Tình ca 3:7

Tình ca 3:7 BPT

Nầy, đó là kiệu của Sô-lô-môn có sáu mươi binh sĩ hầu quanh, những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Ít-ra-en.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 3:7