-abiny Elizabeth-ang.
59Ngolanga maar-koodjal kedela, moorta koorl maawitang kardjatinyang, alimarn Warriny waangki. Baalap koordook kolitjo baalany ‘Zechariah’, baalang maaman-mokiny. 60Yalga baalang ngaangk waangki, “Yoowart! Baalang kol ‘John’.” 61Ngarl baalap waangki baalany, “Yoowart noonookang ngoonoolonga kolitj-yan ‘John!” 62Karro baalap maar-waangki baalang maamanak. Baalap waangki-djinang baalany naatj kol baal koordook yango baalang nop.
63Zechariah ngakaka mili-mili kidji baal boordak, “Baalang kol ‘John’.” “Kai!” baalap mira. 64Winidjinbar, Zechariah kayar waangki karro, kidji baal malyak Boolanga-Yirany yangananiny. 65Moortaman wayarn-abiny, kidji nidja warda koorl mandang kardak boodjerang Judea-ang. 66Nginda moortaman dwangka nidja warda, baalap malyak kaaditjiiny kidji waangki-djinanginy, “Naatj nidja koorlang boorda-don?” Moortaman, baalap djinang Boolanga-Yirang mardayin nyiny koorlangal.
Zechariah yanganan Boolanga-Yira
67Kangya-Kooranyi yoowal-koorl Zechariah, John-ang maaman, kidji Kangya-Kooranyi moorartitj baalany. Zechariah waangki Boolanga-Yirakang Warda-Kwabba:
68 “Ngala boorda yanganan Birdiyar!
Baal Israel-ang Boolanga-Yira!
Baal kwadja-koorl baalang moortakak,
baalapany maar-yanginy kidji baalapany yalkaraniny.
69Boolanga-Yira kwadja-yanga ngalany baalang mardayin Nop.
Baal boorda barrang-ngandabat ngalany.
Baal David-ang djoowak, baalang yakin.
70Koora, baal warrin-yanga baalang Warda Marridjiny.
71Baal waangki nidja, baal boorda
barrang-ngandabat ngalany,
ngarl wara-wara moorta
yoowart kayar-bakatj ngalany kidji yardjang ngalany.
72Baal waangki nidja, baal boorda ngorna-kwabba ngalang maam-inramak,
kidji baal boorda barrang-dwangka baalang kooranyi warrinya,
mandang warrinya baal yanga baalapany
73-74Baal ngwidam waangki Abraham-ak, ngalang maam-inram.
Baal yanga baalang kooranyi warrin. Baal boorda
barrang-ngandabat ngalany
ngarl wara-wara moorta yoowart bakkan ngalany,
kidji ngarl ngala kayar-yaka Boolanga-Yirang, wayarn-birt.
75Ngarl ngala boorda nyiny kooranyi wer kwabba-djil, Boolanga-Yira-booram,
mandang kedelara ngalang ngandabatang.
76Nganyang koorlang, baalap boorda-kolitj noonookany,
‘Boolanga-Yirang Warda Marridjiny’.
Noonook boorda-koorl Birdiyar koodjookat kidji kakatar baalang djooroot,
77kidji noonook boorda-warrang baalang moorta nidja:
Boolanga-Yira boorda barrang-ngandabat baalapany
nginda baal nyinya-nyinya baalapang wara-doniny.
78Ngalang Boolanga-Yira yanga koort-kwabba kidji baal bedik-bedik.
Baal boorda barrang ngalang ngandabat, ngangk-mokiny yirabiny
79nginda ngangk moonakiny Boolanga Yirang Boodjer-yen,
moortamanak wininginy malitji mayartal noyitjang,
kidji baal boorda-barrang-yalgawa ngalang djena djoorootal nakalang.”
80Koorlang kwabba-djil maladja, mardayan yarlinal wer kwoyalangal. John naan-yaaka kwangkanal kwadjat kedela nginda baal barnak koorl moortakak Israel-ang.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.