Xa-cha-ri 13
BPT

Xa-cha-ri 13

13
1“Lúc đó sẽ có một suối nước chảy ra cho con cháu Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy sạch tội lỗi nhơ nhớp của họ.”
Không còn tiên tri giả nữa
2CHÚA Toàn Năng phán, “Lúc đó ta sẽ tiêu diệt tên của các tượng chạm ra khỏi xứ; không ai nhớ đến chúng nữa. Ta cũng sẽ trừ khử các nhà tiên tri và các tà thần ra khỏi xứ.
3Nếu ai còn tiếp tục nói tiên tri thì cha mẹ là người sinh ra nó sẽ bảo nó, ‘Mầy đã nhân danh CHÚA mà nói dối, cho nên mầy phải chết.’ Khi nó nói tiên tri thì cha mẹ đã sinh ra nó phải đâm nó chết.
4Lúc ấy các nhà tiên tri sẽ ngượng ngùng về những sự hiện thấy và lời tiên tri mình. Họ sẽ không mặc áo quần của nhà tiên tri bằng da thú để gạt dân chúng nữa.5Mỗi người trong chúng nó sẽ bảo, ‘Tôi không phải là nhà tiên tri. Tôi là nhà nông và hành nghề nầy từ khi còn nhỏ.’6Nhưng có người sẽ hỏi, ‘Chớ còn vết cắt sâu trên thân ngươi là gì?’ Rồi mỗi người sẽ đáp, ‘Tôi bị thương nơi nhà bạn tôi.’”
Người chăn chiên bị giết
7“Hỡi gươm, hãy chém kẻ chăn chiên.
Hãy tấn công bạn ta,”
CHÚA Toàn Năng phán.
“Hãy giết kẻ chăn thì bầy chiên sẽ chạy tản lạc,
rồi ta sẽ trừng phạt những con chiên con.”
8CHÚA phán, “Hai phần ba dân cư trong xứ sẽ bị tổn hại và chết.
Chúng sẽ bị tiêu diệt,
chỉ còn lại một phần ba mà thôi.
9Ta sẽ ném một phần ba còn lại vào lửa,
luyện lọc họ như luyện bạc,
thử họ như thử vàng.
Rồi họ sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời họ.
Ta sẽ bảo, ‘Các ngươi là dân ta,’
và họ sẽ bảo,
‘CHÚA là Thượng-Đế của chúng tôi.’”