YouVersion Logo
Search Icon

Маттэ 2

2
ЯТӀОНЭРЭШЪХЬ
Тхьэгурымагъохэр тыгъэ къокӀыпӀэмкӀэ къызэрикӀыгъэхэр
1Ирод пачъыхьэ#2:1 Ирод пачъыхьэр – Ирод Иныр ары. Исус къэхъуным ыпэкӀэ я 37-4 илъэсхэм къакӀоцӀ израиль хэгъэгум зэкӀэм ипачъыхьагъ итетыгъо мафэхэм иудей къалэу Бет-Лэхьэм#2:1 иудей къалэу Бет-Лэхьэм – израиль хэгъэгум ихэкухэм ащыщ Иудей хэкум икъал, Ерусалим километрийкӀэ пэчыжьэу, икъыблэ лъэныкъомкӀэ ит. Исус къызыщэхъум, тхьэгурымагъохэр#2:1 тхьэгурымагъохэр – пкӀыхьапӀэхэм къарыкӀхэрэмрэ жъуагъохэм яӀофрэ апылъхэзэ, пачъыхьэ горэм е пщы горэм фэлажьэхэзэ, акъылэгъу фэхъухэрэр ары. тыгъэ къокӀыпӀэмкӀэ къикӀыхи, къалэу Ерусалим къэкӀуагъэх.
2– Тыдэ щыӀа джуртхэм япачъыхьэу къэхъугъэр? – кӀэупчӀагъэх. – Сыда пӀомэ, ащ ижъуагъо тыгъэ къокӀыпӀэмкӀэ тэ щытлъэгъугъэти, ар дгъэлъэпӀэнэу тыкъэкӀуагъ.
3Ирод пачъыхьэм ар зызэхехым, къэгумэкӀыгъ, Ерусалим зэкӀэ дэс цӀыфхэри ащ дэгумэкӀыгъэх.
4Арыти, Ирод цӀыфхэм зэкӀэ ядин пэщэшхохэри, я Тэурат егъэджэкӀо пэщэ#2:4 Тэурат егъэджэкӀо пащэхэр – Тэурат хабзэм итхэмрэ джуртхэм адрэ тхылъ лъапӀэхэу яӀэхэм арытхэмрэ цӀыфхэм агурызгъаӀощтыгъэ пащэхэр ары. пстэури ыугъоихи, яупчӀыгъ:
– Тыда Христос къызщыхъун фаер?
5– Иудей хэкум щыщ Бет-Лэхьэм ары, – къыраӀуагъ ахэмэ, – сыда пӀомэ, пегъымбарым моущтэу къытхыгъ#2:5-6 пегъымбарым моущтэу къытхыгъ – еплъ Пегъымбар Михэ тхылъэу ытхыгъэм 5:2; Пегъымбар Самуел икъэбархэр зэрыт ятӀонэрэ тхылъым (2 Царств) 5:2.:
6«О, Иудей хэкум щыщ Бет-Лэхьэм. Иудэ лъэпкъым ипащэхэм анахьи зыкӀи уанахь цӀыкӀоп; сыда пӀомэ, зы пащэ о къыпхэкӀыщт. А пащэм мэлахъом мэлхэр зэрэзэрищэхэрэм фэдэу, слъэпкъ Израиль зэрищэщт».
7Аущтэу къызыраӀом, Ирод тхьэгурымагъохэм шъэфэу къяджи, жъуагъор къызкъокӀыгъэ охътэ дэдэр зэригъэшӀагъ. 8Ахэр Бет-Лэхьэм ыгъакӀохэзэ, ариӀуагъ:
– ШъукӀуи, сабыим икъэбар дэгъоу къызэжъугъашӀ. Ар къызыжъугъоткӀэ, макъэ къысэжъугъэӀу, сэри ар згъэлъэпӀэнэу сыкӀощт.
9Тхьэгурымагъохэр пачъыхьэм къариӀуагъэм едэӀухи, ежьагъэх. Тыгъэ къокӀыпӀэмкӀэ щалъэгъугъэ жъуагъор ахэмэ апэ итэу кӀохэзэ, сабыир зыдэщыӀэ чӀыпӀэм зынэсхэм, ащ къышъхьэщыуцуагъ. 10Жъуагъор залъэгъум, лъэш дэдэу гушӀуагъэх. 11Унэм зехьэхэм, сабыири ащ янэу Мерэми алъэгъугъэх. Залъэгъухэм, сабыим ыпашъхьэ лъэгонджэмышъхьэкӀэ зыщырадзыхи, агъэлъэпӀагъ. Япхъуантэхэр зэтырахыхи, тынхэу дышъи, ладэни#2:11 ладан – сты зыхъукӀэ, мэ ӀэшӀу зыпыурэ мыстхъу лъэпкъ., смирни#2:11 смирнэ – мэ ӀэшӀу зыпихырэ уц лъэпкъ. сабыим ратыгъэх. 12Ирод дэжь амыгъэзэжьынэу пкӀыхьапӀэкӀэ Тхьэм къагуригъэӀуагъэти, нэмыкӀ гъогукӀэ яхэгъэгу кӀожьыгъэх.
Юсыфрэ Мерэмрэ сабыир аӀыгъэу Мысырым зэрэкӀатхъугъэр
13Тхьэгурымагъохэр зекӀыжьхэм, Зиусхьаным имэлэӀич пкӀыхьапӀэкӀэ Юсыф къыфэкӀуагъ.
– Къэтэджи, – къыӀуагъ мэлэӀичым – сабыимрэ ащ янэрэ зыдащэхи, Мысырым кӀэтхъу. Макъи къыосэгъэӀуфэ, ащ щыӀ, сыда пӀомэ, Ирод сабыир ыукӀынэу лъыхъущт.
14Аущтэу Юсыф тэджи, сабыимрэ ащ янэрэ чэщым зыдырищажьэхи, Мысырым кӀуагъэ. 15Ирод олӀэфэкӀэ ар ащ щыпсэугъ. Аущтэу зыкӀэхъугъэр Зиусхьаным мы гущыӀэхэу#2:15 Зиусхьаным мы гущыӀэхэу – еплъ Пегъымбар Хьошеа тхылъэу ытхыгъэм 11:1. пегъымбарым къыригъэӀуагъэхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары: «Мысырым къикӀыжьынэу с Къо сыкъеджагъ».
Ирод идзэлӀхэм сабыйхэр зэраригъэукӀыгъэр
16Тхьэгурымагъохэм къызэрагъэпцӀагъэр Ирод зелъэгъум, лъэшэу къэгубжыгъ. Тхьэгурымагъохэм къыраӀогъэ уахътэм тетэу, Бет-Лэхьэми ащ зэкӀэ иӀэгъо-благъоми къащыхъугъэкӀэ сабыйхэр илъэситӀу зыныбжьым нэс аукӀынхэу идзэлӀхэр ыгъэкӀуагъ. 17Джащыгъум мы гущыӀэхэу пегъымбар Иеремие къыӀуагъэхэр#2:17-18 пегъымбар Иеремие къыӀуагъэхэр – еплъ Пегъымбар Иеремие тхылъэу ытхыгъэм 31:15. къэшъыпкъэжьыгъэх:
18«Куо-хьау макъэ къуаджэу Рамэ#2:18 къуаджэу Рамэ – Ерусалим километрийкӀэ пэчыжьэу, итемыр лъэныкъомкӀэ итыгъ. къыщыӀугъ, гъымэкъэшхорэ тхьаусхэ мэкъэшхорэ ахэтэу. Рахил зигъэсамбырыжьынэу фэмыеу, исабыйхэр егъэежьы, сыда пӀомэ, ахэр щыӀэжьыхэпышъ ары».
Юсыфрэ Мерэмрэ сабыир аӀыгъэу Мысырым къызэрикӀыжьыгъэхэр
19Ирод зэлӀэ ужым, Зиусхьаным имэлэӀич пкӀыхьапӀэкӀэ Юсыф Мысырым къыщыфакӀуи, 20къыӀуагъ:
– Къэтэджи, сабыимрэ ащ янэрэ зыдэщэжьыхи, Израиль хэгъэгум кӀожь, сыда пӀомэ, сабыим ыпсэ хэзыхынхэу ыуж итыгъэхэр лӀагъэх.
21Аущтэу Юсыф тэджи, сабыимрэ ащ янэрэ зыдищэжьхи, Израиль хэгъэгум кӀожьыгъэ. 22Ау Ирод ычӀыпӀэкӀэ ащ ыкъо Архелай#2:22 Архелай – Ирод Иным ыкъохэм ащыщыгъ. Исус къэхъуным ыпэкӀэ я 4-рэ илъэсым щегъэжьагъэу Исус къызэхъу нэужым я 6-рэ илъэсым нэсыфэ, хэкухэу Иудей, Самарие, Идумей япщыгъ. Иудей хэкум ипачъыхьэ хъугъэу Юсыф къэбар зызэхехым, ащ кӀонкӀэ щынагъэ. ПкӀыхьапӀэкӀэ Тхьэм къызгурегъэӀо ужым, Галилей хэкум#2:22 Галилей хэкур – Израиль хэгъэгум итемыр лъэныкъо ит. Архелай ышэу Ирод Антипэ зыцӀэр а хэкум ипщыгъ. кӀуи, 23НазареткӀэ заджэхэрэ къалэм#2:23 НазареткӀэ заджэхэрэ къалэр – Галилей псыхъураем икъыблэ цыпэ километр 26-кӀэ пэчыжьэу, итыгъэ къохьэпӀэ лъэныкъомкӀэ ит. дэтӀысхьагъ. Аущтэу зыкӀэхъугъэр мы гущыӀэхэу пегъымбархэм Исус ехьылӀагъэу къаӀуагъэхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары: «Назарет щыщкӀэ еджэщтых».

Currently Selected:

Маттэ 2: AdgNT14

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy