Tình ca 3:8

Tình ca 3:8 BPT

Các binh sĩ đó đều cầm gươm, đã được huấn luyện để chiến đấu. Mỗi người đeo gươm nơi hông và sẵn sàng đối phó với mối nguy hiểm ban đêm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 3:8