aYohana 3:22

aYohana 3:22 IZRNT

Nama anong, aYeso be álimazhiri wu tseng ni iben aYahudiya, a sor cie̱k azong be ba, ne a nye abatisma azong.
IZRNT: Izere New Testament
Share