YouVersion Logo
Search Icon

MATEO 1

1
Ang Kagikan ni Jesu-Cristo
(Luc. 3:23-38)
1Ang listahan sa kagikan ni Jesu-Cristo, kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham.
2Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, ug si Isaac ang amahan ni Jacob, ug si Jacob ang amahan nila ni Juda ug sa iyang mga igsoong lalaki, 3ug si Juda ang amahan nila ni Peres ug ni Zera kang Tamar, ug si Peres ang amahan ni Esrom, ug si Esrom ang amahan ni Aram, 4ug si Aram ang amahan ni Aminadab, ug si Aminadab ang amahan ni Naason, ug si Naason ang amahan ni Salmon, 5ug si Salmon ang amahan ni Boas kang Rahab, ug si Boas ang amahan ni Obed kang Ruth, ug si Obed ang amahan ni Jesse, 6ug si Jesse ang amahan ni David nga hari.
Ug si David mao ang amahan ni Solomon sa asawa ni Urias, 7ug si Solomon ang amahan ni Rehoboam, ug si Rehoboam ang amahan ni Abias, ug si Abias ang amahan ni Asa, 8ug si Asa ang amahan ni Jehosafat, ug si Jehosafat ang amahan ni Joram, ug si Joram ang amahan ni Uzias, 9ug si Uzias ang amahan ni Jotam, ug si Jotam ang amahan ni Ahas, ug si Ahas ang amahan ni Hesekias, 10ug si Ezequias ang amahan ni Manases, ug si Manases ang amahan ni Amos, ug si Amos ang amahan ni Josias, 11#2 Hari 24:14-15; 2 Cron. 36:10; Jer. 27:20.ug si Josias ang amahan nila ni Jeconias ug sa iyang mga igsoong lalaki, sa panahon sa pagkabihag ngadto sa Babilonia.
12Ug tapos mabihag ngadto sa Babilonia: si Jeconias mao ang amahan ni Selatiel, ug si Selatiel ang amahan ni Zerubabel, 13ug si Zerubabel ang amahan ni Abiud, ug si Abiud ang amahan ni Eliakim, ug si Eliakim ang amahan ni Azor, 14ug si Azor ang amahan ni Zadok, ug si Zadok ang amahan ni Akim, ug si Akim ang amahan ni Eliud, 15ug si Eliud ang amahan ni Eleasar, ug si Eleasar ang amahan ni Matan, ug si Matan ang amahan ni Jacob, 16ug si Jacob ang amahan ni Jose nga bana ni Maria nga mao ang nanganak kang Jesus nga gitawag ug Cristo.
17Busa ang tanang kaliwatan sukad kang Abraham hangtod kang David napulo ug upat ka kaliwatan ug sukad kang David hangtod sa pagkabihag ngadto sa Babilonia, napulo ug upat ka kaliwatan, ug sukad sa pagkabihag ngadto sa Babilonia hangtod kang Cristo, napulo ug upat ka kaliwatan.
Ang Pagkatawo ni Jesu-Cristo
(Luc. 2:1-7)
18 # Luc. 1:27. Ug ang pagkatawo ni Jesu-Cristo nahitabo sa ingon niini: Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslonon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-ipon, nakaplagan siya nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. 19Ug si Jose nga iyang bana, tungod kay matarong man siya ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahukom sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. 20Apan samtang naglaraw siya sa pagbuhat niini, dihay usa ka anghel sa Ginoo nga mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, “Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. 21#Luc. 1:31.Manganak siya ug usa ka batang lalaki, ug siya imong nganlan ug Jesus, kay siya mao ang moluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.” 22Kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon,
23 # Isa. 7:14 (LXX). “Tan-awa, usa ka ulay magsabak ug manganak sa usa ka bata nga lalaki,
ug ang iyang ngalan tawgon ug Emmanuel”
(nga nagkahulogan: Ang Dios uban kanato). 24Busa sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, gibuhat niya ang gisugo kaniya sa anghel sa Ginoo ug gipangasawa niya si Maria. 25#Luc. 2:21. Apan si Jose wala makighilawas kaniya hangtod nga gipanganak ni Maria ang usa ka bata nga lalaki, ug iyang ginganlan siya ug Jesus.

Currently Selected:

MATEO 1: ABCEB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy