YouVersion Logo
Search Icon

Matíô 1

1
Dɔ̀gɔ̀tì bɔ̀ nùàr Yeésò ké jomo
(Lûk 3:23-38)
1Hên né dɔ̀gɔ̀tì bɔ̀ nùàr Yeésò *Kristò. À né *ndùté ndùtù Davîd; Davîd né ndùté ndùtù Abrahâm.
2Abrahâm né tele Isâk; Isâk né tele Jakɔ̂b; Jakɔ̂b né tele Júdà bɔ́ bɔ̀ bei mé bɔ̀ dìm seèn; 3Júdà né tele Farésà bɔ̂ Jará, meí bɔɔ̀n né Tàmár. Farésà né tele Eserɔ̂m; Eserɔ̂m né tele Àrâm; 4Àrâm né tele Aminádàb; Aminádàb né tele Násɔ̀ŋ; Násɔ̀ŋ né tele Salomɔ̂ŋ; 5Salomɔ̂ŋ né tele Boájà; meì Boájà né Rahâb; Boájà né tele Obêd; meì Obêd né Rût; Obêd né tele Jésè;
6Jésè né tele mgbè Davîd. Davîd né tele Salomɔ̂ŋ; meì Salomɔ̂ŋ lé naâ veèh Yurî; 7Salomɔ̂ŋ né tele Roboâm; Roboâm né tele Abíà; Abíà né tele Àsâf; 8Àsáf né tele Jósáfà; Jósáfà né tele Jorâm; Jorâm né tele Osíà; 9Osíà né tele Joátàm; Joátàm né tele Àkásà; Àkásà né tele Èsékià; 10Èsékià né tele Manasê; Manasê né tele Amɔ̂ŋ; Amɔ̂ŋ né tele Josiâ; 11#2 Rois 24:14-15; 2 Chr. 36:10; Jér. 27:20#2 Rois 24:14-15; 2 Chr. 36:10; Jér. 27:20Josiâ né tele Jekoniâ bɔ́ bɔ̀ dìm seèn. Sâ né nàm mé bɔ́ lé sie njií naâ bɔ̀ *Iserálà bɔ̀ ké Babilɔ̂n teèn.
12Bɔ́ yeé sie njií gi aá bɔ̀ Iserálà bɔ̀ ké Babilɔ̂n sâ, Jekoniâ ŋar Sabatiêl; Salatiêl né tele Sorobábèl; 13Sorobábèl né tele Abiúdà; Abiúdà né tele Elíákìm; Elíákìm né tele Asôr; 14Asôr né tele Sàdɔ̂g; Sàdɔ́g né tele Akìm; Akìm né tele Eliyúdà; 15Eliyúdà né tele Eleasâr; Eleasâr né tele Matám; Matám né tele Jakɔ̂b; 16Jakɔ̂b né tele Josêf siì Marî. Marî né meì Yeésò. Bɔ́ Yeésò yilá cu né *Nùà Cɔ̀ŋ ndɔ.
17Yuoô ké jomo yoòr Abrahâm, nde ba mé Davîd né bɔ̀ mbei ŋaàr yulà cùɔ̀b nèà; yuo cuù mé Davîd, nde ba lè nàm mé bɔ́ lé sie njií naâ bɔ̀ huaán Iserálà ké Babilɔ̂n teèn sâ, né mbei ŋaàr yulà cùɔ̀b nèà; yuoò teèn sâ, nde wa mé ŋaàr Yeésò Nùà Cɔ̀ŋ, né cu mbei ŋaàr yulà cùɔ̀b nèà ndɔ.
Ŋaàr dé Yeésò *Kristò
(Lûk 2:1-7)
18 # Lûk 1:27 Bɔ́ lé ŋaár naâ Yeésò Kristò faá bèh mân: Meí seèn Marî lé naâ veèh Josêf; sâ bɔ́ sua kwaá née bú lòù ye. À ŋene, à baá mé lèì, sâ à née siíb kɔ́ ŋgwéeh ye; Cúcuí Ŋagâ lé ménâ bɔɔ́ naâ kɔɔ́. 19Josêf si seèn lé naâ nùà dùlà-Càŋ. À yeé ŋene aá ménâ, à gwàn ŋgwéh bú cie tueé sɔɔ̀m, à kaga lom aá ndòn, ye nyí nde né bú lè nábe ŋgɔɔ́n lɔɔ́. 20À yeé baá ménâ munó den, cìlì Càŋ Nùà Dueè ŋené yuo kelà toò seèn lè vuû, ye bú a: «Josêf, ndùté ndùtù *Davîd, té vèh. Wèh veèh yeè Marî doô weèh; à ma mé lèì hueêh ŋa né mé terreb Cúcuí Ŋagâ. 21#Lûk 1:31À nde né huaán dé siîb ŋar, wò yilá bú Yeésò, #1:21 Yeésò, mé ju hebreêh, tueé né ye: Càŋ Dueè né nùàr yili sɔm. à yili sɔm nde né dàm bɔ̀ dé seèn te veên bɔɔ̀n kɔɔ́.»
22Sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te yuo faá Càŋ lé tueé keéh naâ sònò sòn-seèn déì nɔ, ye: 23#Es. 7:14«Mbò yàgà déì nde né lèì weh, à ŋar huaán dé siîb, bɔ́ yilá bú Èmánuèl.» Èmánuèl sâ tueé né ye: Càŋ baá ká lètenè beèh.
24Josêf nyimé yuoô ndɔ, à bɔɔ́ faá cìlì Càŋ Nùà Dueè tueé naâ bú nɔ: bɔ́ colo haá bú veèh seèn. 25#Lûk 2:21Bɔ́ bú ka ndagá bílí ŋgwéh, méménâ tɔ́g Marî yeé ŋar aá, Josêf yilá huaán Yeésò ndɔ.

Currently Selected:

Matíô 1: mcu

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy