YouVersion Logo
Search Icon

San Juan 1

1
Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ gá⁴lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³
1Mɨ³xa³ ba² Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³. Mɨ³chie̱é̱yh¹ ba² Dios nɨ³ Fáh⁴liu⁴ nɨ³, ba² hí̱³ba² Dios nɨ³ Fáh⁴liu⁴ nɨ³. 2Liáh³ gá⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, mɨ²ja̱³ mɨ³jey¹ chie̱é̱yh¹ Dios Fáh⁴liu⁴ nɨ³. 3Hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² hi³nɨy³² ja̱³ gá⁴jooy³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³. Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ hi³ há⁴hé³ nieéy¹. 4Hi³nɨy³² nɨ³ xe̱y³ ca̱³ñiih³², baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³, hi³ja̱³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 5Hi²xiáh³ veyh³ ga³dxiih³² ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³ xi² ñu³ha̱a̱h³, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ xi² ñu³ha̱a̱h³ nɨ³ hí⁴ií⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³.
6Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴sa̱y³ ja̱y³ dsa³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Dios, hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Juan. 7Na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chiáh² ya⁴²jmɨɨ́⁴ ja̱³ chiaah¹ liu⁴ jɨy³ cáh³ti³² duh³ hu̱² dsá⁴taáy³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ chiáh² Dios dxɨ́⁴lieey³² Juan ja̱³. 8Há⁴hí̱³ Juan ja̱³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ ja̱³, na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ñi³² chiáh² ya⁴²jmɨɨ́⁴ ja̱³ ba². 9Chiaah¹ mɨ³dsa³güéy³ jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³ jmɨ́yh³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ hi³ ga³dxiih³² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
10Mɨ³jey¹ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hi³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ ja̱³ joó⁴ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, gu³xɨ³ ba² dxɨ́⁴lieey³² ja̱³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ jmɨɨyh⁴²güii³. 11Güéy⁴ ja̱³ba² jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh², hi³ bi²ñi³ diáh⁴ dsa³ oóyh² joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²jmeéh⁴ he̱é̱yh³. 12Joó⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ he̱é̱yh³ chiáh² baáy⁴ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh², diáh⁴ hi³hí̱³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴lí³ diáh⁴ ja̱á̱² Dios. 13Há⁴ja̱³ hi³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ liáh³xɨ³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ hi³ja̱³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Dios. Ba² há⁴ja̱³ hi³ bií⁴ niaá⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ hu̱² hí⁴sa̱y³ ja̱y³ ja̱á̱² ca³jaa¹ chiáh² Dios. Haá², hí⁴lí³ diáh⁴ ja̱á̱² Fii³²a² chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴féh³ ñaá² ba².
14Hi³ja̱³ hí̱³ba² hi³ na³lɨ́y⁴ Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, gá⁴guá³ jee⁴² chiaa⁴²ah¹ la³. Baáy⁴ gá⁴joo⁴²ah¹ hi³ booy¹ dɨ́h¹ gaáy³ chiaah¹ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² ñaá² Ñúh³a² Dios ba². Fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́², baáy⁴ jmɨ́yh³ xiaa³dsaay³² cáh³ti³². 15Juan ja̱³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chiáh², liáh³la³ gá⁴féh³:
―Hi³ley³² ja̱³ ga³hó⁴á⁴ liáh³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³la³: “Hi³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³ nɨ³, hi³nɨy³² ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³, chiaah¹ mɨ³xe̱y³ ba² liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ gá⁴sa̱⁴²á⁴ jniá³.”
16Hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ xaa³² Dios nɨ³, hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³²a² ba² ma³tɨ̱́³a² hi³ bií⁴ dxú⁴ hi³ xa³ chiáh² nɨ³, baáy⁴ há⁴ja̱³ ca̱a̱³ nɨ³ hi³ ma³cuoó⁴ jnia² nɨ³. 17Gá⁴tɨ̱́³ah¹ jniaah¹ ley chiáh² Dios ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Moisés. Joó⁴ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo ja̱³ gá⁴heé⁴ jnia² Dios nɨ³ liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ nieéy² jnia², baáy⁴ gá⁴heé⁴ jnia² jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³². 18Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joóy² Dios nɨ³. Joó⁴ Ja̱á̱² hi³ ja̱y³ nɨ³, hi³ jey¹ tiá¹ chie̱é̱yh¹ jmii³ nɨ³, ma³héy² jnia² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ hi³ja̱³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴²a² ja̱³nɨ́⁴.
Liáh³la³ gá⁴féh³ Juan Bautista ca³jaa¹ chiáh²
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ cá⁴dah²xɨɨ́⁴ diáh⁴ israelitas hi³ nieeyh⁴² Jerusalén ja̱³, cá⁴dah²xɨ́y⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ levitas, duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ja̱³ hi³ he² ja̱³ jmɨ́yh³ na³lɨ́y⁴. 20Hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ juúh⁴ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba², liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Há⁴hí̱³ Cristo nɨ³ jniá³.
21Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³:
―¿He² ba² na³lɨ́⁴u³ xa³ja̱³? ¿Xɨ² niu³ nɨ³ profeta Elías?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Haá², há⁴hí̱³ Elías nɨ³ jniá³.
Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴:
―Hi³ja̱³ ¿xɨ² niu³ nɨ³ profeta hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Juan ja̱³:
―Haá².
22Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³:
―Hi³ja̱³ ¿he² ba² na³lɨ́⁴u³ xa³ja̱³? Xɨɨh² jniaah¹, chiaah¹ ga³jmee⁴ dsa³ca̱a̱⁴²ah¹ juúh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ma³dah²xɨ́y⁴ jniaah¹ nɨ³. Xɨɨh² jniaah¹ he² ba² na³lɨ́⁴u³ niu³.
23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³:
―Jniá³ na³lɨ́⁴á⁴ ja̱y³ hi³ jla³te³² hiíy⁴ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ ba², liáh³la³ fayh⁴: “Niá¹ah³ ca̱a̱³ fi¹ dsaá² chiáh² Ñúh³a² nɨ³” ―liáh³xɨ³ gá⁴féh³ profeta Isaías mɨ³xa³ lɨ́⁴.
24Diáh⁴ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ fariseos ja̱³ cá⁴dah²xɨɨ́⁴, duh³ hí⁴dsá⁴liúy¹ diáh⁴ Juan ja̱³. 25Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴ Juan ja̱³:
―Xɨ³ nɨ³ há⁴hí̱³ niu³ nɨ³ Cristo, ñé⁴ Elías, ñé⁴ profeta hi³ ga³he³²ah¹ nɨ³, hi³ja̱³ ¿he² ba² chiaah¹ hi³ ga³xaa⁴²u³ jmɨɨ³ dsa³ nɨ³ xa³ja̱³?
26Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jmɨɨ³ ba² ga³xaa⁴²á² jniá² diáh⁴ dsa³ nɨ³. Joó⁴ ja̱³ba² jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ caayh³² ja̱y³ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³. 27Hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³xɨ³ jniá³, joó⁴ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³. Ñé⁴ gu³xɨ³ hi³ hi²sɨɨyh¹ sɨ̱ɨ̱yh² laa³ chiáh² há⁴hé³ hí⁴tiá³ dsɨy⁴, chiaah¹ há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³á⁴ jniá³ ―liáh³ja̱³ ba² gá⁴féh³ Juan ja̱³.
28Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ vó⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Betábara, hi³ niaá² ca³jaa¹ xi² yéy⁴ ñíh² liáh³xɨ³ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán ja̱³. Nɨɨ́⁴ ja̱³ gá⁴xaa³ jmɨɨ³ Juan ja̱³ gá⁴xeey³ diáh⁴ dsa³ ja̱³.
Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chié̱y² Dios
29Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ gá⁴joó² Juan ja̱³ gá⁴joóy² Jesús hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́y⁴ xi² hiíy⁴ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³:
―Joo⁴²ah³ ruh³. Hi³nɨy³² nɨ³ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chié̱y² Dios hi³ hí⁴bé² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³.
30Hi³nɨy³² ja̱³ ga³hó⁴á⁴ liáh³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³la³: “Hi³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³ nɨ³, hi³nɨy³² ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³, chiaah¹ mɨ³xe̱y³ ba² liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴sa̱⁴²á⁴ jniá³.” 31Ba² ñé⁴ jniá³ há⁴hé³ maay⁴ hi̱² hí̱³, joó⁴ hi³ja̱³ nɨ³ güé⁴á⁴ jniá³ hi³ hi²xaa⁴²á² jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ duh³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³ hí⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴.
32Ba² liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³:
―Gá⁴joó²á⁴ Espíritu Santo chié̱y² Dios nɨ³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ juu³. Gá⁴xiaá² ca̱a̱³ dsaá² xi² hiíy⁴ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴guá³ ñiíh² chiáh². 33Há⁴hé³ mɨ³cui̱i̱⁴²á⁴ jniá³ mɨ²ja̱³, joó⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ hi³ hi²xaa⁴²á² jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Liu³u²xɨ³ mɨ² ma³joo⁴²u³ Espíritu Santo chia̱á̱²á⁴ nɨ³, hi³ ya³xiaá³ baáy⁴ hí⁴güe³ ñiíh² chiáh² ja̱y³ dsaá⁴, mɨ²ja̱³ lii⁴ hi³ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴xeey³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ Espíritu Santo.” 34Baáy⁴ ma³joó²á⁴ ja̱³nɨ́⁴, hi³ja̱³ jniá³ na³lɨ́⁴á⁴ dsa³ñi³² hi³ hi³nɨy³² nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² Dios.
