YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 1

1
Luruungo lwe bakuuka ba Yesu
(Luka 3.23-38)
1Buurone bwe luruungo lwe bakuuka ba Yesu Kristo, umwitsukhulu wa Dawudi, umwitsukhulu wa Iburayimu. Khukhwaama khu Iburayimu khukhwoola khu Dawudi, luruungo nilwo luno. 2Iburayimu asaala Isaaka, Isaaka wasaala Yakobo, Yakobo wasaala Yuda ni babandaaye.
3Yuda wasaala Perezi ni Zela mu mukhasi Tamali, Perezi wasaala Kezironi, Kezironi wasaala Ramu, 4Ramu wasaala Aminadabu, Aminadabu wasaala Nahasoni, Nahasoni wasaala Salumoni 5Salumoni wasaala Bowazi mu mukhasi Rakabu, Bowazi wasaala Obedi mu mukhasi Ruse, Obedi wasaala Yese, 6#2 Bay 24.14,15; 2 Kim 36.10; Yer 27.20ni Yese naye wasaala Dawudi umuyiinga. Khukhwaama khu Dawudi khukhwoola khu bifukhu khweesi babaandu ba Isiraeli baawuyisibwila bayilibwa i Babulooni; luruungo nilwo luno: Dawudi asaala Solomoni, mu mukhasi uwaba mukha Uriya. 7Solomoni wasaala Rehobowamu, Rehobowamu wasaala Abiya, Abiya wasaala Asa, 8Asa wasaala Yehosofati, Yehosofati wasaala Yolamu, Yolamu wasaala Uziya, 9Uziya wasaala Yosamu, Yosamu wasaala Ahazi, Ahazi wasaala Kezekiya.
10Kezekiya wasaala Manase, Manase wasaala Amoni, Amoni wasaala Yosiya. 11Yosiya wasaala Yehoniya ni babandaaye mu bifukhu byeesi baawuyisibwa khuutsya i Babulooni. 12Lwanyuma lwe khuwuyisibwa khuutsya i Babulooni, Yehoniya wasaala Seyaluteli, Seyaluteli wasaala Zerubabeli, 13Zerubabeli wasaala Abiudi, Abiudi wasaala Eliyakimu, Eliyakimu wasaala Azoli, 14Azoli wasaala Zadoki, Zadoki wasaala Akimu, Akimu wasaala Eliudi, 15Eliudi wasaala Eliyazari, Eliyazari wasaala Matani, Matani wasaala Yakobo, 16Yakobo wasaala Yusufu, uwaba umuseetsa wa Malyamu, maayi wa Yesu, ulaangibwa Kristo.
17Kiryo kimiboolo kyoosi khukhwaama khu Iburayimu khukhwoola khu Dawudi, kili liikhumi na kine. Ni khukhwaama khu Dawudi khukhwoola khu khuwuyisibwila i Babulooni, kimiboolo liikhumi na kine. Ni khukhwaama nga ni baawuyisibwila i Babulooni nakyo kimiboolo liikhumi na kine, khukhwoola khu khusaalikha khwa Yesu Kristo.
Khuusaalikha khwa Yesu Kristo
(Luka 2.1-7)
18 # Luka 1.27 Khuusaalikha khwa Yesu Kristo khwaba musaambo yino: Maayi weewe Malyamu n'aba nga ashikanikhisibwa ni Yusufu, nga bashiili khuyilana ta, aanyoolekhana nga ali shisoombo sh'Omwoyo Umukhosefu. 19Ne lwekhuuba Yusufu umuseetsa weewe abe ali umusaani umukwalaafu, waalekha khukana amuwaambise kamaŋaanyu mu baandu ta, aryo kila ambaasa khuumulekha mu shimoonyo.
20Ne n'aaba ali khukhwaambaasa aryo, malayika w'Omukasya wamubonekhela mu marooro, nga amuloma ari, “Yusufu, umwitsukhulu uwa Dawudi, ukharya khuuyila Malyamu nga umukyelema woowo ta, lwekhuuba shisoombo sheesi ali nasho shili sh'Omwoyo Umukhosefu. 21#Luka 1.31Alisaala umwaana umusiinde, ni nawe ulimutwiikha lisiina uri Yesu, lwekhuuba niye uliwonesa babaandu beewe khukhwaama mu byoonako byaabwe.”
22Bino byoosi byabawo khukhwoolelesa bibyalomewa n'Umukasya mu muŋoosi biri; 23#Isay 7.14“Bona, umukhaana uli indungubaasi aliba shisoombo asaale umwaana umusiinde, balimutwiikha lisiina bari Imanueli,” lilimanyisa liri, Wele ali ni nafwe.
24Yusufu n'asiisiimukha mwiilo, waakhola sheesi malayika w'Omukasya aamuloma, waayila Malyamu ingo nga umukyelema weewe. 25#Luka 2.21Ne niye s'etubaasakho ni naye ta khukhwoolesa n'asaala umwaana weewe umusiinde, ni Yusufu waamutwiikha lisiina Yesu.

Currently Selected:

Matayo 1: LPE

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy