YouVersion Logo
Search Icon

Matiyò 1

1
Sah yi nda bè Jisòs Klistù
(Lûk 3.23-38; Lûk 4.18-22; 1Kò 1.34; 2.1-15)
1Yet a sah yi nda bè Jisòs Klistù mò ni, a wan yi sah yi nda Defìt we bè wûn ndùku mô Ablàhâm.
2Ablàhâm ndùku mô bè Isìk, Isìk mô bè Jakòb, Jakòb mô bè Judà nì wana ne wuna lɨmànà. 3Judà mô bè Belès, a fê mô bè Sèla. Wù tì bwɨ ghɨna ghê Tamà. Belès mô bè Heselòn, Heselòn mô bè lâm, 4Lâm mô bè Àminadàb, Àminadàb mô bè Nashòn, Nashòn mô bè Salmùn, 5Salmùn mô bè Bowàs te wù tì bwə ghê Lahàb. Bowàs mô bè Obèt te wù tì bwə ghê ywê wûn, Lût, Obèt mô bè Jesì, 6Jesì mô bè fə̀n Defìt.
Defìt mô bè Sòlomùn ma wù tì bwɨ wun ghê wùt ywen we wù ndùku yità mô ywê Yùlayà, 7Sòlomùn mô bè Lèhobàm, Lèhobàm mô bè Àbijà, Àbijà mô bè Asà, 8Asà mô bè Jèhoshafàt, Jèhoshafàt mô bè Jolàn, Jolàn mô bè Ùsayà, 9Ùsayà mô bè Jolàm, Jolàm mô bè Ahàs, Ahàs mô bè Hèsèkayà, 10Hèsèkayà mô bè Mànasì, Mànasì mô bè Amòn, Amòn mô bè Jòsayà, 11Jòsayà mô be Jèkònayà nì wana ne wuna lɨmànà. Jòsayà tì bwɨ mwəlà muna a mu tuk afa ghɨ tì tuma yə wana Isalì yi wòŋ lyi yen nì ghɨna a Babilòn.
12À hì mô kəbi mu tuk afû Jèkònayà bwɨ Shetèl, Shetèl mô bè Sèlobabèl, 13Sèlobabèl mô bè Àbiyùd, Àbiyùd mô bè Èliyakèm, Èliyakèm mô bè Asò, 14Asò mô bè Sadòk, Sadòk mô bè Akìm, Akìm mô bè Èliyùd, 15Èliyùd mô bè Èlesà, Èlesà mô bè Matàn, Matàn mô bè Jakòb, 16Jakòb mô bè Josèf we wù tì lye Mèli ha ywi, Mèli bwɨ Klistù we ghɨ toŋte na wùt wù chwoka lemana.
17Yi chwûtè na, hi yìmì a Ablàhâm hi kwok a tàn a Defìt wu tuk, be be Jisòs ndùku mô ìwûm njwòsù kìk, mô kəbi njwòsù kìk hi yìmì a mu tuk afû hi kwok a tàn a mu tuk afa ghɨ tì yèna nì ghɨna a Babilòn, fê mô kəbi njwòsù kìk wu tuk afa ghɨ tì bwə kə nâ Klistù.
Yi bwɨ Jisòs Klistù
18Lum we ghɨ tì bwə Jisòs Klistù atɨ̂n mò ni. Nè wûn Mèli ndùku mô ma Josèf ti fo tabaŋa a wun a tû, biyani te wù ndùku baha mô teka ghɨna chinti, Yohnà Yulena ni wù boŋ wan. 19Lɨm à wûn, Josèf mô wut wù jùŋ hì kôŋà wi hi wumhe wun a ndan, lem a wun wu là na gha tɨni nè mêlò wùt khə wi. 20Ni te wù ndùku kwâktè ni afu yulà, anjèl à Fùyèn ben ha wun a jem jyâna, “Josèf, wâ fə̀n Defìt, kə fan hi lyè Mèli te ywi wâ njwo wan we wù mò a wun wù là mò ma à ni Yohnà Yulena.” 21Wù nè bwəlò wan wù lɨmà ma ghɨ nê chwu yet yi wuni na Jisòs beka wù bè bônhè ghɨta a ghɨna sùbe.
22Gha ghɨ̂n à jɨ̀m gànà ni, hi lunhe gha ghe Bâba tì jìsa ha fòktìsù wunsu chiksu na, 23kike, wan wù ywên wùlè, khə wi wùt lɨmà nè boŋalò wan ma wù nê bwɨ wan wù lɨmà ma ghɨ bê chwu yet yi wuni na, ‘Ìmanwèl’ yi fôktè na, ‘Yènfù mò nì ghàhnà.’
24Ni te Josèf tì yèma a sù bwuni wù ni kə te anjèl ye tì jìsa, wù yen lyi Mèli ha ywi, 25biyani ghê wûn tà tì chyə jə̂ hi bè tàn a wu tuk afa wù tì bwə wan wù lɨmà. Wù fo yet yi wani na Jisòs. Yet yîn na Jisòs mô yi jìs yi Gɨlìs kəbi yi ghəl te Joshwà yi jìs yi Hibùlùs, yet à jɨ̀m mô na Bònhì.

Currently Selected:

Matiyò 1: bmv

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy