Matiyu 5
KUBNT

Matiyu 5

5
Ira ti Yesu Kwen na Ande yi Kibab Rikwen
(Luka 6:20-23)
1Ti Yesu sae ujwunn ande ti ku putsa wu, awu tso yi kibab rikwen iki u ka som riben. Atugbug-wu tso ba tu wu atang. 2Ama awu bag iken ti kwen baa,
3“Itinyang si ana ande
ti saeru risu-ba uwe Rimam,
ikyaen ti,
Kujwokwe Rimam#5:3 Kujwokwe Rimam Unju Mbahelene: Kujwokwe ti Apupwen. Mbayawuda cwe-ba ti a kunn rinyi Rimam fife be. A ku ri “Apupwen” kutunn unju “Rimam.” si pu yi ana-ba.
4Itinyang si ana ande
ti ku byir utob,
ikyaen ti,
Rimam u ri jim ba utob.
5Itinyang si ana ande
ti ku nae risu riben,
ikyaen ti,
utense u si ana-ba.
6Itinyang si ana ande
ti ku fxen te rimenn ti unwaen
ana usom ti kubenti
ikyaen ti,
a u tu iken ti aba ku sha.”
7“Itinyang si ana ande
ti ku nung ande te ayibrisi,
ikyaen ti,
Rimam u nung ba
ti ayibrisi ama.
8Itinyang si ana ande
ti utob-ba sisaen,
ikyaen ti,
aba u sae uwe Rimam.”
9“Itinyang si ana ande
ti ku sa kujimshwur sang uwog,
ikyaen ti,
a u kunn ba baa, anyisu Rimam.”
10Itinyang si ana ande
ti a ku nde ba rikaen
ikyaen usom ti som-ba uwae kubenti,
ikyaen ti,
itinyang na Kujwokwe Rimam
si pu yi ana-ba.
11“Itinyang si ana-ni kiye ti ande a ku txir ni txir, ku nde ni rikaen, ku ri ira titibi ti ira tikong ti tsotso risu-ni ikyaen-m. 12Ni tsen utob ti ni shwu ashwu, ikyaen ti, rinyangwae tiyang tsi ku ji ni apupwen. A nde pu ba iken yine te ande ti ya iskin ira Rimam ti kute ama.”
Ande Yesu Si Rinwaen u Si Uwog ti Saen
(Markus 9:50; Luka 14:34-35)
13“Ani si rinwaen utense. Asiti rinwaen a site-yi utug cwucwo be, fengo ti utug rinwaen yi u kafe ba ta aka? Ayi kafe pu yi iken ti ukaen ti a u ye yi yaen mbub u ceb kyi yi te afxen.
14“Ani si uwog ti saen ana utense. Uka ti ta kibab rikwen ku tam-wu tam be. 15Ayi si ahan ama unde iki ta-wu ti u yen urwa u sa iken burkyi wu kyi be. Unde a yen urwa, awu u sa tsi tsa risu tebur ikyaen ti ande meme ti ta uwae kusog atang ā sae uwog paenine. 16Ayi si ahan ama, ni ya ta ti itinyang ti ta uwae-ni ā shag kyife uwog meme ikyaen ti ande ā sae iken tinyang-ni ayi, u sa rurob na Itse-ni ti ta apupwen.”
Yesu Kumunn Icwe Rimam
17“Ni tang-ni baa, ame na ba ti m na u wen Icwe Musa ti iken ti kwen ande ti ku ya iskin ira Rimam be! Ame ba-m ti m wen yi wen be. Ame ba ti m kumunn yi munn. 18Ame ku ri te ni kubenti, ti ti riben ti apupwen tsi ti atang, iken iki u ruye-yi uwae icwe yine be ko tikiyib, se ti icwe yi a nde tag pu yi wande-yi. 19Ikyaen yine, unde titini ti a nyatsa kinjo uwae icwe Rimam, ko ayi ti yib siskeb uwae-yi, ama ku kwen na ariki ti a na nyatsa icwe yi, unde wune u si unde ti yib siskeb uwae Kujwokwe Rimam. Amaa, asiti unde a ye su Icwe Rimam u kwen na ande ti tsitsi ti aba na ye su yi ama, awu u si unde ti kuko yi Kujwokwe Rimam. 20Kubenti ti ame ku ri te ni, asiti ani a putsa-ni icwe Rimam yine skeb-ni ande ndufu ti nung ira icwe, ti ande ti kumbub Farisi be, ani u sang-ni Kujwokwe Rimam be ko tikiyib.”
Kusen ti Fwa Risu Rinae
21“Ani fxen pu ni kusen ti a fwa ande ti kucang baa, a na wen-ba ande be. Unde ti a wen unde, a na u pwen wu rikwen. 22Amaa, ame ku ri te ni, unde ti a tso rinae amam te inja-wu, a u pwen wu rikwen. Unde ti a txun inja-wu asu, a u pwen wu rikwen uwe andufu. Unde ti a kunn inja-wu baa, kuskwab, a u pwen wu rikwen ti awu u sang urwa.”
23“Ikyaen yine, asiti afu a sa rinyangwae ba ku na Rimam, ama u tangsom baa, inja-fu iki na site ira iki na te fu, 24ya iken yi ta ti kusog Rimam atang, ti fu ru ka kyae nyang usom ti som-fu te inja-fu, titawe ti kafe ru ka nda rinyangwae-fu na Rimam.”
25“Asiti unde iki a kunn fu rikwen u pu fu ku ru yi kusog rikwen, ni mam ira yi ti fengo ti kufe, be awu u pu fu ru ka na ande ti ku pwen rikwen, ama a u sa fu na itaen ti ku kyir uwog, aba ama u ye fu cwunnkyi pursuna. 26Afu u som atang se ti afu a pae tag pu fu upae ti a kyeb na fu.”
Kusen ti Fwa Risu Amae ti Nae
27“Ani fxen pu ni ti a ri baa, afu na nae-fu amae be. 28Ame ku ri te ni baa, unde ti a pu ayib cwu tsa unda skirr u ku taen ayib ti wu na u nae te wu, unde wune nae mam pu wu amae te unda wu uwae riyaen utob-wu. 29Ikyaen yine asiti riyib-fu ti kujwo rici a ku sha ti wu shir fu si uwae ikentitibi, wag ra wu tika. Ayi nyang skeb ti fu u shanum kujwo ikyaeb-fu iki ti ti afu ti rimenn-fu meme u ka sang uwae urwa ti ku twen u ku jim-wu jim be. 30Asiti kujwo rici-fu a ku sha ti wu u shir fu si uwae ikentitibi, kumra wu jwunn tika! Ayi nyang skeb ti fu shanum kujwo ti ti afu ti rimenn-fu meme u ka sang uwae urwa ti ku ten u ku jim-wu jim be.”
Kusen ti Fwa Risu Riben ti Wen
(Matiyu 19:9; Markus 10:11-12; Luka 16:18)
31“Ani fxen pu ni cwucwo ti a ri te ande ti kute baa, unde ti a kata ribaen-wu te uwa-wu, awu na bae na unda wu kutsingken na itikanta iben. 32Ame ku ri te ni, asiti unde iki a kata ribaen te uwa-wu, ne a si-yi ikyaen ti unda wu nae isa be, awu nda unda wu ku nae amae. Cwucwo, asiti unda wu a ka baen unde iki tishe, unde wu nae pu wu isa ama.”
Kusen ti Fwa Risu Uben ti Ben
33“Cwucwo ani fxen pu ni ti a ri te abitse-ti ti kucang baa, aba na ben-ba uben tikong be. Aba na nde kang iken ti aba ben uben risu-yi uwe Rimam. 34Ame ku ri te ni, ni ben-ni uben ama be. Kiye ti ani a ku yer unju, ni ben-ni apupwen be ikyaen ti, apupwen si uwog ti som na Rimam. 35Ni ben-ni riben be ama, ikyaen ti, riben si uwog ti Rimam ku pu afxen-wu tsi atang. Cwucwo ni ben-ni Urushelima be, ikyaen ti Urushelima si uka ana Ukwe ti kuko! 36Ni ben-ni risu-ni be ikyaen ti, ani u nde tu-ni ti ni u sa ikyinn kinjo kafe ititsen ko tibyir be. 37Ana-ni, ira ti ku tso unju-ni ā si ‘Een’ ko ‘Iyee’, amam. Iken ti a txi ra te ayine si ikentitibi.”
Kusen ti Fwa Risu Ripab
(Luka 6:29-30)
38“Ani fxen pu ni ti a ri baa, asiti unde a mbub fu riyib, afu na mbub ana-wu ama. Cwucwo unde a kyaeb fu kunyi, afu na kyaeb ana-wu ama. 39Amaa ame ku ri te ni, ni pae-ni unde ti raen ni ira te ikentitibi be. Asiti unde iki a tae fu kujwo ti kutapaen ti kujwo rici, kafe na wu iti kujwo ife ti awu ā byinn kyi. 40Asiti unde iki a kunn fu rikwen risu kutupwa ti afu sī uwae, tunn ti ifaen fa wu ti atang. 41Cwucwo asiti unde iki a ye fu ti ribom ti fu na te wu na kyang lamba kinjo, te wu kyang lamba ifaen. 42Asiti unde iki a jwam fu iken iki, si na wu. Unde ti ku sha ripab uwog-fu ama, byang-fu awu be.”
Kusen Risu Usom ti Som te Ande ti Rika
(Luka 6:27-28; 6:32-36)
43“Ani fxen pu ni ti a ri baa, ‘Ye ure te ande ti ure-fu, ti fu ta rika te ande ti rika-fu.’ 44Tine ame ku ri te ni, ni ye ure te ande ti rika-ni ti ni jwam Rimam risu ande ti ku nde ni ira titibi. 45Asiti ani a nde ayine, ani u si anyisu na Itse-ni ti ta apupwen. Awu ku nda usir tsi ikyaen ande ti ku nde iken titibi ti ande ti ku nde iken ti tinyang meme. 46Asiti ani a ye ure te nyáng ande ti ure-ni amam, ani u tu-ni rinyangwae iki uwog Rimam be. Ni nde-ni pangma ande ti ku mbe aser ukwe ti ku ye ure tetso amam be. 47Cwucwo asiti ani a kyangte nyang ameinja-ni amam, itinyang imi ti ani ku nde ti skeb ana ande ti tsitsi? Ayine si si iken ti ande ti kufub ku nde ama. 48Ni kumunn yi usom ti som-ni pangma ti Itse-ni ti apupwen kumunn yi usom ti som-wu.”

 © Wycliffe Bible Translators, Inc. and
 © The Nigeria Bible Translation Trust 2017 


Learn More About Kutsingken Ira Rimam ti Saen Kyag

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.