Tình ca 6:12

Tình ca 6:12 BPT

Không ngờ lòng tôi khao khát nàng khiến tôi cảm thấy mình như hoàng tử đang cỡi quân xa của vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share