Tình ca 3:11

Tình ca 3:11 BPT

Các thiếu nữ Giê-ru-ra-lem ơi, hãy ra mà xem vua Sô-lô-môn. Vua đang đội mão triều mà mẹ ông đặt trên đầu ông trong ngày cưới, khi lòng vua vui mừng hớn hở.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 3:11