San Mateo 1
CHJNT

San Mateo 1

1
E₂ lën'₃ Jesucristo jon₂ së'₁ Abraham, tsa₂ ca₃cuo₃ 'huë₃₁ jlu'₁, tsa₂ ca₃lë₄ syan₂ la'₃ ma₁ ñi₁ la'₃ ma₁ jña₃
(Lc. 3.23-38)
1Ñi₁ yi₂ la₂ na₁tan₂ jon₂ së'₁ Abraham, la₃ të₄ i₁ ca₃lë₄ syan₂ Jesucristo, tsa₂ lën'₃ së₁jon₂ qui'₁ Da₂vi₁. Da₂vi₁ 'in₃ lën'₃ së₁jon₂ qui'₁ Abraham.
2Abraham ma₁ lën'₃ jmi₂ I₂sa₁. Jña₂ I₂sa₁ ma₁ lën'₃ jmi₂ Ja₂co₁. Jña₂ Ja₂co₁ ma₁ lën'₃ jmi₂ Ju₂da₁ jña₂ jmi₂ la₃jën₄ sin₂ ron'₁ Ju₂da₁. 3Ju₂da₁ ma₁ lën'₃ jmi₂ Fares jña₂ Zara. Jña₂ se₁ Fares jña₂ Zara ma₁ sin₂ Tamar. Fares ma₁ lën'₃ jmi₂ Esrom. Jña₂ Esrom ma₁ lën'₃ jmi₂ Aram. 4Aram ma₁ lën'₃ jmi₂ Aminadab. Jña₂ Aminadab ma₁ lën'₃ jmi₂ Naasón. Jña₂ Naasón ma₁ lën'₃ jmi₂ Salmón. 5Salmón ma₁ lën'₃ jmi₂ Booz. Jña₂ se₁ Booz ma₁ sin₂ Rahab. Booz ma₁ lën'₃ jmi₂ Obed. Jña₂ se₁ Obed ma₁ sin₂ Rut. Obed ma₁ lën'₃ jmi₂ Isaí. 6Isaí ma₁ lën'₃ jmi₂ rä₁ Da₂vi₁. Jña₂ rä₁ Da₂vi₁ ma₁ lën'₃a₂ jmi₂ Salomón. Jña₂ se₁ Salomón ma₁ lën'₃ tsa₂më₃ ma₁ quian₁ Urías.
7Salomón ma₁ lën'₃ jmi₂ Roboam. Jña₂ Roboam ma₁ lën'₃ jmi₂ Abías. Abías ma₁ lën'₃ jmi₂ Asa. 8Asa ma₁ lën'₃ jmi₂ Josafat. Jña₂ Josafat ma₁ lën'₃ jmi₂ Joram. Jña₂ Joram ma₁ lën'₃ jmi₂ Uzías. 9Uzías ma₁ lën'₃ jmi₂ Jotam. Jña₂ Jotam ma₁ lën'₃ jmi₂ Acaz. Jña₂ Acaz ma₁ lën'₃ jmi₂ Ezequías. 10Ezequías ma₁ lën'₃ jmi₂ Manasés. Jña₂ Manasés ma₁ lën'₃ jmi₂ Amón. Jña₂ Amón ma₁ lën'₃ jmi₂ Josías. 11Josías ma₁ lën'₃ jmi₂ Jeconías jña₂ jmi₂ la₃jën₄ sin₂ ron'₁ Jeconías, jmë₃₁ ca₃'huën'₂a₂ tsa₂ Israel cua'₁ 'huo₄ qui'₁ jña₂ ca₃ñi₁ tan'₂a₂ tsa₂ je₃₁juë₂ Babilonia.
12Ma₂ ti₃₁ ca₃lë₄ jan₂ ca₃lë₄ syan₂ Salatiel, yin₂ jon₂ Jeconías. Jña₂ Salatiel ma₁ lën'₃ jmi₂ Zorobabel. 13Zorobabel ma₁ lën'₃ jmi₂ Abiud. Jña₂ Abiud ma₁ lën'₃ jmi₂ Eliaquim. Jña₂ Eliaquim ma₁ lën'₃ jmi₂ Azor. 14Azor ma₁ lën'₃ jmi₂ Sadoc. Jña₂ Sadoc ma₁ lën'₃ jmi₂ Aquim. Jña₂ Aquim ma₁ lën'₃ jmi₂ Eliud. 15Eliud ma₁ lën'₃ jmi₂ Eleazar. Jña₂ Eleazar ma₁ lën'₃ jmi₂ Matán. Jña₂ Matán ma₁ lën'₃ jmi₂ Ja₂co₁. 16Ja₂co₁ ma₁ lën'₃ jmi₂ Sä₁, tsa₂ñi'₂ quian₁ Ya₁, se₁ Je₂su₁, tsa₂ sin₂ Cristo. E₂ 'ne₄ jua'₃ Cristo tsa₂ ca₃sin₃ Juë₂na₁ri₁ con₂ ta₁ jan₂.
17La₃ në₂ jan₂ ca₃të₃ quia₄ quin₃ së₁jon₂ la'₃ ma₁ ja₄ la₃ të₄ Abraham, e₂ ca₃të₃ la₃ të₄ Da₂vi₁. Jña₂ la'₃ ma₁ ja₄ la₃ të₄ Da₂vi₁ e₂ ca₃të₃ quia₄ quin₃ së₁jon₂ la₃ të₄ i₁ ca₃'huën'₂a₂ tsa₂, e₂ ca₃ñi₁ tan'₂a₂ tsa₂ je₃₁juë₂ Babilonia. Jña₂ la'₃ ma₂ ca₃ñi₁ tan'₂a₂ tsa₂ Babilonia ca₃të₃ quia₄ quin₃ së₁jon₂ e₂ ca₃lë₄ syan₂ Cristo, tsa₂ ca₃sin₃ Juë₂na₁ri₁ con₂ ta₁ jan₂.
E₂ ca₃lë₄ syan₂ Jesucristo
(Lc. 2.1-7)
18La₃ la₂ ca₃lë₄ syan₂ Jesucristo. E₂ ma₁ na₁rä₂ ju₁ e₂ jin'₄ Sä₁ cuo₂ jña₂ Ya₁, tsa₂ li₃ se₁ Jesucristo. Të₄ sa₃ ma₂ ca₃tan'₂a₂ con₂, ca₃lë₄ tso'₃₁ Ya₁ tso₃₁ chi₄, e₂ ca₃jmo₃ Jmë₂chi₃ Chin₄. 19Sä₁, tsa₂ li₃ tsa₂ñi'₂ quian₁a₂, e₂ lën'₃a₂ tsa₂ e₂ rä₂ e₂ tso₂. E₂ jan₂ sa₃ ca₃lë₄ 'ne₄a₂ cuo'₄ Ya₁ tso₃₁ i₁ të₄ ñi₁ la₃jën₄ tsa₂. E₂ jan₂ ma₁ tan₄a₂ Ya₁ të₄ co₂ të₄ a₄ sen₃₂ ñi₂. 20La'₃ ma₁ hua₁quën₂ Sä₁ tsë₃ la₃ jan₂, e₂ ca₃jma₃ jna₂ jan₂ ángel quian₁ Jué₃₁ jna'₁ Juë₂na₁ri₁ juë₂ qui₂ se₃, e₂ ca₃qui₃tan₃a₂. Ca₃jua'₃ ángel 'in₃, ca₃së'₂a₂ Sä₁:
― Sä₁, së₁jon₂ qui'₁ Da₂vi₁, a₄ juën'₃₁ 'ni₂. E₂ li₃ jin'₁ 'ni₂ cuo'₂ jña₂ Ya₁. Huë₁ e₂ ca₃jmo₃ Jmë₂chi₃ Chin₄ e₂ tso'₃₁a₂ tso₃₁ chi₄. 21Jña₂ e₂ li₃ syan₂ yin₂ tsa₂ñi'₂ jon₂a₂. Jña₂ jma₄ sin₂a₂ yin₂ 'in₃ Je₂su₁. Huë₁ e₂ tin'₂ tsa₂ 'in₃ tsa₂ quian₁ i₁ ta₁ran₂a₂ tso₃₁.
22E₂ ca₃lë₄ la₃jë₄ e₂ jan₂ ma₁jan₂ ca₃lë₄ ti₃ lon'₃ e₂ ma₂ ca₃jua'₃ Juë₃₁ jna'₁ Jue₂na₁ri₁ la'₃ ma₁ jña₃ e₂ li₃. E₂ ca₃së'₂ Juë₂na₁ri₁ jan₂ tsa₂ quian₁. Ma₁jan₂ tsa₂ 'in₃in₁ jma'₄ ca₃jo₄ ju₁ jan₂, ju₁ e₂ ca₃jua'₃ Juë₂na₁ri₁. La₃ la₂ ca₃jua'₃a₂:
23Jan₂ tsa₂më₃₁ li₃ tso'₃₁a₂ tso₃₁ chi₄. Jña₂ ta₄ ran₃₁ yin₂ tsa₂ñi'₂ jon₂a₂.
Emanuel li₃ sin₂ tsa₂ñi'₂ mi'₂ 'in₃.
La₃ jan₂ 'ne₄ jua'₃ Emanuel, Juë₂na₁ri₁, tsa₂ jye₂ jna'₁.
24Con₂ ma₂ ca₃jne₂ ñi₁ Sä₁, ca₃jmo₃a₂ la'₃ i₁ ca₃jmo₃ ángel quian₁ Juë₃₁ jna'₁ 'i'₂. Jña₂ ca₃jin'₃a₂ cuo₂ jña₂ Ya₁. 25Tsë'₁ a₄ sya₃₂ ca₃'lan'₂a₂ ron'₁. Yin₂ con₂ ca₃lë₄ syan₂, yin₂ la'₃ ma₁ jña₃. Jon₃₁ jma'₃ ca₃'lan'₂a₂ ron'₁. Jña₂ ca₃jma₃ sin₂a₂ yin₂ 'in₃ Je₂su₁.

Chinanteco Ojitlán New Testament © Bible Society of Mexico, 2018. Active Translation in Process


Learn More About Nuevo Testamento en Chinanteco Ojitlan