YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Ŋ̀gàŋətsə Kristo
(Lk. 3.23-28)
1Bɨ səŋ bɨ̂tà bɨ atsə bɨ Yesu Kristo, yìi mə à lɛ mfɛ̀ꞌɛ̀ a atsə David, mu Abraham aa mə:
2Abraham à lɛ mbə ta bɨ̀ Isaac,
Isaac a bə ta bɨ̀ Yakob,
Yakob a bə ta bɨ̀ Yuda bo bɨ̀ bɔɔ bɨ maà bi bi mbâŋnə̀,
3Yuda a bə ta bɨ̀ Perez bo Zerah yìi ǹdè wàà à lɛ mbə Tamar aa,
Perez a tɨgə̀ m̀bə ta bɨ̀ Hezron,
Hezron a tɨgə̀ m̀bə ta bɨ̀ Ram,
4Ram a bə ta bɨ̀ Amminadab,
Amminadab a bə ta bɨ̀ Nashshon,
Nahshon, abə ta bɨ̀ salmon,
5Salmon a bə ta bɨ̀ Boaz, yìi mə ǹdè yì à lɛ mbə Rahab aa,
Boaz a bə ta bɨ̀ Obed yìi ǹdè yì à lɛ mbə Ruth, mbə ta bɨ̀ Jesse, 6Jesse tɨgə̀ mbə ta bɨ̀ M̀fɔ̀ David.
David, yìi mə à lɛ mbə ta bɨ̀ Solomon yìi ǹdè yì à lɛ mbə ŋgwɛ Uriah aà,
7Solomon a bə ta bɨ̀ Rehoboam,
Rehoboam a bə ta bɨ̀ Abijah,
Abijah a bə ta bɨ̀ Asa,
8Asa a bə ta bɨ̀ Jehoshaphat,
Jehoshaphat a bə ta bɨ̀ Joram,
Joram a bə ta bɨ̀ Uzziah,
9Uzziah a bə ta bɨ̀ Jotham,
Jotham a bə ta bɨ Ahaz,
Ahaz a bə ta bɨ̀ Hezikiah,
10Hezekiah a bə ta bɨ̀ Manasseh,
Manasseh a bə ta bɨ̀ Amos,
Amos a bə ta bɨ̀ Josiah,
11Josiah a bə ta bɨ̀ Jechoniah, yìi mə à lɛ njwe waa bɨ̀ bɔɔ bɨ maà bi fyâ noò mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ baYuda ŋghɛɛ nɨ bu a alaꞌa Babylon tsǒ ɨbùꞌu ntsò aà.
12Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹtswe a alaꞌa Babylon aa,
Jechoniah a bə ta bɨ̀ Shealtiel,
Shealtiel a bə ta bɨ̀ Zerubabel,
13Zerubabel a bə ta bɨ̀ Abiud,
Abiud a bə ta bɨ̀ Eliakim,
Eliakim a bə ta bɨ̀ Azor,
14Azor a bə ta bɨ̀ Zadok,
Zadok a bə ta bɨ̀ Achin,
Achin a bə ta bɨ̀ Eliud,
15Eliud a bə ta bɨ̀ Eleazar,
Eleazar a bə ta bɨ̀ Matthan,
Matthan a bə ta bɨ̀ Yakob,
16Yakob a bə ta bɨ̀ Joseph, yìi à lɛ mbə ndoo Mary, Mary mə à lɛ njwe Yesu yìi bɨ twoŋə nɨ Kristo aà.
