Tình ca 3:10

Tình ca 3:10 BPT

Vua đóng các cột bằng bạc và các cây tréo bằng vàng. Chỗ ngồi bọc vải tím mà các thiếu nữ Giê-ru-ra-lem đã dệt bằng tình yêu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 3:10