Liáh³la³ cá⁴lɨ́⁴liaá² gá⁴sa̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
35Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ³hiíy⁴ ca̱á̱h³ nɨɨ́⁴ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³². 36Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨ́y³ nɨɨ́⁴ Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴joó² Juan ja̱³ gá⁴joóy², mɨ²ja̱³ liáh³la³ féh³:
―Joo⁴²ah³ ruh³, hi³nɨy³² nɨ³ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chié̱y² Dios nɨ³.
37Liáh³ cá⁴dah²nuú³ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Juan ja̱³ hi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 38Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱² ñi² Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴cah². Liáh³ gá⁴joóy² diáh⁴ hi³ ta³nieéy¹ rúh⁴cah² ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿He² nɨ³ naáh³ah³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Dsa³he⁴, ¿xiah² nɨ³ je¹u³?
39Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Má⁴dxia⁴²a² duh³ hí⁴cui̱i̱³ah³.
Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ cá⁴dxá⁴joó¹ xi² jey¹ ja̱³. Nɨɨ́⁴ gá⁴cueeyh⁴ diáh⁴ gá⁴cú⁴laá³ lɨ́⁴, chiaah¹ mɨ³dsa³hɨɨ́² chiú̱³ ca̱³laá³ mɨ²ja̱³.
40Andrés xɨ̱ɨ̱y³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ aáy⁴ hi³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³ liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ gá⁴féh³ Juan ja̱³. Andrés ja̱³ na³lɨ́y⁴ du³ñuúh² Simón. 41Hi³ja̱³ ŋáyh² ji̱³nɨɨ́⁴ Andrés ja̱³ cá⁴dxá⁴nieeyh³ Simón ja̱á̱¹ ja̱³. Liáh³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ma³ji̱i̱h⁴²ah¹ Mesías chia̱a̱⁴²a² nɨ³ ―Mesías ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³ Cristo.
42Ja̱³ba² ya²jaa⁴ Andrés ja̱³ ya²jay⁴ Simón xi² jey¹ Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴joó² Jesús gá⁴joóy² Simón ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Niu³ nɨ³ xɨ̱ɨ̱³u³ Simón, ja̱á̱² Jonás, joó⁴ jniá³ hi²bi³chiá̱¹á² niu³ Cefas ―Cefas ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³ Pedro.
Gá⁴té⁴ Jesús ja̱³ gá⁴teé⁴ Felipe chie̱é̱yh¹ Natanael
43Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² Jesús ja̱³ dsaa³² vó⁴ Galilea, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ Felipe hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Felipe ja̱³:
―Ña³ chia̱á̱h¹u³ jniá³.
44Dsa³ fɨɨ³ Betsaida ja̱³ Felipe, ja̱³ba² fɨɨ³ chiáh² Andrés chie̱é̱yh¹ Pedro ja̱³. 45Mɨ²ja̱³ ya²niaah³ Felipe ja̱³ ya²nieeyh³ ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Natanael. Liáh³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ma³ji̱i̱h⁴²ah¹ dsa³ hi³ gá⁴héy² Moisés ja̱³ ñi² xi³ hi³ tiaah² ley nɨ³, hí̱³ba² hi³ cá⁴dah²héy² diáh⁴ profetas nɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. Ma³ji̱i̱h⁴²ah¹ Jesús, ja̱á̱² José dsa³ fɨɨ³ Nazaret nɨ³.
46Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Natanael ja̱³:
―¿Xɨ² foóh¹ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ ja̱y³ dsa³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ fɨɨ³ Nazaret nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Felipe ja̱³:
―Ña³ má⁴dxia⁴²a² má⁴joo⁴²a² duh³ hí⁴cui̱i̱⁴u³.
47Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́y⁴ yeey⁴ Natanael ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱³:
―Mɨ³je³ la³ ja̱y³ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ israelita, hi³ há⁴hé³ ga³juu³² cáh³ti³².
48Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Natanael ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ cui̱i̱⁴u³ jniá³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ma³joó²á⁴ ba² niu³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴dsá⁴jey³ niu³ Felipe nɨ³, liáh³ hií⁴u³ ñuúh⁴ ma³ higo nɨ³.
49Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Natanael ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Dsa³he⁴, niu³ nɨ³ Ja̱á̱² Dios. Niu³ nɨ³ Rey chia̱a̱⁴²a² jnia² dsa³ Israel nɨ³.
50Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ca³gua³taá³u³ chieéy⁴ ca³liuh² hi³ ma³foóh²á⁴ niu³ hi³ ma³joó²á⁴ ba² niu³ hií⁴u³ ñuúh⁴ ma³ higo nɨ³. Ja̱a̱h¹ ba² hi²joóy³ hi³ hí⁴dsaáy² gɨh¹ háy² ca̱á̱h³liaáh³.
51Baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ hi²joó³ah³ hi³ hí⁴niá³ yuuh¹ güii³, baáy⁴ hi²joo⁴ah³ diáh⁴ ángeles chié̱y² Dios nɨ³ hi³ dsa³saayh⁴ baáy⁴ ya³xiaá³ xi² jey¹ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;