17Ma la a bə mə bɨ̀ta bɨ atsə bɨ Yesu, ǹlɔgɨnə a nu Abraham ŋkɔꞌɔ nyweꞌe a nu David, bɨ lɛ mbə nɨghûm ǹtsò nɨ̀kwà, m̀bu nlò a nu David ŋkɔꞌɔ nyweꞌe fyâ noò mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ waa ŋghɛɛ nɨ bu a alaꞌa Babylon tsǒ ɨbùꞌu ntsò aa, bo kɨ̂ m̀bə nɨghûm ǹtsò nɨkwà, ŋ̀kɨ mbu nlɔ̀gɨ̀nə̀ wa noò ɨ̀bùꞌu ntsò ŋ̀kɔꞌɔ nyweꞌe a nu Kristo bo kɨ̂ m̀bə nɨghûm ǹtsò nɨ̀ kwà.
Àjàŋ yìi mə bɨ lɛ njwe Yesu aà
(Lk. 2.1-7)
18Bɨ lɛ njwe Yesu Kristo aa laà mə: Joseph à lɛ kosə Mary, ǹdè bɨ̀ Yesu nɨ̂ ŋ̀gwɛ̂ yì, lâ m̀bɔŋ tâ nòò nɨ̀yɔꞌɔ̀ yì à kuꞌu, Mary a yə mə Àzwì Nwî a bàŋnə̀ mə̂ ŋ̀ghɨrə yu tswe nɨ̀ mû! 19Tsǒ mə Joseph à lɛ mbə ŋû yìi mɨ̀nnù mi mɨ tsinə aa, kaa à lɛ ŋwaꞌà kɔ̀ŋ mə yu dɨ̀rɨ̀sə̌ atu Mary a nsi bə̀. À lɛ ntɨgə nlɔɔ nɨ mânjì yìi mə yu ka ŋeꞌesə tuu Mary ghu. 20À kà mə̂ aa kwaꞌatə nɨ̂ àtu nɨ ma yû ànnù, Angel M̀màꞌàmbi a zî ghu mbo nɨ a njə̀ə̀, ǹswoŋ mə: “Joseph, mû m̀fɔ David, tsuu lǒ bɔꞌɔ a lɔ̀gə Mary nɨ̂ ŋ̀gwɛ̂ ghò bə̂, ǹloŋ mə mu wa mə à tswe nɨ ghu aa a fâ Àzwì Nwî yìi mə a laa màŋsə̀ aà. 21À ka jwe mûmbâŋnə̀ tâ ò tswe ɨkûm yi nɨ Yesu#1.21: Ǹjiꞌì Yesu ɨ̀ bə aa “Ŋ̀gàŋywèènsə bə̂.” ǹloŋ mə à ka yǐ yweensə bə̂ bi nɨ̂ ɨ̀bɨ̂ waa aà.”
22Ma yû ànnù a lɛ mfɛ̀ꞌɛ̀ tsiꞌì tsɨ̀m ma mùu ajàŋ aa, tâ ànnù yìi mə M̀màꞌàmbî à lɛ ghɨ̀rə̀ ŋ̀gàŋntoò yì a swoŋ aa, tâ à fɛꞌɛ mbòòntə̀ tsiꞌì maa ajàŋ mə:
23“Yə̂ nɨ̀, Mûŋgɔ̀ɔ̀ màŋgyɛ̀ à ka yǐ tswe nɨ mu, ɨ jwe mûmbâŋnə̀,
tâ bɨ̀ tswe ɨkûm yi nɨ Emmanuel,”
(ǹjiꞌì ɨ̀kùm ma ghû ɨ bə mə, “Nwì à tswe biꞌinə̀”).
24Joseph à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ wa njə̀ə̀, ǹyɔꞌɔ Mary tsiꞌì wa ajàŋ mə Angel M̀màꞌàmbi wa à lɛ nswoŋ ghu mbo mə tâ à ghɨrə aà. 25Lâ kaa à lɛ ŋwaꞌà nɨ ghu nɔ̂ŋ ǹyweꞌe a noò yìi mə Mary à lɛ njwe mû yì yî m̀bâŋnə̀ wa aà. À jwè mə̂ aa Joseph a tswê ɨ̀kûm yi nɨ Yesu.

Currently Selected:

Mateo 1: BFD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy