San Juan 1
CLE

San Juan 1

1
Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ gá⁴lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³
1Mɨ³xa³ ba² Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³. Mɨ³chie̱é̱yh¹ ba² Dios nɨ³ Fáh⁴liu⁴ nɨ³, ba² hí̱³ba² Dios nɨ³ Fáh⁴liu⁴ nɨ³. 2Liáh³ gá⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, mɨ²ja̱³ mɨ³jey¹ chie̱é̱yh¹ Dios Fáh⁴liu⁴ nɨ³. 3Hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² hi³nɨy³² ja̱³ gá⁴jooy³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³. Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ hi³ há⁴hé³ nieéy¹. 4Hi³nɨy³² nɨ³ xe̱y³ ca̱³ñiih³², baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³, hi³ja̱³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 5Hi²xiáh³ veyh³ ga³dxiih³² ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³ xi² ñu³ha̱a̱h³, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ xi² ñu³ha̱a̱h³ nɨ³ hí⁴ií⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³.
6Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴sa̱y³ ja̱y³ dsa³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Dios, hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Juan. 7Na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chiáh² ya⁴²jmɨɨ́⁴ ja̱³ chiaah¹ liu⁴ jɨy³ cáh³ti³² duh³ hu̱² dsá⁴taáy³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ chiáh² Dios dxɨ́⁴lieey³² Juan ja̱³. 8Há⁴hí̱³ Juan ja̱³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ ja̱³, na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ñi³² chiáh² ya⁴²jmɨɨ́⁴ ja̱³ ba². 9Chiaah¹ mɨ³dsa³güéy³ jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³ jmɨ́yh³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ hi³ ga³dxiih³² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
10Mɨ³jey¹ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hi³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ ja̱³ joó⁴ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, gu³xɨ³ ba² dxɨ́⁴lieey³² ja̱³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ jmɨɨyh⁴²güii³. 11Güéy⁴ ja̱³ba² jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh², hi³ bi²ñi³ diáh⁴ dsa³ oóyh² joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²jmeéh⁴ he̱é̱yh³. 12Joó⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ he̱é̱yh³ chiáh² baáy⁴ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh², diáh⁴ hi³hí̱³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴lí³ diáh⁴ ja̱á̱² Dios. 13Há⁴ja̱³ hi³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ liáh³xɨ³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ hi³ja̱³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Dios. Ba² há⁴ja̱³ hi³ bií⁴ niaá⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ hu̱² hí⁴sa̱y³ ja̱y³ ja̱á̱² ca³jaa¹ chiáh² Dios. Haá², hí⁴lí³ diáh⁴ ja̱á̱² Fii³²a² chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴féh³ ñaá² ba².
14Hi³ja̱³ hí̱³ba² hi³ na³lɨ́y⁴ Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, gá⁴guá³ jee⁴² chiaa⁴²ah¹ la³. Baáy⁴ gá⁴joo⁴²ah¹ hi³ booy¹ dɨ́h¹ gaáy³ chiaah¹ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² ñaá² Ñúh³a² Dios ba². Fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́², baáy⁴ jmɨ́yh³ xiaa³dsaay³² cáh³ti³². 15Juan ja̱³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chiáh², liáh³la³ gá⁴féh³:
―Hi³ley³² ja̱³ ga³hó⁴á⁴ liáh³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³la³: “Hi³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³ nɨ³, hi³nɨy³² ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³, chiaah¹ mɨ³xe̱y³ ba² liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ gá⁴sa̱⁴²á⁴ jniá³.”
16Hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ xaa³² Dios nɨ³, hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³²a² ba² ma³tɨ̱́³a² hi³ bií⁴ dxú⁴ hi³ xa³ chiáh² nɨ³, baáy⁴ há⁴ja̱³ ca̱a̱³ nɨ³ hi³ ma³cuoó⁴ jnia² nɨ³. 17Gá⁴tɨ̱́³ah¹ jniaah¹ ley chiáh² Dios ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Moisés. Joó⁴ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo ja̱³ gá⁴heé⁴ jnia² Dios nɨ³ liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ nieéy² jnia², baáy⁴ gá⁴heé⁴ jnia² jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³². 18Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joóy² Dios nɨ³. Joó⁴ Ja̱á̱² hi³ ja̱y³ nɨ³, hi³ jey¹ tiá¹ chie̱é̱yh¹ jmii³ nɨ³, ma³héy² jnia² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ hi³ja̱³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴²a² ja̱³nɨ́⁴.
Liáh³la³ gá⁴féh³ Juan Bautista ca³jaa¹ chiáh²
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ cá⁴dah²xɨɨ́⁴ diáh⁴ israelitas hi³ nieeyh⁴² Jerusalén ja̱³, cá⁴dah²xɨ́y⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ levitas, duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ja̱³ hi³ he² ja̱³ jmɨ́yh³ na³lɨ́y⁴. 20Hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ juúh⁴ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba², liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Há⁴hí̱³ Cristo nɨ³ jniá³.
21Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³:
―¿He² ba² na³lɨ́⁴u³ xa³ja̱³? ¿Xɨ² niu³ nɨ³ profeta Elías?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Haá², há⁴hí̱³ Elías nɨ³ jniá³.
Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴:
―Hi³ja̱³ ¿xɨ² niu³ nɨ³ profeta hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Juan ja̱³:
―Haá².
22Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³:
―Hi³ja̱³ ¿he² ba² na³lɨ́⁴u³ xa³ja̱³? Xɨɨh² jniaah¹, chiaah¹ ga³jmee⁴ dsa³ca̱a̱⁴²ah¹ juúh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ma³dah²xɨ́y⁴ jniaah¹ nɨ³. Xɨɨh² jniaah¹ he² ba² na³lɨ́⁴u³ niu³.
23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³:
―Jniá³ na³lɨ́⁴á⁴ ja̱y³ hi³ jla³te³² hiíy⁴ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ ba², liáh³la³ fayh⁴: “Niá¹ah³ ca̱a̱³ fi¹ dsaá² chiáh² Ñúh³a² nɨ³” ―liáh³xɨ³ gá⁴féh³ profeta Isaías mɨ³xa³ lɨ́⁴.
24Diáh⁴ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ fariseos ja̱³ cá⁴dah²xɨɨ́⁴, duh³ hí⁴dsá⁴liúy¹ diáh⁴ Juan ja̱³. 25Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴ Juan ja̱³:
―Xɨ³ nɨ³ há⁴hí̱³ niu³ nɨ³ Cristo, ñé⁴ Elías, ñé⁴ profeta hi³ ga³he³²ah¹ nɨ³, hi³ja̱³ ¿he² ba² chiaah¹ hi³ ga³xaa⁴²u³ jmɨɨ³ dsa³ nɨ³ xa³ja̱³?
26Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jmɨɨ³ ba² ga³xaa⁴²á² jniá² diáh⁴ dsa³ nɨ³. Joó⁴ ja̱³ba² jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ caayh³² ja̱y³ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³. 27Hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³xɨ³ jniá³, joó⁴ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³. Ñé⁴ gu³xɨ³ hi³ hi²sɨɨyh¹ sɨ̱ɨ̱yh² laa³ chiáh² há⁴hé³ hí⁴tiá³ dsɨy⁴, chiaah¹ há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³á⁴ jniá³ ―liáh³ja̱³ ba² gá⁴féh³ Juan ja̱³.
28Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ vó⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Betábara, hi³ niaá² ca³jaa¹ xi² yéy⁴ ñíh² liáh³xɨ³ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán ja̱³. Nɨɨ́⁴ ja̱³ gá⁴xaa³ jmɨɨ³ Juan ja̱³ gá⁴xeey³ diáh⁴ dsa³ ja̱³.
Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chié̱y² Dios
29Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ gá⁴joó² Juan ja̱³ gá⁴joóy² Jesús hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́y⁴ xi² hiíy⁴ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³:
―Joo⁴²ah³ ruh³. Hi³nɨy³² nɨ³ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chié̱y² Dios hi³ hí⁴bé² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³.
30Hi³nɨy³² ja̱³ ga³hó⁴á⁴ liáh³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³la³: “Hi³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³ nɨ³, hi³nɨy³² ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³, chiaah¹ mɨ³xe̱y³ ba² liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴sa̱⁴²á⁴ jniá³.” 31Ba² ñé⁴ jniá³ há⁴hé³ maay⁴ hi̱² hí̱³, joó⁴ hi³ja̱³ nɨ³ güé⁴á⁴ jniá³ hi³ hi²xaa⁴²á² jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ duh³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³ hí⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴.
32Ba² liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³:
―Gá⁴joó²á⁴ Espíritu Santo chié̱y² Dios nɨ³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ juu³. Gá⁴xiaá² ca̱a̱³ dsaá² xi² hiíy⁴ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴guá³ ñiíh² chiáh². 33Há⁴hé³ mɨ³cui̱i̱⁴²á⁴ jniá³ mɨ²ja̱³, joó⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ hi³ hi²xaa⁴²á² jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Liu³u²xɨ³ mɨ² ma³joo⁴²u³ Espíritu Santo chia̱á̱²á⁴ nɨ³, hi³ ya³xiaá³ baáy⁴ hí⁴güe³ ñiíh² chiáh² ja̱y³ dsaá⁴, mɨ²ja̱³ lii⁴ hi³ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴xeey³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ Espíritu Santo.” 34Baáy⁴ ma³joó²á⁴ ja̱³nɨ́⁴, hi³ja̱³ jniá³ na³lɨ́⁴á⁴ dsa³ñi³² hi³ hi³nɨy³² nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² Dios.
