YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
Ni³ jmøi¹guǿi¹ ca¹lø¹chián¹ dsa² jmo¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³
1Jmai³ lah¹ni³ ma²chian² dsa² jmo¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ma²guǿ¹² dsa² héi² quianh¹³ Diú¹³ dsa² juanh¹². Lán¹² báh³ dsa² Diú¹³ hŋiah¹²dsa. 2Jmai³ lah¹ni³ ma²guǿ¹² dsa² héi² quianh¹³ Diú¹³. 3Dsa² héi² báh³ ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹lø¹chí¹. Ha¹chi² ca¹lø¹chí¹ jin³ he² ju³ hi² tsa¹ca¹jmo¹ dsa² héi². 4Dsa² héi² cuø¹² bí² hi² li¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² Diú¹³. Di³ hi² lah¹jøng² báh³ jmo¹² hi² taih¹² juu¹² ja³ŋi¹nio¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 5Taih¹² juu¹² ja³ŋi²nio³dsa ju³lah lǿa¹² cøng² si² taih¹² ja³neng². Jøng² tsa¹tiúh¹ dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ jmo¹ hi² néng¹ juu¹².
6Jøng² ca¹lø¹chián¹ jan² dsa² tsen² Juan, dsa² ca¹hia¹ Diú¹³. 7Ca¹lø¹chián¹ Juan mi³jøng² tsih¹dsa jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² héi², dsa² jmo¹² taih¹² juu¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² hé² dsa² jmøi¹guǿi¹ jǿg³ quiah¹² dsa² héi². 8Ha¹chi² lán¹² Juan hŋiah¹² dsa² jmo¹² taih¹² juu¹². Cónh¹ jín³ hi² lán¹²dsa dsa² tsih¹ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² héi², 9dsa² na¹ bíh³ li¹chian² jmøi¹guǿi¹, dsa² jmo¹² hi² lah¹dsóh² taih¹² dsio¹ juu¹² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹.
10Ma²chian² báh³ dsa² héi² jmøi¹guǿi¹, dsa² ca¹jmo¹ ca¹lø¹chí¹ jmøi¹guǿi¹. Cónh¹jøng² tsa¹ca¹lø¹cuai¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 11Ca¹lø¹chián¹dsa jøa³ ja³tiogh³ dsa² quián¹²dsa. Cónh¹jøng² tsa¹ca¹hiei¹ dsa² héi². 12Jøng² ju³ná³ hein² dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹hie¹dsa dsa² héi², hi² ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² dsa² héi², jøng² ca¹cuúh¹ dsa² héi² bí² hi² lén²dsa jong¹² Diú¹³. 13Di³ a¹jáng¹ ju³ hi² lén²dsa jong¹² Diú¹³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² li¹chian² jong¹²dsa. Diú¹³ báh³ jmo¹ hi² lén² jong¹²dsa hŋiah¹²dsa.
14Jøng² dsa² jmo¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ héi² ca¹lán¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹u¹guu¹dsa jøa³ ja³tiagh³ jniang³. Lán¹²dsa dsa² dsio¹ dsǿa¹², dsa² té¹² jag³. Ca¹ne¹³ jnieh³ hi² hiug¹² juanh¹²dsa, hi² lán¹²dsa hŋiah¹² ca²mǿi² ja³ŋiúh³ Jmi² jniang³. 15Ca¹he¹ Juan jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa:
―Dsa² héi² báh³ hia¹²jni mi³ca¹juúh¹jni: “Hi² jií¹ jan² dsa² tø¹chi³quë́¹, dsa² lán¹² dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ jní². Di³ hi² ma²chian²dsa niúh¹ jín³ hi² ca¹lø¹chián¹ jní²,” ―ca¹juúh² Juan.
16Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ dsǿa¹² ja³ŋiúh³ Diú¹³ héi². Tsug¹² ca¹jmo¹dsa hi² dsio¹ ja³cog² ca¹lah¹jái¹ jniang³. 17Ca¹jmo¹ hlai³ Moisés hi² ca¹lø¹ne³ jniang³ lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ca¹jmo¹ Jesucristo hi² ca¹lø¹ne³ jniang³ hi² dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³, hi² lah¹dsóh² té¹² jag³dsa. 18Ha¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ ma²ca¹jë́² Diú¹³. Jan² ja³ŋiúh³dsa héi², dsa² guǿ¹² cog² Diú¹³, ma²ca¹mi³léi¹³ ha²lah lán¹² Diú¹³.
Jǿg³ ca¹téng² Juan
(Mt. 3.11-12; Mr. 1.7-8; Lc. 3.15-17)
19Lah¹la² lǿa¹² jǿg³ ca¹juúh² Juan mi³ca¹dsi¹lé² jmi²dsa² quianh¹³ dsa² levita, dsa² mi²hog¹³ jmi²dsa². Di³ ca¹dsi¹lé²dsa ja³tsenh¹³dsa, hi² ca¹tsei¹ dsa² judío tiogh³ jøa³juøi² Jerusalén. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Juan:
―¿Hein² dsa² lanh¹²hning? ―ca¹juúh² dsa² héi².
20Jøng² ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹² Juan, ca¹juúh²dsa:
―Héi¹ jní², dsa² lán¹² Cristo ―ca¹juúh²dsa.
21Jøng² ca¹juúh² jmi²dsa² quianh¹³ dsa² levita:
―¿Hein² dsa² lanh¹²hning jøng²? ¿Lanh¹³hning hlai³ Elías, dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jiúgh²dsa? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Juan:
―Ha¹chi² lán¹²jni dsa² héi², mi³né³ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² jmi²dsa² calah:
―¿Lanh¹³hning dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ jií¹? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Juan:
―Ha¹chi² lán¹²jni dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa.
22Jøng² ca¹ŋai¹ jmi²dsa² jin³ cøng² jǿg³. Ca¹juúh²dsa.
―¿Hein² dsa² lanh¹²hning lah¹dsóh²? Hniuh¹² quín³ jnieh³ jǿg³ dsøg¹² juu¹² ja³quiah¹³ dsa² ca¹tsei¹ jnieh³. ¿Hein² dsa² lanh¹²hning, juúh³hning hŋiah¹²? ―ca¹juúh²dsa.
23Jøng² ca¹juúh² Juan:
―Lán¹²jni jan² dsa² hløah¹² tí² juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, dsa² juúh²: “¡Jmo³ cu¹dsøg¹² juu¹² ja³ŋøa¹ Juu¹³ jniang³!” ju³lah rø²juúh² si² ca¹jmo¹ hlai³ Isaías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih² ―ca¹juúh² Juan.
24Dsa² fariseo báh³ dsa² ca¹tse¹ dsa² héi², dsa² dsii¹² jǿg³ quianh¹³ Juan. 25Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²:
―¿He² løa¹ chiogh¹²hning dsa² jmøi² chi²júh² tsa¹lanh¹²hning Cristo ho¹ ju³ hlai³ Elías, ho¹ ju³ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jií¹ héi²? ―ca¹juúh²dsa.
26Jøng² ca¹juúh² Juan:
―Jmáh¹lah jmøi² báh³ chiog¹²jni hniah¹². Cónh¹jøng² hiúg³ jan² dsa² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹², dsa² tsa¹cueh¹² hniah¹², 27dsa² jií¹ tø¹chi³quë́¹ cónh¹ jín³ jní². Tsa¹lë́²jni ta³tén¹³jni tsøh³jni løg² dsǿ² tai³ dsa² héi² ―ca¹juúh² Juan.
28Jøa³ juøi² Betania ca¹løa¹ lah¹jøng², juøi² neng¹² tø¹hŋoh¹³ chi³jmøi² Jordán, ja³mi³chiog¹² Juan dsa² jmøi².
