YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Diáh⁴ xa²yaa² ñú⁴uuh² Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
1La³ na³xɨɨ² liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xa²yaa² ñú⁴uuh² Jesucristo hi³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² David, ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham.
2Abraham ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Isaac, Isaac ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Jacob, Jacob ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Judá baáy⁴ gɨh¹ diáh⁴ ja̱á̱¹. 3Judá ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Fares baáy⁴ jmii³ Zara, baáy⁴ xaá¹ diáh⁴ ja̱³ gá⁴nuú³ Tamar. Fares ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Esrom, Esrom ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Aram. 4Aram ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Aminadab, Aminadab ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Naasón, Naasón ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Salmón. 5Salmón ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Booz, xaá¹ Booz ja̱³ gá⁴nuú³ Rahab. Booz ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Obed, xaá¹ Obed ja̱³ gá⁴nuú³ Rut. Obed ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Isaí. 6Isaí ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ rey David, rey David ja̱³ chie̱é̱yh¹ hi³ gá⁴lɨ́y⁴ mɨ́⁴chiáh² Urías ja̱³, gá⁴lɨ́y⁴ diáh⁴ xaá¹jmii³ Salomón.
7Salomón ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Roboam, Roboam ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Abías. Abías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Asa. 8Asa ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Josafat, Josafat ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Joram, Joram ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Uzías. 9Uzías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Jotam, Jotam ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Acaz, Acaz ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Ezequías. 10Ezequías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Manasés, Manasés ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Amón, Amón ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Josías. 11Josías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Jeconías, baáy⁴ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ ja̱á̱¹ Jeconías ja̱³. Dxa² mɨ²ja̱³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ lɨ́⁴ cá⁴lɨ́⁴jey⁴² diáh⁴ israelitas ja̱³ Babilonia.
12Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ Jeconías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Salatiel, Salatiel ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Zorobabel. 13Zorobabel ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Abiud, Abiud ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Eliaquim, Eliaquim ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Azor. 14Azor ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Sadoc, Sadoc ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Aquim, Aquim ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Eliud. 15Eliud ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Eleazar, Eleazar ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Matán, Matán ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Jacob. 16Jacob ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ José, dsaá⁴ chié̱y² María, baáy⁴ María ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ xaá¹ Jesús hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Cristo.
17Gá⁴sa̱y³ ja̱á̱² Abraham ja̱³, gá⁴sa̱y³ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ dxiá⁴chiú̱³ tiaah² liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴sa̱y³ David. Ba² gá⁴sa̱y³ ca̱á̱h³ dxiá⁴chiú̱³ tiaah² liáh³ja̱³ chiáh² David ja̱³, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ liáh³ cá⁴lɨ́⁴jey⁴² diáh⁴ israelitas ja̱³ Babilonia. Ba² gá⁴sa̱y³ ca̱á̱h³ dxiá⁴chiú̱y³ nieey³² liáh³ja̱³ hi³ cá⁴lɨ́⁴liaá² lɨ́⁴ liáh³ cá⁴lɨ́⁴jey⁴² diáh⁴ Babilonia, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ Jesús.
Liáh³la³ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ Jesucristo
(Lc. 2:1-7)
18Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ Jesucristo. María xaá¹ ja̱³, mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ José. Joó⁴ ja̱a̱h¹ ba² hí⁴dah²cú̱yh⁴ diáh⁴ liáh³ mɨ³vóy³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² María ja̱³ vih²chiaah¹ fáh⁴lí³ chiáh² Espíritu Santo chié̱y² Dios. 19Joó⁴ José dsaá⁴ chié̱y² ja̱³ yáh¹ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³ta³ ga³hɨ³, hi³ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³hí⁴tiúy² ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³ duh³ há⁴hé³ hí⁴cuoó⁴ fáh⁴hiíh⁴. 20Liáh³ mɨ³ta³hɨ³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² ja̱y³ ángel chié̱y² Ñúh³a² jee⁴² xi² cɨ⁴. Liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ ji̱í̱h⁴:
―José, ja̱á̱²dxaa⁴² David, há⁴ hi³ta³ hi³hɨy³ ñuú³, ñí³ chia̱á̱h¹u³ María nɨ³, chiaah¹ hi³chie̱y³² Espíritu Santo chié̱y² Dios ba² nɨ³ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ mɨ³chie̱y³ nɨ³. 21Hi³ja̱³ mɨ³hii³² hí⁴sa̱y³ ja̱á̱² María nɨ³. Mɨ² ma³sa̱y³ nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²bi³chiá̱¹u³ Jesús. Liáh³ja̱³ hi²bi³chiá̱¹u³ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴bé² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
22Gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³, duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Ñúh³a² Dios ja̱³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴, chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ dxɨ́⁴lieey³² ja̱y³ profeta:
23Ja̱y³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² hí⁴vóy³ mɨ¹ja̱á̱², hi³ja̱³ hí⁴sa̱y³ ja̱y³ ja̱á̱².
Hi³hí̱³ hí⁴dah²bi³chié̱y³ Emanuel,
hi³ niaá⁴ hí⁴féh³: Dios na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia².
24Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ñí² José ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² ángel chié̱y² Ñúh³a² ja̱³, gá⁴jéy⁴ María ja̱³ duh³ hí⁴lí³ mɨ́⁴chiáh². 25Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² María ja̱³ ba². Xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ yáh¹ cá⁴dah²bi³chié̱y³ Jesús.

Currently Selected:

San Mateo 1: cle

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy