YouVersion Logo
Search Icon

Matthew 1

1
omosōmipana Jesus Christ
(Luke 3.23-38)
1ēwakoni ōhi āniskē owāhkōmākana Jesus Christ, Davida ē‑ohcīt ēkwa David ē‑ohcīt Abrahamwa.
2Abraham kī‑okosisiw Isaacwa, ēkwa Isaac kī‑okosisiw Jacoba, ēkwa Jacob kī‑okosisiw Judahwa mīna wīcisāniyiwa, 3ēkwa Judah kī‑okosisiw Pereza mīna Zerahwa ēwako okāwīwāwa Tamara, ēkwa Perez kī‑okosisiw Hezrona, ēkwa Hezron kī‑okosisiw Rama, 4ēkwa Ram kī‑okosisiw Amminadaba ēkwa Amminadab kī‑okosisiw Nahshona, ēkwa Nahshon kī‑okosisiw Salmona, 5ēkwa Salmon kī‑okosisiw Boaza, okāwiyiwa Rahaba, ēkwa Boaz kī‑okosisiw Obeda okāwiyiwa Rutha, 6ēkwa Jesse kī‑okosisiw Davida, ēwako kā‑kihci-okimāwit.
ēkwa David kī‑okosisiw Solomona, okāwiyiwa kā‑kī-owīkimākaniyit Uriahwa. 7ēkwa Solomon kī‑okosisiw Rehoboamwa, ēkwa Rehoboam kī‑okosisiw Abijahwa, ēkwa Abijah kī‑okosisiw Asawa. 8ēkwa Asa kī‑okosisiw Jehoshaphata, ēkwa Jehoshaphat kī‑okosisiw Jorama, ēkwa Joram kī‑okosisiw Uzziahwa, 9ēkwa Uzziah kī‑okosisiw Jothamwa, ēkwa Jotham kī‑okosisiw Ahaza, ēkwa Ahaz kī‑okosisiw Hezekiahwa, 10ēkwa Hezekiah kī‑okosisiw Manassehwa, ēkwa Manasseh kī‑okosisiw Amosa, ēkwa Amos kī‑okosisiw Josiahwa, 11ēkwa Josiah kī‑okosisiw Jechoniahwa asici owīcisāniyiwa, ēkospīhk kā‑otinihcik ēkwa kā‑kī-sipwēhtahihcik Babylonihk isi ēkotē kita-ayācik.
12ēkospīhk ē‑kī-sipwēhtahihcik Babylon isi Jechoniah kī‑okosisiw Shealtiela, ēkwa Shealtiel kī‑okosisiw Zerubbabela. 13ēkwa Zerubbabel kī‑okosisiw Abiuda ēkwa Abiud kī‑okosisiw Eliakima, ēkwa Eliakim kī‑okosisiw Azora, 14ēkwa Azor kī‑okosisiw Zadokwa, ēkwa Zadok kī‑okosisiw Akima, ēkwa Akim kī‑okosisiw Eliuda, 15ēkwa Eliud kī‑okosisiw Eleazara ēkwa Eleazar kī‑okosisiw Matthana, ēkwa Matthan kī‑okosisiw Jacoba, 16ēkwa Jacob kī‑okosisiw Josepha, ēwakoni onāpēma Mary, okāwiya Jesus, ēwako Christ kā‑itiht, onawasōnākan.
17ēkosi māmawo nēwosāp āniskē ē‑oy-ohtāwītocik Abraham ohci isko David, ēkwa āniskē David ohci nēwosāp isko kā‑sipwēhtahihcik Babylonihk isi, ēkwa nēwosāp āniskē isko kā‑nihtāwikit onawasōnākan.
onihtāwikiwin Jesus
(Luke 2.1-7)
18ēwako ōma ācimowin ē‑kī-isi-nihtāwikit Jesus Christ. okāwiya ē‑kī-asotamāt Joseph kita-wīkimāyit ēsa, ēkosi pāmwayēs kā‑wīkihtocik, kī‑kikiskawāwasow Mary kā‑kanātisiyit ahcāhkwa ohci. 19Joseph kī‑takahki-iyinīwiw, ēkosi ēkāya ē‑nōhtē-nēpēwihāt Marywa, kīmōc kī‑wī-pakitinēw ēkāya kita-wīkihtocik. 20māka ē‑mēkwā-māmitonēyihtahk, kētahtawē okīsikōma kā‑tipēyihcikēyit kā‑pawātāt ōmisi ē‑itikot, “Joseph, otāniskotāpāna David, ēkāya kosta kita-wīkimat Mary, cikēmā anihi kā‑kikiskawāt awāsisa kā‑kanātisiyit ahcāhkwa ohci. 21nāpēsisa kita-ayāwēw, ēkwa Jesus kika-isiyihkātāw, wiya ē‑wī-pimācihāt otiyinīma ēkāya ta‑misiwanācihikoyit omaci-tōtamowiniwāwa.”
22ōma kā‑ohci-ay-ihkihk, kita-tāpwēmakahk anima okiskiwēhikēw kā‑kī-wīhtahk owīhowinihk kā‑tipēyihcikēt: 23“hāw, oskinīkiskwēw kita-kikiskawāwasow, ēkwa okosisa kita-nihtāwikihēw, Emmanuel kita-isiyihkātēwak.”#1.23 Isaiah 7.14 (“manitow kiwīcēkonaw” anima ē‑itwēmakahk).
24ispīhk ē‑pēkopayit Joseph, kī‑tōtam anima kā‑kī-isi-sīhkimikot kā‑tipēyihcikēyit okīsikōma; ēkosi kī‑wīkimēw Marywa. 25ēkosi namōya ohci-wīhpēhtowak pāmwayēs Mary kita-ayāwāt nāpēsisa; ēkwa Joseph kī‑wīhēw, “Jesus” ē‑isiyihkātāt.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;