Liáh³la³ cá⁴lɨ́⁴liaá² gá⁴sa̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
35Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ³hiíy⁴ ca̱á̱h³ nɨɨ́⁴ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³². 36Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨ́y³ nɨɨ́⁴ Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴joó² Juan ja̱³ gá⁴joóy², mɨ²ja̱³ liáh³la³ féh³:
―Joo⁴²ah³ ruh³, hi³nɨy³² nɨ³ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chié̱y² Dios nɨ³.
37Liáh³ cá⁴dah²nuú³ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Juan ja̱³ hi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 38Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱² ñi² Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴cah². Liáh³ gá⁴joóy² diáh⁴ hi³ ta³nieéy¹ rúh⁴cah² ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿He² nɨ³ naáh³ah³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Dsa³he⁴, ¿xiah² nɨ³ je¹u³?
39Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Má⁴dxia⁴²a² duh³ hí⁴cui̱i̱³ah³.
Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ cá⁴dxá⁴joó¹ xi² jey¹ ja̱³. Nɨɨ́⁴ gá⁴cueeyh⁴ diáh⁴ gá⁴cú⁴laá³ lɨ́⁴, chiaah¹ mɨ³dsa³hɨɨ́² chiú̱³ ca̱³laá³ mɨ²ja̱³.
40Andrés xɨ̱ɨ̱y³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ aáy⁴ hi³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³ liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ gá⁴féh³ Juan ja̱³. Andrés ja̱³ na³lɨ́y⁴ du³ñuúh² Simón. 41Hi³ja̱³ ŋáyh² ji̱³nɨɨ́⁴ Andrés ja̱³ cá⁴dxá⁴nieeyh³ Simón ja̱á̱¹ ja̱³. Liáh³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ma³ji̱i̱h⁴²ah¹ Mesías chia̱a̱⁴²a² nɨ³ ―Mesías ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³ Cristo.
42Ja̱³ba² ya²jaa⁴ Andrés ja̱³ ya²jay⁴ Simón xi² jey¹ Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴joó² Jesús gá⁴joóy² Simón ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Niu³ nɨ³ xɨ̱ɨ̱³u³ Simón, ja̱á̱² Jonás, joó⁴ jniá³ hi²bi³chiá̱¹á² niu³ Cefas ―Cefas ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³ Pedro.
Gá⁴té⁴ Jesús ja̱³ gá⁴teé⁴ Felipe chie̱é̱yh¹ Natanael
43Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² Jesús ja̱³ dsaa³² vó⁴ Galilea, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ Felipe hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Felipe ja̱³:
―Ña³ chia̱á̱h¹u³ jniá³.
44Dsa³ fɨɨ³ Betsaida ja̱³ Felipe, ja̱³ba² fɨɨ³ chiáh² Andrés chie̱é̱yh¹ Pedro ja̱³. 45Mɨ²ja̱³ ya²niaah³ Felipe ja̱³ ya²nieeyh³ ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Natanael. Liáh³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ma³ji̱i̱h⁴²ah¹ dsa³ hi³ gá⁴héy² Moisés ja̱³ ñi² xi³ hi³ tiaah² ley nɨ³, hí̱³ba² hi³ cá⁴dah²héy² diáh⁴ profetas nɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. Ma³ji̱i̱h⁴²ah¹ Jesús, ja̱á̱² José dsa³ fɨɨ³ Nazaret nɨ³.
46Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Natanael ja̱³:
―¿Xɨ² foóh¹ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ ja̱y³ dsa³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ fɨɨ³ Nazaret nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Felipe ja̱³:
―Ña³ má⁴dxia⁴²a² má⁴joo⁴²a² duh³ hí⁴cui̱i̱⁴u³.
47Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́y⁴ yeey⁴ Natanael ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱³:
―Mɨ³je³ la³ ja̱y³ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ israelita, hi³ há⁴hé³ ga³juu³² cáh³ti³².
48Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Natanael ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ cui̱i̱⁴u³ jniá³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ma³joó²á⁴ ba² niu³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴dsá⁴jey³ niu³ Felipe nɨ³, liáh³ hií⁴u³ ñuúh⁴ ma³ higo nɨ³.
49Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Natanael ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Dsa³he⁴, niu³ nɨ³ Ja̱á̱² Dios. Niu³ nɨ³ Rey chia̱a̱⁴²a² jnia² dsa³ Israel nɨ³.
50Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ca³gua³taá³u³ chieéy⁴ ca³liuh² hi³ ma³foóh²á⁴ niu³ hi³ ma³joó²á⁴ ba² niu³ hií⁴u³ ñuúh⁴ ma³ higo nɨ³. Ja̱a̱h¹ ba² hi²joóy³ hi³ hí⁴dsaáy² gɨh¹ háy² ca̱á̱h³liaáh³.
51Baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ hi²joó³ah³ hi³ hí⁴niá³ yuuh¹ güii³, baáy⁴ hi²joo⁴ah³ diáh⁴ ángeles chié̱y² Dios nɨ³ hi³ dsa³saayh⁴ baáy⁴ ya³xiaá³ xi² jey¹ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Chinantec, Lealao

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.