YouVersion Logo
Search Icon

Mãtáyo 1

1
Ẹ́ꞌbị́pị́ị Yẹ́sụ̃ vé rĩ pi ã rụ́
(Lúkã 3:23-38)
1Ẹ́ꞌbị́pị́ị Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ vé rĩ pi ã rụ́ ꞌdĩ, Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ri úyú Dãwụ́dị̃ vé ni, Dãwụ́dị̃ ri úyú Ãbũrámã vé ni.
2Ãbũrámã tị Ĩsákã ri,
Ĩsákã tị Yõkóbũ ri,
Yõkóbũ tị Yụ́dã pi ẹ́drị́pị́ị be,
3Yụ́dã tị Pẽrézĩ pi Zérã be, kộpivé ẹ́ndrẹ́pị Tãmárã ꞌi,
Pẽrézĩ tị Ẽzĩrónã ri,
Ẽzĩrónã tị Rámã ri,
4Rámã tị Ãmĩnãdábã ri,
Ãmĩnãdábã tị Nãsónã ri,
Nãsónã tị Sãlĩmónĩ ri,
5Sãlĩmónĩ tị Bõójã ri,
Bõójã vé ẹ́ndrẹ́pị Rábã ꞌi,
Bõójã tị Õbédẽ ri,
Õbédẽ vé ẹ́ndrẹ́pị Rụ́tã ꞌi,
Õbédẽ tị Yésẽ ri,
6Yésẽ tị ꞌbãgú Dãwụ́dị̃ ri, Dãwụ́dị̃ tị Sõlõmónã ri, Sõlõmónã vé ẹ́ndrẹ́pị ĩri ọ́tụ́ ũkú Ụ̃rị́yã vé ni,
7Sõlõmónã tị Rõbámã ri,
Rõbámã tị Ãbíjã ri,
Ãbíjã tị Ásã ri,
8Ásã tị Yõsĩpátã ri,
Yõsĩpátã tị Yõrámã ri,
Yõrámã tị Ụ̃zị́yã ri,
9Ụ̃zị́yã tị Yõtómã ri,
Yõtómã tị Ãkázã ri,
Ãkázã tị Ĩjĩkíyã ri,
10Ĩjĩkíyã tị Mãnásẽ ri,
Mãnásẽ tị Ãmónã ri,
Ãmónã tị Yõsíyã ri,
11Yõsíyã tị Yékóníyã pi ẹ́drị́pị́ị be lókí kộpi ní ápázú mụzú Bãbẽlónã gá rĩ gé.
12Kộpi ní ápázú mụzú Bãbẽlónã gá ꞌdãlé rĩ ã vụ́drị̃ gé,
Yékóníyã tị Sãlĩtĩyélẽ ri,
Sãlĩtĩyélẽ tị Zẽrũbãbélã ri,
13Zẽrũbãbélã tị Ãbị̃yụ́dã ri,
Ãbị̃yụ́dã tị Ẽlĩyãkímã ri,
Ẽlĩyãkímã tị Ãzórã ri,
14Ãzórã tị Zãdókã ri,
Zãdókã tị Ãkímũ ri,
Ãkímũ tị Ẹ̃lị̃yụ́dã ri,
15Ẹ̃lị̃yụ́dã tị Ẽlẽzárã ri,
Ẽlẽzárã tị Mãtánã ri,
Mãtánã tị Yõkóbũ ri,
16Yõkóbũ tị Yõsépã Mãríyã ágó ni ri, Mãríyã ní Yẹ́sụ̃ ĩ ní zịị́ Kúrísítõ ri tịzú.
17Íꞌdózú Ãbũrámã vúgá cazú Dãwụ́dị̃ vúgá, ca úyú mụdrị́ drị̃ ni sụ. Íꞌdózú Dãwụ́dị̃ vúgá cazú ĩ ní ꞌbá rĩ pi urụzú mụzú Bãbẽlónã gá rĩ gé, ca úyú mụdrị́ drị̃ ni sụ. Íꞌdózú ĩ ní ꞌbá rĩ pi urụzú mụzú Bãbẽlónã gá rĩ gé cazú Kúrísítõ vúgá, ca úyú mụdrị́ drị̃ ni sụ.
Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ vé tịngárá
(Lúkã 2:1-7)
18Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ#1:18 Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ: Rụ́ Yẹ́sụ̃ ꞌdĩri vé ífífí, Múngú ri ꞌbâ paápi rĩ. Kúrísítõ ri ꞌbá ĩ ní ũdu dãá drị̃ ni gé, lũzú kínĩ Múngú ĩpẽ ĩri adrií ꞌbãgú rú. Ẽbérẽ tị sĩ Kúrísítõ ri ĩ zị Mãsíyã. ꞌÍ lã Yũwánĩ 1:41. vé tịngárá ĩri ꞌdíni, Yõsépã ãꞌyĩ Mãríyã Yẹ́sụ̃ ẹ́ndrẹ́pị ri jeé ꞌí ní ũkú