Matiyu 1
MZMNT

Matiyu 1

1
Zɔ̃ng ɓɔɔ zang yi Yeesɔ Kirisi kagn ɓɛɛ
(Luk 3:23-38)
1Labeenang keɓe ka yuu zɔ̃ng ɓɔɔ zang yi Yeesɔ Kirisi kagn ɓɛɛ. Yeesɔ Kirisi nwangnɛ zɔ̃ng Dawuda ɓɔɔ ɓi zɔ̃ng Ibirayi ɓɛɛ.
2Ka tĩng tɛ̃ɛ tɛ̃ɛ, Ibirayi yi Ishaaku,
Ishaaku naa yi Yakubu,
a Yakubu naa yi Yahuda nɛɛ rɛɛ ɓeezung.
3Yahuda naa yi Periza nɛɛ Zera nɛɛ bìí ɓeeso Tama,
a Periza naa yi Heziron,
Heziron naa yi Arama,
4Arama naa yi Aminada,
Aminada naa yi Naashong,
a Naashong naa yi Salimo.
5Salimo naa yi Buwaza nɛɛ bìí ɓeeso Rahab,
a Buwaza naa yi Obida nɛɛ bìí ɓeeso Rut,
Obida naa yi Jeesi,
6a Jeesi naa yi kpanti Dawuda.
A kpanti Dawuda naa yi Sulemanu nɛɛ bìí ɓeeso, ɓɔɔ bɛ̀ɛ́ ɓi soro Yuriya ɓɛɛ.
7Sulemanu naa yi Rehobuwam,
Rehobuwam naa yi Abiya,
a Abiya naa yi Asa.
8Asa naa yi Jehoshafa,
Jehoshafa naa yi Joram,
a Joram naa yi Yuziya.
9Yuziya naa yi Jotang,
Jotang naa yi Ahaza,
a Ahaza naa yi Hezikiya.
10Hezikiya naa yi Manase,
Manase naa yi Among,
a Among naa yi Josaya.
11Josaya naa yi Jakoniya nɛɛ rɛɛ ɓeezung, ka diki ɓɔɔ zang see ri zang daa nɛɛ mani ka Babila ɓɛɛ.
12Ka knti ɓɔɔ zang daa tɔ nɛɛ ri ka Babila,
Jakoniya naa yi Shalitiyel kati.
13A Shalitiyel naa yi Zerubabe.
Zerubabe naa yi Abiyu,
Abiyu naa yi Eliyakim,
a Eliyakim naa yi Azɔ.
14Azɔ naa yi Zadokiya,
Zadokiya naa yi Akimu,
Akimu naa yi Aliyuda.
15Aliyuda naa yi Eliyaza,
Eliyaza naa yi Matan,
a Matan naa yi Yakubu.
16Yakubu naa yi Yusufu varɛ Marayamu.
Marayamu kɔ nàá Yeesɔ ɓɔɔ zang ɓaa wu nɛɛ Kirisi (ɓɔɔ Laa tɔɔ wu shong ɓɛɛ).
17Zɔ̃ng zang ɓɔɔ gaayu nɛɛ bìí Ibirayi, a, à ka bìí Dawuda nandon, zɔ̃ng kopi tu dɛ̃ɛti. Ɓɔɔ ti naa gaayu nɛɛ bìí Dawuda, à ka diki ɓɔɔ zang see zang Yahudi jaafoo zang daa nɔng ka Babila, ti kopi tu dɛ̃ɛti. A ɓɔɔ gaayu ka diki ɓɔɔ zang Yahudi ri ka Babila, a nɔng ka bìí Kirisi, ti kopi tu dɛ̃ɛti.
Naa ɓɔɔ zang yi Yeesɔ Kirisi ɓɛɛ
(Luk 2:1-7)
18Wee naa ɓɔɔ zang yi Yeesɔ Kirisi ɓɛɛ. Yusufu hangsɛ nyaa Marayamu geenang tɔ nandon, a ɓang bii kaa gngn nɛɛ wu kpang. A Marayamu zirɛ nɛɛ wu tuu jaa tɔ kaa nɛɛ bii Suru Kpanti Laa. 19Ɓeevɛ Yusufu ɓi zang tɔ̃ɔ, zi tɔ nɛɛ wu gee Marayamu takpang. Kasɛ nɛɛ wu palɛ wu vuu yusɛ̃ɛ kpang, ka ruu nɔngkɔ, nɛɛ wu bɛ̃ɛ wu kaa nɛɛ nwĩiri. 20Ɓɔɔ wu rɛ̃rɛ doo ka naa ɓɛɛ, zang nyaa shonang Kpanti Laa ɓɔɔ ka lapa, naa a ka bìí ɓiɓɛ, a kɔɔ wu ka yeti rɔ̃kɔnang tɔɔ, “Yusufu jaa zɔ̃ng Dawuda, mɔ́ɔ káa vɔrɔ soro ɓaaɓɛ Marayamu shinnang kpang. Jaa kɔ wu tuu ka yeti ɓee, a ɓi nɛɛ bìí Suru Laa. 21Naa yi jaa zang varɛ, mɔ́ɔ ɓaa nung ɓiɓɛ nɛɛ Yeesɔ (zang ɓɔɔ ta yuu zang ɓɛɛ). Ka ruu ɓɔɔ, wukɔ naa ta yuu zang ɓiɓɛ nɛɛ vuu shi kpang ɓarɛ ɓɛɛ.”
22Vuu keɓe nandon nwang ka naa ɓɔɔ Kpanti Laa kɔɔ nɛɛ nyaa zang nyaa shonang ɓiɓɛ ka tĩng tɛ̃ɛ tɛ̃ɛ ɓɛɛ. Laa tɔɔ, 23“Jaa soro ɓɔɔ roo varɛ gn kpang, naa tuu jaa ditɔ, naa yi jaa zang varɛ, zang naa ɓaa nung ɓiɓɛ nɛɛ Imanuwe.” (Kpanti Laa nwàng kaa teteng ɓuru.)
24Ɓɔɔ Yusufu naa seepaa kaa nɛɛ hingro, a naa palɛ vuu ɓɔɔ zang nyaa shonang Kpanti Laa ɓɔɔ ka lapa kɔɔ wu ɓɛɛ kati. Shing soro ɓiɓɛ Marayamu kati. 25Yusufu ɓang bii nɛɛ Marayamu doo gbete kpang, a Marayamu naa yi jaa kaa zang varɛ, a Yusufu ɓaa nung ɓiɓɛ nɛɛ Yeesɔ.

Revised edition © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.and The Nigeria Bible Translation Trust First edition published by © 1994 International Bible Society and The Nigeria Bible Translation Trust


Learn More About Nyaa Shɔɔ Ɓɔɔ Laa a Ɓɛɛ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.