Tình ca 2:7

Tình ca 2:7 BPT

Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem ơi, hãy hứa với tôi bên đàn sơn dương hay bầy nai, đừng đánh thức hoặc kích động tình yêu cho đến khi nó sẵn sàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share