Lán¹² Jesús ju³lah lán¹² jan² jah¹chih²
29Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³, ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³tsenh¹³ Juan. Jøng² ca¹juúh² Juan mi³ca¹jë́²dsa Jesús:
―Jai³lah, dsa² ná¹² báh³ lán¹² ju³lah lán¹² jan² jah¹chih² cuan¹² Diú¹³, jáh² jŋëh¹dsa. Mi³jøng² hen¹ dsǿg³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 30Dsa² ná¹² báh³ dsa² ca¹hia¹jni mi³ca¹juúh¹jni jǿg³ la²: “Jií¹ jan² dsa² tø¹chi³quë́¹, dsa² hiug¹² jín³ juanh¹² cónh¹ jín³ jní². Di³ ma²chian² dsa² héi² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹lø¹chián¹ jní².” 31Ha¹chi² guiang³jni lah¹jiá¹² hein² dsa² lán¹² dsa² héi². Cónh¹jøng² huu¹³ jøng² ma²ca¹guio¹jni hi² ca¹chiog¹jni hniah¹² jmøi². Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹², dsa² israel, hein² dsa² hi² lán¹²dsa.
32Jøng² ca¹juúh² Juan calah:
―Ca¹jái¹jni. Ca¹siog² jmi²dsí² han¹³ juu¹² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Jní² jmi²dsí² ju³lah jniá² jan² jug². Jøng² ca¹jŋi¹ jmi²dsí² ni³ quiah¹² Jesús. 33Ha¹chi² guiang³jni hŋiéng¹jni lah¹jiá¹² hein² dsa² lán¹² dsa² héi². Jøng² ca¹tsáih¹ Diú¹³ jní², dsa² ca¹tsei¹ jní², hi² chiog¹²jni hniah¹² jmøi², ca¹juúh²dsa: “Dsa² héi² báh³ dsa² tí² jmi²dsí² han¹³ quiánh² hniah¹², dsa² janh³hning hi² siog¹ jmi²dsí², hi² jŋi¹ jmi²dsí² ni³ quiah¹²,” ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹ jní². 34Jøng² ma¹ca¹jái¹jni lah¹jøng². Hi² jøng² cuø¹²jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² ná¹² hi² lah¹dsóh² lán¹²dsa jong¹² Diú¹³ ―ca¹juúh² Juan.
Dsa² lah¹ni³ ca¹lø¹quián¹² Jesús
35Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³, ma²tsenh¹² Juan calah, quianh¹³ og¹ dsa² quianh¹³dsa. 36Jøng² mi³ca¹jë́² Juan Jesús, hi² ŋøa¹²dsa cøg¹² ja³jøng², ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa:
―Jai³lah, dsa² ná¹² báh³ lán¹² ju³lah lán¹² jan² jah¹chih² cuan¹² Diú¹³, jáh² jŋëh¹dsa ―ca¹juúh² Juan.
37Mi³ca¹nǿng² dsa² quianh¹³ Juan jǿg³ jøng², ca¹ŋi¹lé²dsa dsen¹³ cah³ Jesús. 38Jøng² mi³ca¹jénh¹ Jesús, ca¹jë́²dsa dsa² mi³quianh¹³ Juan héi². Jøng² ca¹juúh²dsa:
―¿He² hnøngh² hniah¹²? ―ca¹juúh² Jesús.
Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²:
―Rabí (hi² hniu¹dsa juúh²dsa: Tøa¹²), ¿ha² tøah¹ ŋíh²hning? ―ca¹juúh²dsa.
39Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní². Ma¹ne¹³ cøng² ja³quieg¹ ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús juu¹² ja³quiah¹³dsa. Ca¹jái¹dsa ja³jøng². Jøng² ca¹túgh²dsa ja³jøng² cøng² huu². Di³ ma²tǿ² cónh¹ hein¹³ quiún² ta¹ca¹hlég². 40Andrés báh³ tsen² jan² dsa² mi³quianh¹³ Juan héi², dsa² ca¹ŋi¹lé² quianh¹³ Jesús jmai³ jøng². Lán¹² Andrés roh¹³ Simón Pedro. 41Dsø¹juu¹² jøng² ca¹ŋi¹hniah¹² Andrés roh¹³dsa, dsa² tsen² Simón héi². Jøng² mi³ca¹dsanh¹²dsa roh¹³dsa, ca¹juúh²dsa:
―Ma²na²ne¹³ jnieh³ dsa² lán¹² Mesías dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ tse¹ Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. (Mesías hniu¹dsa juúh²dsa: Cristo.)
42Jøng² ca¹jiag¹dsa Simón juu¹² ja³ta¹ni¹ Jesús. Jøng² mi³ca¹jë́² Jesús Simón, ca¹juúh²dsa:
―Simón báh³ tsenh²hning, ja³ŋiúh³ Jonás. Jøng² li¹tsenh²hning calah Cefas ―ca¹juúh²dsa, hi² hniu¹dsa juúh²dsa Pedro.
Ca¹tǿh¹ Jesús Felipe quianh¹³ Natanael
43Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³ ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³tén¹² Galilea. Mi³ca¹dsiég¹dsa, ja³jøng² ca¹jë́²dsa Felipe. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―¡Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní²! ―ca¹juúh² Jesús.
44Betsaida báh³ tsen² juøi² ja³chian² Felipe. Jø¹² bíh³ ja³jøng² chian² Andrés quianh¹³ Pedro. 45Jøng² ca¹ŋi³hniah¹² Felipe Natanael. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―Ma²ca¹jén² jnieh³ dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jií¹ héi², dsa² ca¹hia¹ hlai³ Moisés quianh¹³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih², ju³lah rø²juúh² si² quiah¹²dsa. Jesús báh³ héi², ja³ŋiúh³ José, dsa² chian² Nazaret ―ca¹juúh² Felipe.
46Jøng² ca¹juúh² Natanael, ca¹tsáih¹dsa Felipe:
―¡Tsa¹lë́²jni hi² lé² li¹chian² jan² dsa² dsiog¹ jøa³juøi² Nazaret, mi³né³! ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Felipe:
―Ma¹ne¹³ di³ cøng² ―ca¹juúh²dsa.
47Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa. Mi³ca¹jë́² Jesús Natanael, ca¹juúh²dsa:
―Jai³lah. Dsa² já¹² ná¹² lah¹dsóh² lán¹² jan² dsa² dsiog¹ quián¹² dsa² israel, dsa² tsa¹hniu¹ jin³ he² jǿg³ tø³jǿg³ ―ca¹juúh²dsa.
48Jøng² ca¹juúh² Natanael:
―¿Ha²lah dsio¹ cuaih¹²hning jní²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Ca¹jan³jni hning² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹tǿh¹ Felipe hning², ja³mi³ŋíh²hning huu¹³ hma² higo ―ca¹juúh²dsa.
49Jøng² ca¹juúh² Natanael:
―Tøa¹², lanh¹²hning jong¹² Diú¹³. Lanh¹²hning rai¹³ quián² jnieh³, dsa² israel ―ca¹juúh²dsa.
50Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¿Lah³té¹² hi² héh²hning jǿg³ quieg¹ jní² ni³ huu¹³ hi² na²juúh¹jni hi² ca¹jan³jni hning² ŋíh²hning huu¹³ hma² higo? Di³ na¹ bíh³ jáih³hning ja³jmo³jni hi² ué² hi³méh¹ ―ca¹juúh² Jesús.
51Jøng² ca¹juúh² Jesús calah:
―Lah¹dsóh² juǿi²jni hning²: Jmai³ chi³quë́¹ jáih³hning ja³nií² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Jah³hning ángeles quián¹² Diú¹³ tsø²siúg²dsa ni³ quieg¹ jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning ―ca¹juúh² Jesús.

Currently Selected:

SAN JUAN 1: cpa

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy