YouVersion Logo
Search Icon

Matiyò 2

2
Ghɨt a tofana lo a wu lùk afa yuchwî fwo, ben hi yen a Jisòs
1Ghɨ tì bwɨ Jisòs yi tèk yi Betùlùhêm atɨ̂n à lak yi Jùdiyà, Helòd mô fə̀n a yu mefû. Ghɨt a tofana ale lo a bàh a tu lak afâ yuchwî fwo, ben a Jèlusalèm, Ghɨt a tofana: Ghɨna ndùku taŋa gha a mu jèn. 2hì bufa nâ, “Wan we ghɨ bwɨ na wù ləmà kwok te fə̀n à Jûs lâ? Ghàh ti yen njə̂nfù wun fu a bàh afa yuchwî fwo ben hi kokhe wûn.”
3Ni te fə̀n Helòd ywo gha yin ni, gha tɨni fumhi wûn nâ haŋaŋ nì ghɨt à jɨ̀m a Jèlusalèm. 4Wù toŋa yûŋtì ngàŋsu ndâ Fùyènsu nì chichàsu saksu buf ha ghɨna na, ghɨ ndùku mô hi bwɨ afa Klistù we agha.
5Ghɨna fîsì ha wun na, “Ghɨ ndùku kəta hi bwə wûn a Betùlùhêm, yi lak yi Jùdiyà. Fòktìsù Fùyènsu chiksu tì nyak na: 6‘Ha ghàn ghɨt a Betùlùhêm, atɨ̂n à bàh à lak yi Jùdiyà, hi khə na tèk yani fi wijə luk wu tetanu hakoh, atɨ̂n à bàh tu lak afa tu saka Jùdiyà, beka wùt sakana nè fwolò a ghàn a fùtɨ̂n ma wù bê gan tòknà ha ghɨt a ma Isalì.’”
7Helòd kə wu yu toŋa ghɨt a tofa ghê hì nyamte bufa ha ghɨna yu we njə̂n fîn ye fwo atɨ̂n. 8Ghɨna fôktì, wù tum ghɨna a Betùlùhêm jis na, “Ghàn yen ma ghàn tòkà khɨŋ wan àtɨ̂n. Ghàn ki yên, ghàn kaha ben fôktì ha mu ma mu nê boŋà yê kokhi wûn.”
9-10Te fə̀n tì jìsa ni, ghɨna lô yen tan a wu lum kaha yen njə̂n fê a bàh afa yuchwî fwo, fu lo hì yênà a ghɨna ashyə̂, yen timi a tô ndâ afa wan we ndùku mô atɨ̂n. Te ghɨna tì kaha yena njə̂n fîn ni, lun nì saŋlînì chiki. 11Ghɨna lyi yen a ndâ yen wan àtɨ̂n nì nè wùn Mèli, tum sù ngwuk a wun ashyə̂, kokhi wûn, yêntì bàlìsu ghɨna su, fihi fo fotu a mô gûl, leŋi nì yuhì yìlè a toŋte na mêt.
12Ghɨna lo hi yênà a ghɨna yi lak chyâ wu lum wu lô beka Yènfù tî chîhì ha ghɨna a jem na kə ghɨna nè kaha chyâ lumu a fə̀n Helòd.
Josèf tet yen nì Jisòs a Ijìb
13À ndùku mô te ghɨt a tofana tɨna kaha lo, anjèl à Bâba ben ha Josèf a jem jis ha wun na, “Lòtî ma wò lyi wan wûn nì nè wûn ma wò tet à yen a Ijìb beka Helòd khɨŋa hi ywe wan àtɨ̂n. Ghàn yen ghàn faŋ kə afû hi bè tàn a wu tuk afa mu bè jîsà na ghàn kahà ben.”
14Kə wu yu afu ntuksu Josèf lôtì lyi wan àtɨ̂n nì nè wûn, tet yen a Ijìb, 15ghɨna yen faŋ kə afû hi tàn a wu tuk afa Helòd tì kpo. Yìna ni tì gan ni, hi lunhe gha ye Yènfù tì jìsa na, “Mu ti toŋa wâ mù a Ijìb na wù ben.”
Fə̀n Helòd ywiti wan a lɨmànà
16Te Helòd tì yena na ghɨt a tofana ghe ti lehi wûn, gha tɨni yaf wun nâ haŋaŋ. Wù chyâhì yi sâk na ghɨ yê ywiti mwəlà mù lɨmà a Betùlùhêm nì a tu tèk afa tu bakhe bê afû nâ mù jɨ̀m, hi yìmì ha ghê ghɨ bwɨ kə wu yu nì hi kwok a chem nì ghê ghɨ mô lɨ̂m wù bà. Wù fəknà wu yu hi yè tàn mwəlà a lɨ̀m wù bà kum yu we ghɨt a tofana ghe tì be fokte ha wun yu we njə̂n fe tì fwo atɨ̂n.
17Yi gan kə te fòktì wù chìk Jèlìmayà tì jìsa na: 18“Ghɨ te yû te jyə̀ wùt jyèna fwo bênà yi tèk yi Lamà nâ haŋaŋ, kôŋà wi na wùt chinhi wûn, a mô ni a jyê Lachèl mwəlà mù wûn te ghɨ ywite.”#2.18 Lachèl ndùku mô ywê Jakòk wù kòŋ. Wù tì kpu ghɨ gûmà a ngwùŋ à Jèlusalèm, ghɨt a Jûs lyê wun te nè ghɨna wù lak. A wu lùk wu ŋwàklù afân wù time a ywen a Jûs wù lùk a Betùlùhêm a ghe ghɨ ndùku jyê kpu mwəlà mù ghɨna te Helòd ywite.
Josèf kaha kolo yi tèk yi Nasalì ghê Mèli nì Jisòs
19Ni te Helòd tì kpo, anjèl à Bâba ben ha Josèf a jem yi lak yi Ijìb jis na, 20“Lòtî, ma wò lyi wan wûn nì nè wûn, ma ghàn à ghɨna kahà yen a yi lak yi Isalì beka ghɨt ghe ghɨ ndùku khɨŋa hi ywe wûn ti kputî.” 21Kə wu yu, Josèf lôtì lyi wan, nì nè wûn, ghɨna kaha yen yi lak yi Isalì. 22À hì mô te Josèf ywo na, à saka Àkelùs a Jùdiyà a bè wun wu kpòk, wù hi fânà hi yèn afû. Anjèl à Fùyèn ben tobhi wun a jem jis na, wù yen a bàh à lak ale ghɨ toŋte na Galìlî. 23Wù yen hì chyə̂ yi tèk yile ghɨ toŋte na Nasalì. Yi tì gan ni hi lunhe gha ye fòktìsù chiksu tì jìsa na, “Ghɨ bè hì toŋte wun na Wâ Wùt à Nasalì.” Lachèl ndùku mô ywê Jakòb. Wù ndùku mô ywê wûn wù kòŋ. Te wù tì kpo ghɨ gûmà a ngwùŋ à Jèlusalèm ghɨt a Jûs lyê wûn te nè ghɨna wù lak. A lùk wu ŋwàklù afân wù time a ywen a Jûs wu lùk a Betùlùhêm à ghe ghɨ ndùku jyê kpu mwəlà mù ghɨna te Helòd ywite.

Currently Selected:

Matiyò 2: bmv

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy