YouVersion Logo
Search Icon

SAN MATEO 1

1
Dsa² canh¹³ quián¹² Jesucristo
(Lc. 3.23-38)
1Lah¹la² báh³ lǿa¹² si² ja³ni³ton¹² dsa² hóg¹ quián¹² Jesucristo, tsø³jong¹³ hlai³ David, tsø³jong¹³ hlai³ Abraham. 2Lán¹² Abraham ti³jmi² Isaac. Lán¹² Isaac ti³jmi² Jacob. Lán¹² Jacob ti³jmi² Judá ca¹lah¹quianh¹³ roh¹³dsa. 3Lán¹² Judá ti³jmi² Fares quianh¹³ Zara. (Tamar báh³ lán¹² mi³chiég³dsa.) Lán¹² Fares ti³jmi² Esrom. Lán¹² Esrom ti³jmi² Aram. 4Lán¹² Aram ti³jmi² Aminadab. Lán¹² Aminadab ti³jmi² Naasón. Lán¹² Naasón ti³jmi² Salmón. 5Lán¹² Salmón ti³jmi² Booz. (Rahab báh³ lán¹² mi³chiég³dsa.) Lán¹² Booz ti³jmi² Obed. (Rut báh³ lán¹² mi³chiég³dsa.) Lán¹² Obed ti³jmi² Isaí. 6Lán¹² Isaí ti³jmi² rai¹³ David.
Lán¹² rai¹³ David ti³jmi² Salomón. (Mi³lán¹² mi³chiég³ Salomón hio¹³ quián¹² hlai³ Urías.) 7Lán¹² Salomón ti³jmi² Roboam. Lán¹² Roboam ti³jmi² Abías. Lán¹² Abías ti³jmi² Asa. 8Lán¹² Asa ti³jmi² Josafat. Lán¹² Josafat ti³jmi² Joram. Lán¹² Joram ti³jmi² Uzías. 9Lán¹² Uzías ti³jmi² Jotam. Lán¹² Jotam ti³jmi² Acaz. Lán¹² Acaz ti³jmi² Ezequías. 10Lán¹² Ezequías ti³jmi² Manasés. Lán¹² Manasés ti³jmi² Amón. Lán¹² Amón ti³jmi² Josías. 11Lán¹² Josías ti³jmi² Jeconías ca¹lah¹quianh¹³ roh¹³dsa. Dsa² héi² mi³chian² jmai³ ca¹tai¹ dsa² chian² Babilonia dsa² israel juu¹² go²dsa.
12Mi³ca¹løa¹ lah¹jøng², ca¹lø¹chián¹ Salatiel, ja³ŋiúh³ Jeconías. Lán¹² Salatiel ti³jmi² Zarobabel. 13Lán¹² Zorababel ti³jmi² Abiud. Lán¹² Abiud ti³jmi² Eliaquim. Lán¹² Eliaquim ti³jmi² Azor. 14Lán¹² Azor ti³jmi² Sadoc. Lán¹² Sadoc ti³jmi² Aquim. Lán¹² Aquim ti³jmi² Eliud. 15Lán¹² Eliud ti³jmi² Eleazar. Lán¹² Eleazar ti³jmi² Matán. Lán¹² Matán ti³jmi² Jacob. 16Lán¹² Jacob ti³jmi² José, dsa² ŋioh¹² quián¹² María, mi³chiég³ Jesús, dsa² tǿh²dsa Cristo.
17Hi² jøng² lán¹² hlai³ David ja³ma²guia¹tón² dsieg³ hlai³ Abraham. Ni³ jøng² mi³ca¹tǿ² ja³ca¹tai¹ dsa² chian² Babilonia dsa² israel juu¹² go²dsa, ma²ca¹lø¹chián¹ Jeconías, dsa² lán¹² ja³ma²guia¹tón² dsieg³ Salomón, ja³ŋiúh³ hlai³ David. Jøng² lán¹² Jesús ja³ma²guia¹tón² dsieg³ Jeconías.
Ca¹lø¹chián¹ Jesucristo
(Lc. 2.1-7)
18Lah¹la² báh³ ca¹lø¹chián¹ Jesucristo: Mi³ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jian¹ José María, dsa² lén² mi³chiég³ Jesús, jøng² ca¹can¹ María guing² quianh¹³ hi² ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Ni³ jøng² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹jiag¹ José, ca¹lø¹lén¹³ María hi ma²quian¹²dsa guing². 19Jøng² dsa² hniu¹ ju³lah lǿa¹² lei¹³ báh³ José. Hi² jøng² lë́²dsa mi³hén²dsa jǿg³ quiah¹²dsa quianh¹³ María. Cónh¹jøng² mi³jmo¹dsa lah¹jøng² ja³tsa¹léi¹³. Di³ tsa¹hniu¹dsa cán² María ju²hiíh¹. 20Lah¹jøng² mi³dsø²jiag¹² dsǿa¹² José, mi³ca¹quë¹dsa jan² ángel quián¹² Juu¹³ jniang³. Jøng² ca¹juúh² ángel:
―José, tsø³jong¹³ hlai³ David, tsa¹jmóh³hning ju²hí³ dsøa¹² hi² janh¹³hning María, mǿ² quiánh² hning². Di³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ ca¹jmo¹ hi² ma²quian¹² María guing². 21Li¹chian² jan² guing² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. Tøah¹³hning guing² héi² Jesús. Lah¹jøng² li¹tsen² guing². Di³ liúg² guing² dsa² go²dsa dsag³ hi² ni³re²dsa ―ca¹juúh² ángel.
22Ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² ca¹løa¹, mi³jøng² li¹hian¹² jǿg³ la² quiah¹² Juu¹³ jniang³, jǿg³ ca¹he¹ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹juúh²dsa:
23Jan² tsih² mǿ² hmë́², cán²dsa jan² guing².
Li¹chian² jan² guing² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa.
Li¹tsen² guing² héi² Emanuel,
hi² hniu¹dsa juúh²dsa: Diú¹³ quianh¹³ jniang³.
24Jøng² mi³ca¹ŋié¹ José, ca¹mi¹ti¹dsa jǿg³ cónh¹ lǿa¹² héh¹ ca¹jmo¹ ángel quián¹² Juu¹³ jniang³. Jøng² ca¹jian¹dsa María. 25Di³ tsa¹ca¹hlanh¹dsa María ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹lø¹chián¹ guing² ne¹³ quián¹²dsa. Jøng² ca¹tǿh¹ José guing² Jesús.

Currently Selected:

SAN MATEO 1: cpa

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy