ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:8

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:8 BYZ04

καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾽ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.
BYZ04: Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)
Share