rú. ꞌBo kộpi ní drĩ ĩ úmúzú trụ́ kuyé rĩ gé, ị́sụ́ Mãríyã ri ꞌa be, ꞌa ꞌdĩri Mãríyã ị́sụ́ Índrí Uletere rĩ#1:18 Índrí Uletere rĩ: Índrí Uletere rĩ Índrí Múngú vé ni. Búkũ Múngú vé rĩ kĩnĩ, Ẹ́tẹ́pị ri Múngú ꞌi, ĩrivé mvá Yẹ́sụ̃ ri Múngú ꞌi, ãzini Índrí Uletere rĩ Múngú ꞌi. Ẹ́tẹ́pị ri, Mvọ́pị ri, ãzini Índrí Uletere rĩ, kộpi Múngú ãlu. ꞌÍ lã Yũwánĩ 1:1-18; Yũwánĩ 8:41-42; Ẹ̃zị́ 5:3-4. vé ũkpõ sĩ. 19Yõsépã ní adrií ꞌbá tã be pịrị rĩ sĩ, lẽ tã ꞌdĩri áyú gúnyá agá drị̃njá sẽzú Mãríyã ní ku, ụ̃sụ̃ ꞌí ẹ́sị́ agá ꞌdãlé, ꞌí lẽ Mãríyã ri gãá, ꞌbá ãzi ã nị̃ ku. 20Yõsépã kã tã ꞌdĩri ụ̃sụ̃ụ́ ꞌdíni, Úpí vé mãlãyíkã#1:20 Mãlãyíkã: Mãlãyíkã rĩ pi índrí, kộpi ri adri Múngú be ꞌbụ̃ gé ꞌdãlé, kộpi rụ́ꞌbá ãkó. Múngú ri sâ ãzi sĩ kộpi ĩpẽ ímụ́ vũ drị̃gé nõó ụ́ꞌdụ́kọ́ múké ívé rĩ ũlũ ꞌbá rĩ pi ní. ní ꞌi iꞌdazú ĩri ní urobí agá, ꞌyozú ĩri ní kĩnĩ, “Yõsépã Dãwụ́dị̃#1:20 Dãwụ́dị̃: Múngú ĩpẽ Dãwụ́dị̃ ri adrií ꞌbãgú Ĩsẽrélẽ rĩ pi vé ni, ẹzị kĩnĩ, ꞌbãgú úꞌdí ri ímụ́ ĩfũ ĩrivé úyú agá, ĩri mãlũngã rĩ rụ mụzú ꞌdániꞌdáni, ꞌbãgú rĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ꞌi. ꞌÍ lã Sãwụ́mã 132:11-12; Ẹ̃zị́ 2:30. Tịkí Dãwụ́dị̃ ri ị́sụ́ ãkũdẽ ílí rĩ ca élĩfũ ãlu (1,000) gí, ílí ꞌdãri gé, ị́sụ́ tịkí drĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ri kuyé. ꞌÍ lã 1 Sãmũélẽ 16-30; 2 Sãmũélẽ 1-24; 1 ꞌBãgú 1-2. ã mvá rĩ, lẽ mî ru ku, ꞌí je Mãríyã ri mí ní ũkú rú, ꞌa ĩri ní ị́sụ́ ꞌdĩri, ị́sụ́ Índrí Uletere rĩ vé ũkpõ sĩ. 21Ĩri ímụ́ mvá rĩ tĩ ágó, mi rụ́ ni ꞌda Yẹ́sụ̃ ꞌi, ãꞌdiãtãsĩyã ĩri ímụ́ ꞌbá rĩ pi pa ĩvé ũnjĩkãnyã agásĩ.”
22Tã ꞌdĩri ꞌo ꞌi ꞌdíni, átángá Úpí ní átá nẹ́bị̃#1:22 Nẹ́bị̃: Múngú ri ívé tã átá nẹ́bị̃ rĩ pi ní, kộpi kúru ĩrivé ụ́ꞌdụ́kọ́ rĩ ũlũ ꞌbá rĩ pi ní. tị gé ꞌdãri ã nga rí ꞌi fũú tị ni gé bẽnĩ. 23Átángá rĩ kĩnĩ, “Ũkú kácáŋá rú ni ímụ́ ꞌa ị́sụ́, ĩri mvá ágó tị, kộpi ímụ́ rụ́ ni ꞌda Ẽmánũẽlẽ ꞌi.”#Ĩsáyã 7:14 Ífífí ni Múngú ri ꞌbá be trụ́.
24Yõsépã kã aruú ụ́ꞌdụ́ gélésĩ, ꞌdụ tã rĩ ngaá sụ̃ Úpí vé mãlãyíkã ní ẹzịị́ ꞌí ní rĩ tị́nị, jị Mãríyã ri mụzú ꞌbẹ̃tị́ ꞌí ní ũkú rú, 25ꞌbo kộpi úmúkí ĩ trụ́ kuyé cĩmgbá Mãríyã ní mváŋá rĩ tĩngárá gá. Mãríyã kã mváŋá rĩ tĩí, Yõsépã ní mváŋá rĩ ã rụ́ ꞌdazú Yẹ́sụ̃ ꞌi.

Currently Selected:

Mãtáyo 1: kbo

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy