Mateju 1
SRP1865

Mateju 1

1
1Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avraamova sina. 2Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braæu njegovu. 3A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama. 4A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona. 5A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja. 6A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijnicom. 7A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu. 8A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju. 9A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju. 10A Ezekija rodi Manasiju. A Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju. 11A Josija rodi Jehoniju i braæu njegovu, u seobi Vavilonskoj. 12A po seobi Vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela. 13A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Eliakima. A Eliakim rodi Azora. 14A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda. 15A Eliud rodi Eleazara. A Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova. 16A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanoga Hrista. 17Svega dakle koljena od Avraama do Davida, koljena èetrnaest, a od Davida do seobe Vavilonske, koljena èetrnaest, a od seobe Vavilonske do Hrista, koljena èetrnaest. 18A roðenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nijesu bili sastali, naðe se da je ona trudna od Duha svetoga. 19A Josif muž njezin, buduæi pobožan, i ne hoteæi je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti. 20No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anðeo Gospodnji govoreæi: Josife, sine Davidov! ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj zaèelo od Duha je svetoga. 21Pa æe roditi sina, i nadjeni mu ime Isus; jer æe on izbaviti svoj narod od grijeha njihovijeh. 22A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori: 23Eto, djevojka æe zatrudnjeti, i rodiæe sina, i nadjenuæe mu ime Emanuilo, koje æe reæi: s nama Bog. 24Kad se Josif probudi od sna, uèini kao što mu je zapovjedio anðeo Gospodnji, i uzme ženu svoju. 25I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadjede mu ime Isus.